INTERVIU despre ‘Centrul Steluțelor’ cu Maria Culescu, președinte fondator al Asociatiei M.A.M.E. [galerie Foto/VIDEO]

0
620

   Doam­na Maria Cules­cu, pre­șe­din­te fon­da­tor al Aso­ci­a­ti­ei M.A.M.E. ne‑a acor­dat urmă­to­rul Inter­viu des­pre ‘Cen­trul Steluțelor’:

    Poves­tiți-ne des­pre ‘Cen­trul Ste­lu­țe­lor’, sti­ma­tă doam­nă Maria Cules­cu. Spu­neți-ne cum a por­nit totul?

    Am înfi­in­țat Aso­ci­a­ția M.A.M.E. în urmă cu aproa­pe 10 ani, pen­tru a veni în spri­ji­nul copi­i­lor dia­gnos­ti­cați cu can­cer și alte boli gra­ve pen­tru că și eu, la rân­dul meu, m‑am con­frun­tat cu aceas­tă boa­lă cum­pli­tă. Am tre­cut prin expe­rien­ța unui bol­nav de can­cer, care la momen­tul res­pec­tiv, nu putea fi tra­tat în Româ­nia și am decis să plec la o cli­ni­că din stră­i­nă­ta­te unde am urmat un tra­ta­ment de radi­o­te­ra­pie cyber­k­ni­fe. După ce m‑am vin­de­cat, mi-am dorit cu toa­tă fiin­ța mea să ofer și alto­ra o șan­să în plus la via­ță, așa cum am pri­mit și eu. 

    Ast­fel, de‑a lun­gul tim­pu­lui, am con­ce­put și imple­men­tat ală­tu­ri de echi­pa mea pro­iec­te și acti­vi­tăți meni­te să îmbu­nă­tă­ţeas­că cali­ta­tea vieţii pacien­ți­lor cu boli gra­ve. Intrând în con­tact cu acești copii și fami­li­i­le lor, mi-am dat sea­ma că pen­tru a faci­li­ta vin­de­ca­rea în cazul unor afe­cţiuni gra­ve, este foar­te impor­tant ca pe lân­gă asi­gu­ra­rea ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le, să îi fie tra­ta­te pacien­tu­lui şi pro­ble­me­le de natu­ră emoţio­na­lă, rela­ţio­na­lă şi mate­ria­lă pe care le cre­ea­ză spe­ci­fi­cul aces­tor boli. Pen­tru a suplini aces­te nevoi, am înfi­in­țat Cen­trul Ste­lu­țe­lor, un cen­tru de suport, con­si­li­e­re și recu­pe­ra­re psiho-socio-medicala.

    De ce este nevo­ie de acest Cen­tru și ce inclu­de el?

    La noi în țară, pacien­ți­lor cu afec­țiuni gra­ve le sunt asi­gu­ra­te ser­vi­ci­i­le medi­ca­le, însă nu exis­tă niciun pro­gram națio­nal sau cen­tru spe­cia­li­zat care să le aco­pe­re cele­lal­te nevoi care apar, în lup­ta cu o boa­lă gra­vă, nevoi de natu­ră emo­țio­na­lă, psi­ho­lo­gi­că, soci­a­lă, juri­di­că, nutri­țio­na­lă, mate­ria­lă etc. În acest con­text, am înfi­in­țat Cen­trul Ste­lu­țe­lor, în cadrul căru­ia ofe­rim gra­tu­it ser­vi­cii com­ple­men­ta­re tra­ta­men­tu­lui medi­cal copi­i­lor cu boli cro­ni­ce pe peri­oa­da din­tre spi­ta­li­zări, pre­cum și în peri­oa­da de recu­pe­ra­re după o boa­lă gravă.

   Copi­ii și părin­ții lor bene­fi­ci­a­ză de ser­vi­cii de infor­ma­re și îndru­ma­re socio-medi­ca­lă, asis­ten­ță soci­a­lă, con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că indi­vi­du­a­lă și de grup, con­si­li­e­re medi­ca­lă, con­si­li­e­re nutri­țio­na­lă, con­si­li­e­re juri­di­că, ludo­te­ra­pie, logo­pe­die, ate­li­e­re de tera­pie emo­țio­na­lă, acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve și de soci­a­li­za­re, kine­to­te­ra­pie, fizi­o­te­ra­pie, ergo­te­ra­pie, tera­pie mul­ti­sen­zo­ri­a­lă si prin VR (Rea­li­ta­te Virtuala). 

   Cum pot bene­fi­cia cei în nevo­ie de supor­tul ofe­rit la Cen­trul Steluțelor?

   Părin­ții copi­i­lor bol­navi se pot adre­sa repre­zen­tan­ți­lor Aso­ci­a­ți­ei M.A.M.E. prin e‑mail, la adre­sa [email protected], tele­fon: 021.315.01.89, sau direct, la sedi­ul Cen­tru­lui Ste­lu­țe­lor, situ­at în Bucu­rești, zona Pia­ța Dome­nii. Aici vor fi pre­lu­ați de cole­ge­le mele de la depar­ta­me­tul de Mana­ge­ment de Caz, care după întoc­mi­rea dosa­ru­lui bene­fi­ci­a­ru­lui, vor ela­bo­ra ală­tu­ri de spe­cia­liș­tii cen­tru­lui un plan de inter­ven­ție. Se va urmări apoi res­pec­ta­rea pla­nu­lui până la îmbu­nă­tă­ți­rea cali­tă­ții vie­ții copi­lu­lui atât pe plan fizic, cât și pe plan psiho-socio-emoțional.

   Ne puteți spu­ne care este cea mai fru­moa­să expe­rien­ță tră­i­tă la Cen­trul Steluțelor?

   Zi de zi, tră­iesc un sen­ti­ment de pro­fun­dă împli­ni­re și mul­țu­mi­re sufle­teas­că, văzând copi­ii care vin la Cen­trul Ste­lu­țe­lor și care, dato­ri­tă efor­tu­lui depus de întrea­ga echi­pă, au o șan­să în plus la via­ță. Nico­le­ta este însă o feti­ță care m‑a impre­sio­nat foar­te tare. A fost dia­gnos­ti­ca­tă, încă de la vâr­sta de 2 luni, cu can­cer la rinichi. Ea a supor­tat, in mod mira­cu­los, nume­roa­se cure de chi­mi­o­te­ra­pie si radi­o­te­ra­pie, timp de aproa­pe 3 ani. Acum, se află in remi­siu­ne tota­lă și vine la Cen­trul Ste­lu­țe­lor, unde bene­fi­ci­a­ză de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că și nutri­țio­na­lă, pre­cum și de gim­nas­ti­că de recu­pe­ra­re medi­ca­lă. În ciu­da difi­cul­tă­ți­lor întâm­pi­na­te, Nico­le­ta are o per­so­na­li­ta­te puter­ni­că și este foar­te opti­mis­tă. Visea­ză că atunci când va fi mare să fie direc­toa­rea Cen­tru­lui Ste­lu­țe­lor și să aju­te și ea, la rân­dul ei, alți copi­ii bol­navi prin inter­me­di­ul Aso­ci­a­ți­ei M.A.M.E.

   Cum se pot impli­ca cei care doresc?

   Inter­venţia noas­tră, a Aso­ci­a­ți­ei M.A.M.E., în via­ța copi­i­lor bol­navi nu este una punc­tu­a­lă, ci se desfă­şoa­ră pe peri­oa­de lungi de timp. De ace­ea, spri­ji­nul pe ter­men lung este foar­te impor­tant. În ulti­ma peri­oa­dă, un număr tot mai mare de părinți ne soli­ci­tă inclu­de­rea copi­i­lor lor în pro­gra­me­le de recu­pe­ra­re pe care le oferim. 

   Avem nevo­ie de spri­ji­nul celor din jur pen­tru ca, impre­u­na, sa aju­tam cat mai multi copii sa invin­ga boa­la! Toc­mai de ace­ea, am lan­sat de curând o cam­pa­nie de strân­ge­re de fon­duri, iar cei care doresc să ne spri­ji­ne pot face acest lucru în mai mul­te moduri:

- pot dona 2 euro prin SMS la 8844, tri­mițând tex­tul “CURAJ, pen­tru a da curaj unui copil grav bol­nav să lup­te, zi de zi, pen­tru via­ța lui!

- pot dona în con­tul Aso­ci­a­ți­ei M.A.M.E., des­chis la Ban­ca Transil­va­nia, Cont RON: RO03 BTRL 0440 1205 N750 44XX

- pot direc­țio­na până la 20% din impo­zi­tul pe pro­fit dacă repre­zin­tă o fir­mă / com­pa­nie care a înre­gis­trat pro­fit anul aces­ta, fără niciun cost pen­tru fir­ma / com­pa­nia lor (deta­lii aici: asociatiamame.com/activitate/directioneaza).

   De ase­me­nea, ori­ci­ne doreș­te, ne poa­te urmări acti­vi­ta­tea pe pagi­na de Face­bo­ok, https://www.facebook.com/AsocMAME, pen­tru a fi la curent cu toa­te pro­iec­te­le des­fă­șu­ra­te, în care se pot impli­ca în mod volun­tar, pre­cum și cu eve­ni­men­te­le cari­ta­bi­le pe care le orga­ni­zăm și la care îi invi­tăm să ne fie alături.

Des­pre Aso­ci­a­tia M.A.M.E.  Rezul­ta­te prin­ci­pa­le   Pre­mii Obtinute

Vă mul­țu­mim, doam­nă Maria Cules­cu, pen­tru acest prim inter­viu și vă dorim sănă­ta­te depli­nă și mul­te bucu­rii, pe măsu­ra fap­te­lor admi­ra­bi­le pe care le rea­li­zați pen­tru copi­ii care au nevo­ie de Cen­trul Ste­lu­țe­lor! Feli­ci­tări, Andre­ea Con­stan­tin, Lili­a­na Pin­ti­lie și tutu­ror volun­ta­ri­lor care spri­ji­nă Aso­ci­a­ția M.A.M.E.! Ținem aproa­pe, indi­fe­rent de dis­tan­ța geo­gra­fi­că din­tre noi și spri­ji­nim cu mare drag ase­me­nea ini­ția­ti­ve minunate.


Man­ga­lia News, Luni, 27 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply