Jocuri serioase, pentru generații inteligente. Asociația ‘ProActiv pentru Comunitate’ Mangalia, partener în proiectul Erasmus+, “Go on board (games)”, Youth mobility, în Spania

0
759

Jocuri seri­oa­se, pen­tru gene­ra­ții inte­li­gen­te. Aso­ci­a­ția ”ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” Man­ga­lia a apli­cat și a fost accep­ta­tă ca par­te­ner în pro­iec­tul Eras­mus+, “Go on board (games)”, You­th mobi­li­ty, coor­do­nat de Aso­ci­a­ția “Ara­nea”, din Lorca, regiu­nea Mur­cia, Spania.

Este a doua par­ti­ci­pa­re la acest pro­iect, pri­ma echi­pă de tineri fiind coor­do­na­tă in vara 2017 de ing. Nico­le­ta Gri­gu­ță. Pen­tru că s‑au remar­cat în mod deo­se­bit în tim­pul acti­vi­tă­ți­lor, româ­nii au pri­mit invi­ta­ția de a se impli­ca și anul aces­ta. Ast­fel, in peri­oa­da 3–10 august 2018 patru tineri din Man­ga­lia (Baciu-Nen­ciu Andrei, Gân­țu Iuli­an Şte­fan, Ioni­ță Andre­ea și Men­li­vu­ap Elif) înso­țiți de prof. Magda­le­na Iacob, au călă­to­rit spre Spa­nia, pen­tru a se impli­ca în iden­ti­fi­ca­rea de noi con­cep­te de jocuri edu­ca­ti­ve pen­tru toa­te vârstele.

Lor li s‑au ală­tu­rat tineri din Spa­nia, Gre­cia, Fran­ța, Ger­ma­nia și Slo­va­cia. Pri­ma zi a fost dedi­ca­tă soci­a­li­ză­rii, cunoaș­te­rii, for­mă­rii echi­pe­lor mix­te și comu­ni­că­rii. În cele­lal­te zile acti­vi­tă­ți­le au fost bine doza­te ast­fel încât să nu se negli­je­ze aspec­te­le men­țio­na­te, dar să se con­cen­tre­ze mai mult pe jocu­ri­le de masă, de soci­e­ta­te adap­ta­te dife­ri­te­lor vâr­ste și chiar iden­ti­fi­că­rii de noi con­cep­te de joc de tip mys­te­ry game (care prind foar­te bine la publi­cul adult, tip came­ra secretelor).

În a patra zi, ne-am bucu­rat de pre­zen­ța lui Ras, cre­a­to­rul jocu­lui Dra­gon legion, care a venit din Ger­ma­nia să pre­zin­te prin­ci­pi­i­le pe care se bazea­ză mun­ca unui cre­a­tor de joc.

Ca întot­dea­u­na, volun­ta­rii români s‑au achi­tat cu maxi­mă res­pon­sa­bi­li­ta­te de toa­te înda­to­ri­ri­le și au pri­mit nota maxi­mă pen­tru sea­ra inter­cul­tu­ra­lă dedi­ca­tă țării lor.

Cel de-al IX-lea pro­iect Eras­mus în care Aso­ci­a­ția ”ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” din Man­ga­lia este par­te­ner de nădej­de s‑a înche­iat astăzi, când toți volun­ta­rii s‑au “repa­tri­at” sănă­toși, puțin obo­siți, dar cu amin­tiri deo­se­bi­te, expe­rien­țe ine­di­te, pri­e­te­ni noi si un cer­ti­fi­cat you­th­pa­ss care le cer­ti­fi­că for­ma­rea unor com­pe­ten­țe ce le vor folo­si pe par­cur­sul vie­ții atât lor cât și comu­ni­tă­ții din care fac parte.

Ală­tu­ri de cei­lalți tineri euro­peni impli­cați în pro­iect, ei au înțe­les că volun­ta­ri­a­tul poa­te repre­zen­ta o opțiu­ne pen­tru vii­tor și este cate­goric calea prin care o comu­ni­ta­te poa­te pro­gre­sa…, dacă fie­ca­re cetă­țean se impli­că res­pon­sa­bil în iden­ti­fi­ca­rea și solu­țio­na­rea nevo­i­lor comu­ni­tă­ții sale.

Mul­țu­mim, doam­nei ingi­ner Nico­le­ta Gri­gu­ță, pen­tru aceas­tă oport­u­ni­ta­te și pen­tru fap­tul că acti­vi­ta­tea Aso­ci­a­ți­ei “ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” con­ti­nuă să se diver­si­fi­ce, în folo­sul Man­ga­li­ei, dar și al loca­li­tă­ți­lor din zonă.

Prof. Magda­le­na Iacob, 11 august 2018.

Albu­me­le foto/video inte­gra­le pot fi vizu­a­li­za­te aici.


Man­ga­lia news, 12 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply