Moscheea EsmaHan Sultan din Mangalia sărbătorește 10 ani de la reabilitare

0
1084

Mos­che­ea Esma­Han Sul­tan din Man­ga­lia săr­bă­to­reș­te 10 ani de la rea­bi­li­ta­re.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, dumi­ni­că, 26 august, un spec­ta­col ani­ver­sar dedi­cat comu­ni­tă­tii musul­ma­ne, cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii a 10 ani de la rea­bi­li­ta­rea Mos­che­ii Esma­Han Sul­tan din loca­li­ta­te. În ziua res­pec­ti­vă, înce­pând cu ora 11.00, toți cei inte­re­sați de isto­ria celui mai vechi lăcaș de cult musul­man din Româ­nia, pot par­ti­ci­pa la des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, care va avea loc în incin­ta mos­che­ii.

În cadrul mani­fes­tă­ri­lor, ofi­ci­a­li­tăți de la nivel local și națio­nal, pre­cum și repre­zen­tanți ai comu­ni­tă­ții musul­ma­ne vor sus­ți­ne alo­cu­țiuni prin care vor evo­ca tre­cu­tul monu­men­tu­lui isto­ric din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța. Tot­o­da­tă, va fi ofi­ci­a­tă o slu­j­bă de pome­ni­re în memo­ria cti­to­ri­lor gea­mi­ei și a etni­ci­lor musul­mani tre­cuți în nefi­in­ță de‑a lun­gul tim­pu­lui.

După mani­fes­tă­ri­le de la mos­chee, sea­ra, înce­pând cu ore­le 18.00, pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră, vor sus­ți­ne reci­ta­luri și momen­te artis­ti­ce mai mulți soliști și ansam­bluri, prin­tre care: Güneş, Can Su, Deli­kan­li­lar, Faik Ial­cin.

Invi­ta­tul spe­cial al mani­fes­tă­rii artis­ti­ce va fi Cla­u­dia Pavel (Cre­am), cunos­cu­ta cână­rea­ță năs­cu­tă în Man­ga­lia.

 

Mos­che­ea Esma­han Sul­tan, cu o boga­tă tra­di­ţie isto­ri­că, reli­gi­oa­să şi cul­tu­ra­lă a fost cti­to­ri­tă de Esma-Han, fii­ca Sul­ta­nu­lui Selim al-II-lea şi dată în folo­sinţă în anul 1525. Lăca­șul de cult este un monu­ment de arhi­tec­tu­ră în stil maur, având un stil apar­te faţă de con­stru­cţi­i­le de cult tur­ceşti din Dobro­gea.

În anul 2008, au avut loc lucrări de refa­ce­re din teme­lii a mos­che­ii. Pre­țul lucră­ri­lor a fost de pes­te un mili­on de euro, sumă supor­ta­tă în între­gi­me de Capa Tunc, fost ban­cher și pro­pri­e­tar al unui mall din Bucu­rești, care a dece­dat anul tre­cut.

În semn de recu­noș­tin­ță pen­tru ges­tul fos­tu­lui om de afa­ceri, comu­ni­ta­tea tur­co-tăta­ră din Man­ga­lia îi adu­ce un oma­giu, săr­bă­to­rind un dece­niu de la recon­struc­ția lăca­șu­lui de cult. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, 24.08.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply