Medic din Austria: ”Dacă aveți în organism acest element, nu vă veți îmbolnăvi niciodată. Vă garantez! E mai important decât oxigenul

0
494

Medic din Aus­tria: Prof. Ihor Huk, Șeful Depar­ta­men­tu­lui de Chi­rur­gie de la Wie­ner Pri­va­tk­li­nik, doc­tor în medi­ci­nă și om de ști­in­ță apre­ciat cu pes­te 300 de lucrări publi­ca­te în jur­na­le medi­ca­le valo­roa­se, a dez­vă­lu­it pen­tru Doc­to­rul Zilei, care sunt ulti­me­le des­co­pe­riri în sănătate.

”Reco­man­dă­ri­le medi­ci­lor de acum sunt înve­chi­te, sunt din seco­lul al XVII-lea, iar noi tră­im în seco­lul XXI. Chiar și stu­den­ții mei înva­ță din ace­le manu­a­le vechi și când i‑am între­bat care e cel mai impor­tant ele­ment din cor­pul nos­tru, 99% au spus că oxigenul.

Greșit! Știm de 20 de ani că nu oxi­ge­nul e cel mai impor­tant ele­ment din cor­pul nos­tru, ci oxi­dul nitric, iar un om de ști­in­ță, pri­e­ten cu mine a luat un pre­miu Nobel pe aceas­tă temă, în 1997”.

Potri­vit prof. Huk, ini­ma poa­te bate mai mult fără oxi­gen decât fără oxid nitric. Dacă eli­mi­năm din ini­mă oxi­dul nitric, se opreș­te ime­di­at. Cre­ie­rul, memo­ria pe ter­men lung func­țio­nea­ză, codea­ză infor­ma­ția cu aju­to­rul oxi­du­lui nitric.

Sis­te­mul imu­ni­tar lup­tă cu bac­te­ri­i­le, cu viru­su­ri­le, cu can­ce­rul, cu aju­to­rul oxi­du­lui nitric.

Acum înțe­le­geți de ce oxi­dul nitric este mai impor­tant decât oxi­ge­nul?” Oxi­dul nitric îl obți­nem din ali­men­te. Oxi­ge­nul îl obți­nem ușor, prin res­pi­ra­ție. Dar oxi­dul nitric îl obți­nem prin ali­men­ta­ție, din ali­men­te cu nitro­gen. Ce să mân­căm ca să obți­nem oxid nitric?

Dov­leac sau nuci, pen­tru că aces­te ali­men­te au o con­cen­tra­ție mare de argi­ni­nă, un ami­noa­cid nece­sar pen­tru sin­te­ti­za­rea oxi­du­lui nitric în orga­nism. Dacă mănânci zil­nic aces­te ali­men­te, memo­ria va fi foar­te bună și vase­le de sân­ge foar­te sănătoase.

E nevo­ie de 100–150 de gra­me de argi­ni­nă pe zi. Dar e impo­si­bil să mănânci zil­nic dov­leac și nuci, așa că poți lua cap­su­le cu argi­ni­nă,” a expli­cat prof. Huk pen­tru Doc­to­rul Zilei.

În afa­ră de argi­ni­nă, mai sunt fac­tori care au legă­tu­ră cu oxi­dul nitric. Cal­ci­ul e unul din­tre ele. ”Pe lân­gă cal­ciu, ai nevo­ie și de vita­mi­na D3, care e de fapt un hor­mon, astăzi cu toții știm că D3 e un hor­mon care con­tro­lea­ză calciul.

Avem nevo­ie și de vita­mi­na K2 care con­tro­lea­ză cal­ci­ul și pre­vi­ne acu­mu­la­rea lui în rinichi sub for­mă de pie­tre. Dacă aveți toți acești fac­tori, atunci cre­ie­rul, vase­le de sân­ge, ini­ma, sis­te­mul imu­ni­tar vor func­țio­na per­fect. Nu vă veți îmbol­nă­vi nici­o­da­tă, vă garan­tez!” a mai spus prof. Ihor Huk, pen­tru Doc­to­rul Zilei.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply