Mii de constănţeni şi turişti, uniţi „Sub Zodia Mariei, Regina tuturor românilor“

0
341

Mii de con­stă­nţeni şi turi­şti, uni­ţi „Sub Zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor“.

Cazi­no­ul, aşa cum nu l‑aţi mai văzut nici­o­da­tă… Un ide­al care părea greu de atins, însă pen­tru cei pes­te 5.000 de con­stă­nţeni şi turi­şti adu­na­ţi sâm­bă­tă, 4 august, pe plat­for­ma din faţa renu­mi­tei clă­diri, a fost o pro­mi­siu­ne res­pec­ta­tă. La fel şi con­cer­tul susţi­nut de Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­reşti, Amba­sa­do­rul Cul­tu­ral al Româ­ni­ei pes­te hota­re, care, ală­tu­ri de invi­ta­ţii săi – Vlad Miri­ţă, Geor­ge Ionuț Văr­ban, Andrei Lazăr şi pia­nis­tul Răzvan Drag­nea, Jeze­bel – au ofe­rit spec­ta­to­ri­lor o sea­ră impo­si­bil de uitat.

Amfi­tri­oa­na serii a fost cele­bra Maia Mor­gen­stern, care a inter­pre­tat, cu un dra­ma­tism şi o tea­tra­li­ta­te extrem de impre­sio­nan­te, Tes­ta­men­tul Regi­nei Maria şi a trans­mis mesa­jul orga­ni­za­to­ri­lor: nece­si­ta­tea unei pozi­ţii fer­me în ceea pri­veş­te minu­na­tul Cazi­no, dată fiind sta­rea dra­ma­ti­că de degra­da­re în care se află.

Agnes Toma, cele­brul desig­ner sta­bi­lit pes­te hota­re, a venit în Româ­nia, la Con­stanţa, spe­cial pen­tru acest eve­ni­ment, împre­u­nă cu sen­za­ţio­na­la sa cole­cţie cre­a­tă în spi­ri­tul Regi­nei Maria, aceas­tă per­so­na­li­ta­te icon, care a făcut cunos­cut bran­dul iei şi al por­tu­lui popu­lar româ­nesc în lume cu aproa­pe un secol îna­in­te.         

Vă rea­min­tim că Expo­zi­ția „Regi­na Maria – 100 de ani de inspi­ra­ție“, care a fost ver­ni­sa­tă vineri, 3 august, va fi des­chi­să până pe 19 august a.c., putând fi vizi­ta­tă potri­vit pro­gra­mu­lui Muze­u­lui de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie, care o găz­du­ieş­te.

Expo­zi­ţia cuprin­de — într‑o sce­no­gra­fie cre­a­ti­vă — cărți rare (inclu­siv cu auto­gra­ful Regi­nei), recla­me, cărți poș­ta­le, foto­gra­fii ori­gi­na­le cu Regi­na Maria (expu­se în pre­mie­ră), ves­ti­men­ta­ție și acce­so­rii din epo­că, pre­cum și cre­a­ții ves­ti­men­ta­re con­tem­po­ra­ne inspi­ra­te de per­so­na­li­ta­tea ei, din colec­ții pri­va­te sau pre­zen­ta­te în pre­mie­ră, cu aceas­tă oca­zie.

Sunt expu­se pie­se țără­nești din peri­oa­da 1900 – 1930, pre­ți­oa­se, cu îna­l­tă valoa­re etno­gra­fi­că și este­ti­că, în sti­lul celor pur­ta­te de Regi­na Maria a Româ­ni­ei – IA trans­for­ma­tă în veș­mânt regal.

Colec­ția al cărei cura­tor este Iulia Gor­nea­nu are două sufle­te: unul este gene­ra­tor de con­ver­sa­ție iden­ti­ta­ră — obiec­te țără­nești ale căror pat­tern-uri vin din stră­ve­chi­me, fiind exem­ple de design colec­tiv de mare excep­ție și rafi­na­ment (ii, mara­me, fote, vâl­ni­ce, sal­be, opre­ge, pafta­le, foto­gra­fii etno­gra­fi­ce etc.), iar celă­lalt adu­ce în actu­a­li­ta­te femi­ni­ta­tea, can­doa­rea, mis­te­rul feme­i­lor de la sfâr­șit de sec XIX — înce­put de XX (dan­te­le, poșe­te, pălă­rii, umbre­lu­țe, biju­te­rii, car­ne­țe­le de bal, pan­tofi, revis­te și foto­gra­fii).

Întreg demer­sul expo­zi­țio­nal doreș­te să atra­gă aten­ția asu­pra fap­tu­lui că exis­tă un „stil Regi­na Maria” care, ase­me­nea sti­lu­lui vic­to­ri­an, a inspi­rat doam­ne­le din peri­oa­da în care aceas­ta a tră­it, iar acum, din­co­lo de timp, con­ti­nuă să ne inspi­re și să ne aju­te să ducem poves­tea mai depar­te.

Pen­tru a întregi aceas­tă colec­ție, lucră­ri­le artiș­ti­lor Aurel Tar – artist vizu­al, Paul Hit­ter – pic­tor, Giuli­an Dumi­triu – sculp­tor, Mir­cea Nechi­ta – artist vizu­al (gra­fi­că, gra­vu­ră, design, sti­clă), Cipri­an Istra­te — pic­tor, Mire­la Tră­is­ta­ru — artist vizu­al (pic­tu­ra, desen, sce­no­gra­fie, bodyart, happe­ning, media), o evo­că pe Regi­na Maria în viziuni plas­ti­ce dife­ri­te, de la expre­si­o­nism bal­ca­nic la hiper­re­a­lism.


Man­ga­lia News, 07.078.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply