LEGENDE PE RUINE CIRCULARE.
Dincolo de întâmplări / Oltre le storie — spectacol al Teatrului de Stat Constanța, la Lecce, în Italia

0
420

DINCOLO DE ÎNTÂMPLĂRI — SPECTACOL AL TEATRULUI DE STAT CONSTANȚA ÎN ITALIA.

Din­co­lo de întâm­plări este pri­mul spec­ta­col al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (TSC) în pro­iec­tul „LEGENDE PE RUINE CIRCULARE”, par­te din Pro­gra­mul Uniu­nii Euro­pe­ne „Euro­pa cre­a­ti­vă”, sub­pro­gra­mul cul­tu­ral „Anul Euro­pean al Moș­te­ni­rii Cul­tu­ra­le 2018”.

Pro­iec­tul, în care TSC este par­te­ner, cuprin­de patru rezi­den­țe de cre­a­ție artis­ti­că, pri­ma în Ita­lia, în luni­le iulie și august, a doua în Alba­nia, în luna sep­tem­brie, a tre­ia în Con­stan­ța, Româ­nia, în luna octom­brie (1 — 7 octom­brie), iar a patra în Spa­nia (Sego­via), în luna noiem­brie.

Pri­ma rezi­den­ță de cre­a­ție este rea­li­za­tă în Ita­lia, de lide­rul pro­iec­tu­lui, com­pa­nia EUFONIA — Tea­trul Astra­gali din Lec­ce. În cadrul aces­te­ia, Tea­trul de Stat Con­stan­ța a fost invi­tat să par­ti­ci­pe la NOAPTEA POEȚILOR,  eve­ni­ment ce se va des­fă­șu­ra marți, 28 august, la malul mării, lân­gă rui­ne­le din situl arhe­o­lo­gic Por­to Adri­a­no din loca­li­ta­tea San Catal­do (pro­vin­cia Lec­ce).

Spec­ta­co­lul spe­cial con­ce­put de Tea­trul de Stat Con­stan­ța pen­tru aceas­tă oca­zie se inti­tu­lea­ză „Din­co­lo de întâm­plări” (Oltre le sto­rie) și are la bază tex­te ale poe­tei Iulia Pană, din Con­stan­ța. Tex­te­le vor fi inter­pre­ta­te atât de poe­tă, cât și de actri­ța Mire­la Pană, cu acom­pa­ni­a­men­tul la duduk (instru­ment vechi, de ori­gi­ne arme­neas­că) al com­po­zi­to­ru­lui și muzi­cia­nu­lui Adri­an Mihai. 

Eve­ni­men­tul va avea și o par­te rea­li­za­tă de artiș­tii ita­li­eni — acto­rul și regi­zo­rul Fabio Tol­le­di împre­u­nă cu pia­nis­tul și com­po­zi­to­rul Mau­ro Tre, care vor inter­pre­ta poe­me de Anto­nio Verrri (1949 — 1993).

Infor­ma­ții de con­text:

Lide­rul pro­iec­tu­lui este com­pa­nia EUFONIA — Tea­trul Astra­gali din Lec­ce, Ita­lia, iar par­te­ne­rii sunt: Uni­ver­si­ta­tea din Salen­to, Ita­lia — Depar­ta­men­tul Moș­te­ni­re Cul­tu­ra­lă, Tea­trul de Stat din Con­stan­ța, Uni­ver­si­ta­tea „Rege­le Juan Car­los” din Madrid, Spa­nia — Fun­da­ția Dan­su­lui „Ali­cia Alon­so”, Agen­ția Națio­na­lă de Coas­tă din Alba­nia și Insti­tu­tul Inter­națio­nal de Tea­tru care func­țio­nea­ză sub egi­da UNESCO în Paris, Fran­ța.

Pro­iec­tul, care a fost ast­fel inti­tu­lat după o poves­ti­re a lui Jor­ge Luis Bor­ges, „Rui­ne­le cir­cu­la­re”, își pro­pu­ne să evi­den­ție­ze felul în care moș­te­ni­rea cul­tu­ra­lă comu­nă euro­pea­nă s‑a for­mat prin inte­rac­țiu­nea diver­se­lor expre­sii cul­tu­ra­le ale diver­se­lor civi­li­za­ții de pe con­ti­nent, prin călă­to­rii sau comerț. Ele­men­te ale aces­tei moș­te­niri cul­tu­ra­le vor fi valo­ri­fi­ca­te ca sur­se de valori comu­ne, amin­tiri, înțe­le­ge­re, iden­ti­ta­te și dia­log pen­tru Euro­pa. Unul din­tre obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale pro­iec­tu­lui este să deter­mi­ne oame­nii să par­ti­ci­pe, să sim­tă, să reflec­te­ze și să expri­me apar­te­nen­ța la Euro­pa și să înțe­lea­gă mai bine bogă­ția și uni­ci­ta­tea diver­si­tă­ții ei cul­tu­ra­le.

Artiști, arhe­o­logi, cer­ce­tă­tori, ope­ra­tori și mana­geri cul­tu­rali din Ita­lia (Lec­ce, situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce din Rudi­ae și Cas­tro), Româ­nia (Con­stan­ța, situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce din jude­țul nos­tru), Spa­nia (Sego­via) și Alba­nia (Nivi­ca) vor par­ti­ci­pa la imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect.

Par­te­ne­rul ști­in­ți­fic al tea­tru­lui nos­tru în acest pro­iect este Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța.

Pro­mo­va­rea pro­iec­tu­lui și infor­ma­rea onli­ne în pri­vin­ța acti­vi­tă­ți­lor va fi făcu­tă de Insti­tu­tul Inter­națio­nal de Tea­tru, care va rea­li­za un site dedi­cat. Pro­iec­tul va mai cuprin­de o con­fe­rin­ță inter­națio­na­lă, care va fi orga­ni­za­tă în Ita­lia, și va avea ca rezul­tat și o pro­duc­ție a unui film docu­men­tar ce va cuprin­de rea­li­ză­ri­le și con­clu­zi­i­le celor impli­cați.


Man­ga­lia News, 26.08.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply