Investiție de tip greenfield în valoare de 10 milioane de euro, la Iași, în producția de componente auto

0
392

Inves­ti­ție de tip gre­en­fi­eld în valoa­re de 10 mili­oa­ne de euro, la Iași, în pro­duc­ția de com­po­nen­te auto. Com­pa­nia tur­ceas­că Doğu Pres, cu acti­vi­ta­te în dome­ni­ul pro­iec­tă­rii și pro­du­ce­rii de com­po­nen­te auto, va rea­li­za la Iași o inves­ti­ție de 10 mili­oa­ne de euro, într-un pro­iect de tip greenfield. 

Noua uni­ta­te va pro­du­ce sub­com­po­nen­te ce se inte­grea­ză în injec­toa­re die­sel și de ben­zi­nă. Pro­iec­tul pre­ve­de rea­li­za­rea unei hale de pro­duc­ție de 10.000 mp, pe o supra­fa­ță tota­lă de 5 hec­ta­re, ceea ce va per­mi­te o extin­de­re ulte­ri­oa­ră a inves­ti­ți­ei. Pen­tru eta­pa a doua, com­pa­nia doreș­te să inves­teas­că în pro­duc­ția de pom­pe auto de diver­se tipuri.

Româ­nia a fost selec­ta­tă ca des­ti­na­ție fina­lă pen­tru rea­li­za­rea inves­ti­ți­ei în urma unui stu­diu rea­li­zat de com­pa­nia tur­ceas­că pe par­cur­sul a 12 luni în mai mul­te țări din regiune.

Decla­ra­ții Ște­fan Radu Oprea, minis­tru pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antreprenoriat:

”Inves­ti­ția din regiu­nea de Nord-Est va adu­ce 250 de noi locuri de mun­că și dezvol­ta­rea pe ori­zon­ta­lă a eco­no­mi­ei loca­le. Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at demon­strea­ză, cu fie­ca­re pro­iect atras, că este un par­te­ner de încre­de­re, înso­țind inves­ti­to­rii pe întrea­ga peri­oa­dă de deru­la­re a pro­iec­tu­lui, de la pri­mul con­tact până la trans­for­ma­rea inten­ți­ei într‑o poves­te de succes”.

Decla­ra­ții Vasi­le Asan­dei, Direc­tor ADR-NE:

Prin sosi­rea com­pa­niei Doğu Pres în Iași cu un pro­iect de inves­ti­ție impor­tant în dome­ni­ul com­po­nen­te­lor auto, prac­tic se demon­strea­ză încă o dată atrac­ti­vi­ta­tea Regiu­nii de Nord Est a țării și pen­tru pro­iec­te­le de pro­duc­ție, având în vede­re că majo­ri­ta­tea inves­ti­ți­i­lor stră­i­ne recen­te în Iași s‑au con­cen­trat pe dome­ni­ul IT. Obser­văm că aceas­tă zonă a țării a deve­nit tot mai inte­re­san­tă, având în vede­re difi­cul­ta­tea de a găsi for­ță de mun­că în par­tea de Vest a țării. De ase­me­nea, aș dori să amin­tesc și câți­va fac­tori care con­tri­bu­ie la creș­te­rea atrac­ti­vi­tă­ții Regiu­nii de Nord-Est: grad ridi­cat al popu­la­ți­ei acti­ve, cos­turi foar­te com­pe­ti­ti­ve, dis­po­ni­bi­li­ta­tea faci­li­tă­ți­lor de tip gre­en­fi­eld sau brown­fi­eld, vari­e­ta­te ling­vis­ti­că, iar lis­ta con­ti­nuă. Prin­tr-un par­te­ne­ri­at strâns cu Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at, ne dorim ca aces­te rezul­ta­te să fie din ce în ce mai nume­roa­se în întrea­ga Regiu­ne de Nord Est”.

Decla­ra­ții ale Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție al Doğu Pres:

Doğu Pres a ales Româ­nia din mai mul­te moti­ve, în pri­mul rând pen­tru că ne dorim să fim ampla­sați în Uniu­nea Euro­pea­nă, cât mai aproa­pe de cli­en­ții noș­tri. Avan­ta­je­le ofe­ri­te prin măsu­ri­le de aju­tor de stat ce spri­ji­nă inves­ti­ți­i­le, sus­ți­ne­rea din par­tea Inves­tRo­ma­nia, a ADR Nord Est și a auto­ri­tă­ți­lor loca­le, pre­cum și posi­bi­li­ta­tea de a găsi for­ța de mun­că cali­fi­ca­tă au deter­mi­nat lua­rea deci­zi­ei în favoa­rea Româ­ni­ei și selec­ta­rea Iași­u­lui”.

Com­pa­nia Doğu Pres a fost înfi­in­ța­tă în Bursa/Turcia în anul 1989 și este un impor­tant pro­du­că­tor de com­po­nen­te pen­tru injec­toa­re auto, cu un număr de apro­xi­ma­tiv 600 de anga­jați. Prin­tre cli­en­ții com­pa­niei se numă­ră: Bos­ch, Del­phi, Den­so, Com­pa Sibiu, Schaeffler.


Man­ga­lia news, 07.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply