Marea Unire – România, la 100 de ani.
ISTORIA UNUI POPOR. Documentar VIDEO

0
368

Marea Uni­re – Româ­nia, la 100 de ani” nu este o lecţie sea­că de isto­rie, ci un docu­men­tar video bazat pe oameni şi măr­tu­ri­i­le aces­to­ra. Fri­ci­le, bucu­ri­i­le şi spe­ranţe­le lor însoţesc spec­ta­to­rul pe par­cur­sul celor 80 de minu­te, trans­for­ma­te într‑o călă­to­rie pro­vo­ca­toa­re pen­tru cei care vor să sim­tă emoţia. Docu­men­ta­rul pre­zin­tă atât momen­tul Marii Uniri, pus în con­tex­tul inter­na­ţio­nal, dar eva­lu­at şi de fie­ca­re indi­vid care are legă­tu­ră cu ce s‑a întâm­plat în 1918.

Româ­nia, la 100 de ani, înseam­nă şi sufe­rinţa celor care au fost des­pă­rţi­ţi de fami­li­i­lor lor şi depor­ta­ţi. Fina­lul, des­chis, invi­tă la medi­ta­ţie, prin dorinţe­le expri­ma­te de româ­nii din Basa­ra­bia şi Buco­vi­na de Nord des­pre ce mai pot aştep­ta din par­tea Româ­ni­ei.

Docu­men­ta­rul „Marea Uni­re — Româ­nia, la 100 de ani”, o pro­duc­ție AGERPRES, este rea­li­zat de Mihuţ Năs­tă­sa­che, Mari­le­na Stă­ne­scu şi Ser­giu Oltea­nu. Ima­gi­nea este sem­na­tă de Alfred Schu­pler, Ser­giu Oltea­nu şi Andrei Câr­lan. Repor­teri au fost Mari­le­na Stă­ne­scu, Mihuţ Năs­tă­sa­che şi Came­lia Moi­se. Gra­fi­ca, sune­tul şi monta­jul sunt sem­na­te de Andrei Câr­lan, asis­tent teh­nic fiind Ale­xan­dru Vin­ti­les­cu.


Docu­men­ta­rul „Marea Uni­re — Româ­nia, la 100 de ani” poa­te fi vizio­nat și la Casa de cul­tu­ră din Man­ga­lia, vineri, 31 august, de la ora 21.00.


Man­ga­lia News, 29.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply