Minivacanța de Sfânta Maria! 16 și 17 august, ZILE LIBERE pentru toți românii, nu doar pentru bugetari

0
547

Joia tre­cu­tă, Exe­cu­ti­vul a apro­bat hotă­rârea prin care se ofe­ră două zile libe­re buge­ta­ri­lor, 16 și 17 august, legând săr­bă­toa­rea Ador­mi­rii Mai­cii Dom­nu­lui, din 15 august, de wee­kend. Zile­le libe­re vor fi recu­pe­ra­te fie în două zile de sâm­bă­tă, fie prin pre­lun­gi­rea pro­gra­mu­lui de lucru zil­nic, până cel târ­ziu în 7 sep­tem­brie.

De o ast­fel de măsu­ră s‑ar putea bucu­ra și cei­lalți sala­ri­ați, adi­că cei din medi­ul pri­vat, dacă anga­ja­to­rii lor decid să le acor­de câte­va zile libe­re, notea­ză avocatnet.ro, dar cu o con­di­ție. Mai exact, aceștia s‑ar putea bucu­ra de o mini­va­can­ță de cinci zile, dar doar dacă anga­ja­to­rul lor sta­bi­leș­te acest lucru, prin deci­zie inter­nă. 

Potri­vit sur­sei cita­te, în legi­sla­ția mun­cii din Româ­nia nu exis­tă o pro­ce­du­ră cla­ră de urmat în situ­a­ția în care anga­ja­to­rii decid să acor­de sala­ri­a­ți­lor una sau mai mul­te zile libe­re și, în mod evi­dent, nici nu exis­tă obli­ga­ții pri­vind for­ma sub care se trans­mi­te deci­zia. Mai mult, „deci­zia anga­ja­to­ru­lui ar tre­bui să regle­men­te­ze toa­te aspec­te­le și con­se­cin­țe­le ce decurg dintr‑o ast­fel de măsu­ră, spre exem­plu dacă și în ce con­di­ții se va recu­pe­ra aceas­tă zi libe­ră”.

În cazul în care anga­ja­to­rul ia deci­zia acor­dă­rii unor zile libe­re sala­ri­a­ți­lor, dar deci­de, tot­o­da­tă, și recu­pe­ra­rea aces­to­ra, el poa­te folo­si una din­tre cele două vari­an­te pe care le‑a sta­bi­lit Guver­nul, adi­că recu­pe­ra­rea în zile de sâm­bă­tă sau recu­pe­ra­rea prin pre­lun­gi­rea pro­gra­mu­lui de lucru. Ast­fel, zile­le libe­re se vor putea recu­pe­ra pe 25 august și 1 sep­tem­brie sau prin pre­lun­gi­rea cores­pun­ză­toa­re a pro­gra­mu­lui de mun­că până pe 7 sep­tem­brie. Anga­ja­to­rul are posi­bi­li­ta­tea de a deci­de acor­da­rea celor două zile libe­re, dar și ca ele să nu se recu­pe­re­ze în niciun fel. (Revis­ta pre­sei).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply