Menabit Ozghiun: Pentru “Ziua Geamiei Esmahan”, bugetul alocat este doar pe hârtie! Propun revenirea la alocarea bugetară inițială, în valoare de 0 (ZERO) LEI”! [VIDEO]

0
659

”Sti­mati colegi,

Asu­pra pro­iec­tu­lui de Hotă­râre a Con­si­li­ul Local pri­vind modi­fi­ca­rea datei eve­ni­men­tu­lui “Ziua Gea­mi­ei Esma­han Sul­tan — Monu­ment Isto­ric”, vă PROPUN urmă­to­rul amen­dament: REVENIREA LA ALOCARE BUGETARĂ INIȚIALĂ, ÎN VALOARE DE 0 (ZERO) LEI”.

Moti­vez amen­damen­tul: Acest eve­ni­ment a fost pro­pus de sub­sem­na­tul, în cali­ta­te de mem­bru al comi­si­ei SSÎC. Sco­pul aces­tui eve­ni­ment este come­mo­ra­rea a 10 ani de la rea­bi­li­ta­rea Gea­mi­ei Esma­han din Man­ga­lia. Dar exis­tă și o altă moti­va­ție impor­tan­tă pen­tru nece­si­ta­tea aces­tui eve­ni­ment:

În tre­cut, în căr­ți­le de isto­rie, gea­mia din Man­ga­lia era con­si­de­ra­tă Mec­ca săr­ma­ni­lor și pri­be­gi­lor, lăcaș de pele­ri­naj pen­tru musul­ma­nii din Bal­cani. Este cea mai veche gea­mie din Româ­nia, este fru­moa­să și este între­ți­nu­tă de Cul­tul Musul­man Man­ga­lia, fără niciun spri­jin de la Pri­mă­rie sau de la Con­si­li­ul Local. Este cel mai vizi­tat obiec­tiv turis­tic din Man­ga­lia.

Amin­tesc cole­gi­lor mei că musul­ma­nii repre­zin­tă 10% din cetă­țe­nii Man­ga­li­ei și plă­tesc taxe și impo­zi­te către Pri­mă­rie, la fel ca ori­ca­re din­tre cetă­țeni.

Amin­tesc cole­gi­lor con­si­li­eri locali și Pri­ma­ru­lui că rea­bi­li­ta­rea bise­ri­ci­lor, “Lumi­nă de la malul Mării Negre”, pache­te­le pen­tru copii de săr­bă­to­ri­le de Paș­te și Cră­ciun (pen­tru care m‑am lup­tat, alo­ca­re 50.000 euro), Oră­șe­lul Copi­i­lor de Cră­ciun (pro­iect ini­ti­at de mine, 90.000 euro), pen­tru turis­mul ecu­me­nic (65.000 euro), între­ți­ne­rea cimi­ti­re­lor muni­ci­pa­le etc, au fost pro­iec­te finan­ța­te din Buge­tul Local, care este con­sti­tu­it și din taxe­le și impo­zi­te­le plăti­te de cetă­țe­nii musul­mani.

Vă rog să fiți atenți la urmă­toa­rea afir­ma­ție: De fie­ca­re dată, când musul­ma­nii au câte o soli­ci­ta­re, sunt ținuți pe la uși, sunt pri­miți cu o ati­tu­di­ne de par­că ar fi cer­șe­tori, sunt min­țiți, sunt plim­bați de la un func­țio­nar la altul, de la pri­mar la vice­pri­mar, și tot nu li se rezol­vă soli­ci­tă­ri­le. Iar atunci când li se alo­că fon­duri pen­tru un gard la cimi­tir, de exem­plu, și după 6 ani li se rea­min­teș­te, li se cere umi­lin­ță și recu­noș­tin­ță.

Am pro­pus eve­ni­men­tul cu alo­ca­re ini­ția­lă de 0 (zero) lei, pen­tru că sunt prag­ma­tic și ști­am că pri­mă­ria mai mult va încur­ca lucru­ri­le, decât să aju­te cu buget alo­cat. Am gân­dit corect și doresc să reve­nim la buge­tul ante­ri­or de zero lei, deo­a­re­ce nu mai vreau să fim umi­liți din cau­za impo­si­bi­li­tă­ții Pri­mă­ri­ei de a achi­ta chel­tu­ie­li­le nece­sa­re unui ast­fel de eve­ni­ment.

Buge­tul alo­cat este doar pe hâr­tie.

Comu­ni­ta­tea musul­ma­nă a invi­tat ofi­ci­a­li­tăți ale sta­tu­lui turc, sunt invi­tați ofi­ci­a­li­tăți ale unor pri­mă­rii din Bur­sa, Istan­bul etc, sunt invi­tați artiști de renu­me mondi­al, care vin din Tur­cia, din Tuni­sia, din Maroc, pen­tru a avea un act cul­tu­ral de cali­ta­te.

Bile­te­le de avion tre­bu­ie plăti­te dina­in­te, nu după câte­va luni de la eve­ni­ment, sau la anul. In con­clu­zie, Pri­mă­ria nu poa­te con­tri­bui cu nimic pen­tru acest eve­ni­ment, deo­a­re­ce sus­ți­ne de 2 luni că are con­tu­ri­le blo­ca­te și nici nu are vreo spe­ran­ță să le deblo­che­ze.

De ace­ea, vă soli­cit, sti­mați colegi, să tăiem alo­ca­rea de buget care nu aju­tă cu nimic, deo­a­re­ce prac­tic nu exis­tă. Am sa pro­pun Mufti­a­tu­lui și cetă­țe­ni­lor musul­mani din Man­ga­lia să facem o fes­ti­vi­ta­te mică în cur­tea Gea­mi­ei. Nu am să accept ca musul­ma­nii să fie depo­se­dați de cimi­ti­re­le lor, nu am să accept să fim depo­se­dați de gea­mie, pe moti­vul fals că gea­mia nu are acte.

Subiec­tul eve­ni­men­tu­lui aflat în dis­cu­ție este “Ani­ver­sa­rea a 10 ani de la rea­bi­li­ta­rea Gea­mi­ei Esma­han Sul­tan”, care a fost rea­bi­li­ta­tă arhe­o­lo­gic de Minis­te­rul Cul­tu­rii din Româ­nia, în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Cul­tu­rii din Tur­cia. Nu ar fi exis­tat nicio rea­bi­li­ta­re și gea­mia nu ar fi fost monu­ment isto­ric, dacă nu ar fi avut acte. Prin urma­re, vă pro­pun amen­damen­tul pe care l‑am men­țio­nat, să tăiem buge­tul eve­ni­men­tu­lui, pen­tru ca este inu­til, dacă este doar pe hâr­tie”.

Cu sti­mă, MENABIT OZGHIUN, 09.08.2018.


Man­ga­lia News, 10.08.2018. (Sur­sa video: Man­ga­lia TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply