Lansare de carte la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța: “Capidava II”, de Ioan Carol Opriș și Alexandru Rațiu

0
311

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța va fi joi, 23 august 2018, cu înce­pe­re de la ora 10.30, gaz­da unui mult aștep­tat moment edi­to­ri­al: lan­sa­rea volu­mu­lui “Capi­da­va II – Buil­ding C1 – Con­tri­bu­tions to the his­to­ry of anno­na mili­ta­ris in the 6th cen­tu­ry”

Lucra­rea este sem­na­tă de doi repu­tați spe­cia­liști în dome­niu: conf.univ.dr. Ioan Carol Opriș – pro­de­ca­nul Facul­tă­ții de Isto­rie din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Bucu­rești și dr. Ale­xan­dru Rațiu, muze­o­graf și arhe­o­log în cadrul Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (MNIR).

Eve­ni­men­tul va avea loc în Aula „Adri­an Rădu­les­cu” a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.

Mono­gra­fia este rodul unor inten­se cer­ce­tări efec­tu­a­te de către cei doi autori între anii 1993–1996, apoi în cam­pa­ni­i­le 2006–2011 și în anul 2014.

Cer­ce­ta­rea a fost rea­li­za­tă asu­pra unui edi­fi­ciu cu o supra­fa­ță tota­lă ce depă­șeș­te 100 de metri pătrați și care se află în par­tea sudi­că a cetă­ții, pe Via Prin­ci­pa­lis, în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a uni­cii porți direc­te.

S‑a sta­bi­lit că edi­fi­ci­ul în cau­ză a fost func­țio­nal în cur­sul sec. al VI-lea p.Chr, până în ulti­ma par­te a aces­tu­ia. Con­form spe­cia­liș­ti­lor, el a fost dis­trus cân­d­va după anul 582, în cur­sul unor ata­curi devas­ta­toa­re ale tri­bu­ri­lor ava­ro-sla­ve ce inva­da­se­ră Dobro­gea anti­că (Scy­thia Minor). În tim­pul unu­ia din­tre aces­te ata­curi, întrea­ga zonă de Sud-Est a cetă­ții Capi­da­va (cur­ti­ne­le G și H, tur­nul de poar­tă nr.7 și hor­re­u­mul – mare­le antre­po­zit) au fost dis­tru­se în urma unui incen­diu.

Mono­gra­fia “Capi­da­va II – Buil­ding C1 – Con­tri­bu­tions to the his­to­ry of anno­na mili­ta­ris in the 6th cen­tu­ry” este edi­ta­tă de Mega Publishing Hou­se – Cluj Napo­ca și a fost ini­țial lan­sa­tă pe 13 iulie 2018 la sedi­ul Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei.
Ea a fost publi­ca­tă în cadrul seri­ei “Fron­ti­e­re­le roma­ne din Româ­nia”, sus­ți­nu­tă de Comi­sia Națio­na­lă LIMES, în cadrul Pro­gra­mu­lui Națio­nal LIMES, an 2017, sub finan­ța­rea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le.

Capi­da­va este unul din­tre cele mai cunos­cu­te și inte­re­san­te situri anti­ce dobro­ge­ne, și face obiec­tul cer­ce­tă­ri­lor de spe­cia­li­ta­te încă din anul 1924. Ceta­te ico­ni­că a lime­su­lui (fron­ti­e­rei) din Dobro­gea, Capi­da­va a avut o exis­ten­ță lun­gă și zbu­ci­u­ma­tă. A fost înte­me­ia­tă în pri­mii ani ai sec.II p.Chr, în tim­pul împă­ra­tu­lui Tra­ian și a con­ti­nu­at să exis­te până în vea­cul al VII-lea.

După nume­roa­se ata­curi ale migra­to­ri­lor, ceta­tea a fost pără­si­tă timp de două seco­le, însă locu­i­rea a fost iar relu­a­tă în sec.IX p.Chr. (în tim­pul domi­na­ți­ei bizan­ti­ne). A mai func­țio­nat timp de două vea­curi, dar la jumă­ta­tea sec.XI, for­ti­fi­ca­ția bizan­ti­nă a fost defi­ni­tiv dis­tru­să.

Isto­ria Capi­da­vei este una extrem de cap­ti­van­tă iar o lucra­re pre­cum “Capi­da­va II – Buil­ding C1 – Con­tri­bu­tions to the his­to­ry of anno­na mili­ta­ris in the 6th cen­tu­ry” are o impor­tan­ță capi­ta­lă în demer­sul de recon­sti­tu­i­re a aces­tei povești ade­vă­ra­te.


Man­ga­lia News, 22.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply