Managerul general al SN Damen Galaţi, dl. Rino Brugge: ”Galaţiul a exportat nave militare în valoare de 2 miliarde de euro!”

0
872

VIAȚA LIBERĂ: Inter­viu cu dl. Rino Bru­gge, Mana­ge­rul Gene­ral al SND Galați:

Pia­ţa nava­lă este ade­sea cu sui­şuri şi cobo­râşuri. Inclu­siv pe pia­ţa româ­neas­că “vin vre­muri inte­re­san­te”, în con­di­ţi­i­le în care, pe lân­gă şan­ti­e­rul de la Gala­ţi, Gru­pul Damen a pre­lu­at şi mana­ge­men­tul şan­ti­e­ru­lui naval de la Man­ga­lia. O miză pe pia­ţa nava­lă o repre­zin­tă şi con­trac­tul pri­vind con­stru­i­rea a patru cor­ve­te mili­ta­re pen­tru sta­tul român.

Des­pre toa­te aces­tea, dar şi des­pre alte subiec­te pri­vind acti­vi­ta­tea SN Damen Gala­ţi, puteţi afla din inter­vi­ul în exclu­si­vi­ta­te acor­dat zia­ru­lui “Via­ţa libe­ră” de mana­ge­rul gene­ral al com­pa­niei, d. Rino Bru­gge:

- Să înce­pem cu şti­rea momen­tu­lui… Cum se va reflec­ta achi­zi­ţia SN Man­ga­lia pen­tru SND Gala­ţi?

- Sunt foar­te bucu­ros că aţi pus aceas­tă între­ba­re, pen­tru că putem cla­ri­fi­ca o serie de aspec­te des­pre modul în care se pozi­ţio­nea­ză cele două şan­ti­e­re. Noi, cei de la SND Gala­ţi sun­tem spe­cia­li­za­ţi pe nave com­ple­xe — supe­ri­a­h­turi, nave mili­ta­re, nave off-sho­re spe­cia­li­za­te, pre­cum nava de cer­ce­tări antarc­ti­ce pen­tru Aus­tra­lia. Achi­zi­ţia şan­ti­e­ru­lui naval de la Man­ga­lia s‑a făcut având în vede­re un cu totul alt tip de nave. De exem­plu, ei dis­pun aco­lo de docuri foar­te mari, cu o lăţi­me de 48 şi 60 de metri, faci­li­tă­ţi de care noi, la Gala­ţi, nu dis­pu­nem. Gru­pul Damen a fost foar­te inte­re­sat de Man­ga­lia pen­tru aces­te faci­li­tă­ţi, care i‑ar per­mi­te să intre pe o serie de pieţe noi, pre­cum cele pen­tru fer­ry­bo­a­turi de mari dimen­siuni sau nave de croa­zie­ră.

- Prin urma­re, SND Gala­ţi nu intra “în con­cu­renţă” direc­tă cu SND Man­ga­lia.

- În niciun caz. În fapt, la nive­lul Gru­pu­lui Damen, cel mai bine putem vor­bi de două şan­ti­e­re nava­le com­ple­men­ta­re. În plus, poli­ti­ca la nivel de grup — avem 34 de şan­ti­e­re în întrea­ga lume — este de a opti­mi­za acti­vi­ta­tea aces­to­ra. Aşa­dar, noi, la SND Gala­ţi, sun­tem foar­te bucu­roşi că avem şi alţi colegi în Româ­nia. După cum vă spu­neam, ele au pieţe natu­ra­le dife­ri­te, dar asta nu înseam­nă că nu putem cola­bo­ra la o serie de pro­iec­te. De exem­plu, dacă sunt comenzi de nave pen­tru care nu avem sufi­cient per­so­nal la Gala­ţi, putem să ape­lăm şi la SND Man­ga­lia. Prin urma­re, şan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia nu este pen­tru noi o ame­ninţa­re, ci, din con­tra, o oport­u­ni­ta­te şi abia aştep­tăm să cola­bo­răm cu ei.

- Înţe­le­gem de aici că sun­teţi opti­mi­şti pri­vind vii­toa­re­le comenzi atât pen­tru Gala­ţi, cât şi pen­tru Man­ga­lia…

- Da, sun­tem foar­te opti­mi­şti, mai ales în aces­te pieţe pe care acti­vea­ză SND Gala­ţi şi SND Man­ga­lia. Asta pen­tru că, deşi la nivel glo­bal pia­ţa con­stru­cţi­i­lor nava­le nu este “roz” tot tim­pul şi pes­te tot, nişe­le noas­tre — la Gala­ţi, nave mili­ta­re, nave com­ple­xe, supe­ri­a­h­turi, nave de cer­ce­ta­re; la Man­ga­lia, nave de croa­zie­ră şi fer­ry-boa­turi de mari dimen­siuni — sunt afa­ceri foar­te bune. Sun­tem foar­te activi în Româ­nia, avem mul­te comenzi, mul­te lucrări şi vor mai fi şi alte­le în con­ti­nu­a­re.

NAVELE MILITARE

- În per­spec­ti­ve­le pri­vind vii­toa­re­le lucrări vă baza­ţi şi pe comen­zi­le pri­vind cor­ve­te­le?

- În pri­mul rând, vreau să cla­ri­fic un lucru foar­te impor­tant: noi sun­tem aici, la SND Gala­ţi, cen­trul de exce­lenţă Damen pen­tru con­stru­cţia nave­lor mili­ta­re. E vor­ba de capa­ci­tă­ţi şi exper­ti­ză demon­stra­te, înce­pând din 1999, de când Damen a pre­lu­at SN Gala­ţi, în livra­rea a nu mai puţin de 30 de nave de apă­ra­re şi de secu­ri­ta­te pen­tru 13 ţări dife­ri­te, inclu­siv pen­tru mem­bri NATO şi UE! De exem­plu, cele mai impor­tan­te pro­iec­te pen­tru Mari­na Rega­lă Olan­de­ză au fost făcu­te aici, la Gala­ţi, inclu­siv JSS Karel Door­man, cea mai mare navă mili­ta­ră con­stru­i­tă vreo­da­tă în Româ­nia şi cea mai mare navă a forţe­lor nava­le olan­de­ze.

De alt­fel, de anul vii­tor mizăm pe înce­pe­rea lucră­ri­lor la încă o navă-suport de lup­tă (CSS) pen­tru mari­na olan­de­ză şi avem mari spe­ranţe că vom fi impli­ca­ţi şi în pro­gra­mul de înlo­cu­i­re a fre­ga­te­lor mul­ti­rol din cla­sa M ale Olan­dei şi Bel­gi­ei. 

Un alt ele­ment impor­tant este şi ace­la că, mer­gând pe aceas­tă linie de exce­lenţă în dome­ni­ul Apă­ră­rii, la Gala­ţi avem inclu­siv com­pa­nia de pro­iec­ta­re pen­tru toa­te nave­le mili­ta­re care se con­stru­iesc în Gru­pul Damen. E vor­ba de Mari­ne Engi­ne­e­ring Gala­ţi (MEGA), un exem­plu de suc­ces în ceea ce înseam­nă trans­fe­rul de “know-how” la nivel de grup. Alt­fel spus, SND Gala­ţi este şi va fi în con­ti­nu­a­re în avan­gar­da indus­tri­ei pen­tru nave­le de apă­ra­re.

Prin urma­re, din toa­te punc­te­le de vede­re — teh­nic, pro­iec­ta­re, resur­se uma­ne, sis­tem de mana­ge­ment — ne simţim pre­gă­ti­ţi pen­tru a face faţă unei comenzi pre­cum cea avu­tă în vede­re de auto­ri­tă­ţi­le româ­ne, pri­vind cele patru cor­ve­te pen­tru Forţe­le Nava­le. După ce Gala­ţi­ul a ajuns unul din­tre cei mai mari expor­ta­tori pri­vind nave­le mili­ta­re, am fi foar­te mân­dri să fim impli­ca­ţi şi în acest pro­iect atât de impor­tant pen­tru Româ­nia. Dar, desi­gur, ulti­mul cuvânt apa­rţi­ne Guver­nu­lui Româ­ni­ei, el este sin­gu­rul în măsu­ră să deci­dă dacă ofer­ta noas­tră este în măsu­ră să întru­neas­că toa­te aştep­tă­ri­le. Noi sun­tem opti­mi­şti, dar, repet, ulti­mul cuvânt îl are sta­tul român.

- Şi con­cu­renţa este foar­te puter­ni­că, iar ade­sea chiar foar­te voca­lă… Ce alte avan­ta­je mai are SND Gala­ţi faţă de com­pe­ti­tori?

- Dacă ne uităm la şan­ti­e­re­le nava­le, vom vedea că sunt spe­cia­li­za­te pe con­stru­cţia unor anu­mi­te tipuri de nave. Noi, la Gala­ţi, sun­tem spe­cia­li­za­ţi pe nave mili­ta­re! Avem deja o expe­rienţă de pes­te 25 de ani în aceas­tă pri­vinţă. Am expor­tat nave mili­ta­re în valoa­re de 2 mili­ar­de de euro, pen­tru dife­ri­te ţări! Acum, desi­gur, şi alţii pot pre­tin­de că pot face nave mili­ta­re. Dar una este să fii spe­cia­li­zat pe nave de croa­zie­ră şi alta este să depui o apli­ca­ţie pen­tru nave mili­ta­re. Ia ceva timp ca să poţi să dezvo­lţi o teh­no­lo­gie sau faci­li­tă­ţi pen­tru a con­strui ast­fel de nave, une­le la un nivel atât de ridi­cat pre­cum cele pe care le are SND Gala­ţi. În plus, pe lân­gă exper­ti­ză şi faci­li­tă­ţi, avem şi un pro­dus foar­te bun, plat­for­ma pen­tru cor­ve­te­le — fre­ga­te­le SIGMA. Este un model foar­te per­for­mant, avem deja 10 ast­fel de corvete/ fre­ga­te con­stru­i­te până acum, în diver­se ver­siuni, pen­tru cli­enţii noş­tri din dome­ni­ul Apă­ră­rii. Şi cre­dem că acest design ar fi unul foar­te potri­vit pen­tru cerinţe­le ridi­ca­te de sta­tul român.

- Dacă ar fi să câş­ti­ga­ţi acest con­tract, nu ar fi pri­mul care ar pri­vi secu­ri­ta­tea Româ­ni­ei…

- Într-ade­văr, am fost foar­te ono­ra­ţi să con­struim la Gala­ţi nava ami­ral a Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră româ­ne, e vor­ba de nava “Şte­fan cel Mare”, a sal­vat inclu­siv mul­te vieţi ome­neşti în tim­pul ope­ra­ţiu­ni­lor Fron­tex la care a par­ti­ci­pat. Din câte ştiu, auto­ri­tă­ţi­le româ­ne sunt foar­te mulţu­mi­te de ea, e o navă care îşi face foar­te bine trea­ba şi s‑a dove­dit că a fost o ale­ge­re bună când aceas­tă coman­dă a fost încre­dinţa­tă SND Gala­ţi. Nu putem spe­ra decât ca şi cele patru cor­ve­te să fie con­stru­i­te tot la Gala­ţi. Dar, desi­gur, vor­bim de un alt tip de pro­iect, de o anver­gu­ră mult mai mare.

PLANURI DE INVESTIŢII

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral în viata-libera.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply