Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică

0
526

   Minis­te­rul Mediu­lui supu­ne dez­ba­te­rii publi­ce pro­iec­tul de Ordin de Minis­tru pen­tru apro­ba­rea Ghi­du­lui de finan­ța­re a Pro­gra­mu­lui pri­vind insta­la­rea de sis­te­me foto­vol­tai­ce pen­tru pro­du­ce­rea de ener­gie elec­tri­că, în vede­rea aco­pe­ri­rii nece­sa­ru­lui de con­sum și livră­rii sur­plu­su­lui în rețea­ua națio­na­lă.
 
   În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Legii nr. 52/2003 pri­vind trans­pa­renţa deci­zio­na­lă în admi­nis­tra­ţia publi­că, repu­bli­ca­tă, Minis­te­rul Mediu­lui (MM) supu­ne dez­ba­te­rii publi­ce pro­iec­tul de Ordin de Minis­tru pen­tru apro­ba­rea Ghi­du­lui de finan­ța­re a Pro­gra­mu­lui a pri­vind insta­la­rea de sis­te­me foto­vol­tai­ce pen­tru pro­du­ce­rea de ener­gie elec­tri­că, în vede­rea aco­pe­ri­rii nece­sa­ru­lui de con­sum și livră­rii sur­plu­su­lui în rețea­ua națio­na­lă.

Pro­iect OM | Refe­rat de apro­ba­re | Ane­xa — Ghid

    Cetă­țe­nii și insti­tu­ți­i­le inte­re­sa­te pot trans­mi­te opinii/propuneri/sugestii, în ter­men de 10 zile de la data publi­că­rii, la Minis­te­rul Mediu­lui, Admi­nis­tra­ţia Fon­du­lui Pen­tru Mediu. Per­soa­na de con­tact este dl. Adri­an Ște­fă­ne­scu, adre­să de e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 24.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply