Începe Ultrasound Academy Constanta Course, ediția a VII‑a. Cursul se adresează în principal medicilor specialişti în Obstetrică și Ginecologie

0
519

Joi, 23 august, înce­pe cea de‑a VII‑a edi­ţie a Ultra­so­und Aca­demy Con­stan­ta Cour­se, mani­fes­ta­re care se adre­sea­ză în prin­ci­pal medi­ci­lor spe­cia­li­şti în Obs­te­tri­că — Gine­co­lo­gie care sunt licenţi­a­ţi (cer­ti­fi­ca­ţi) în eco­gra­fie, în Obs­te­tri­că și Gine­co­lo­gie, dar ale căror cunoș­tin­țe sunt exce­len­te în prin­ci­pal în teo­rie.

Cur­sul “Ultra­so­und prin­ci­ples and prac­ti­ce” are în prim plan feme­ia însăr­ci­na­tă și pato­lo­gi­i­le care pot fi des­co­pe­ri­te în tim­pul sar­ci­nii, gra­vi­de­le avand posi­bi­li­ta­tea să fie con­sul­ta­te eco­gra­fic pe par­cur­sul zile­lor de curs.

PREMIERA  — Mani­fes­ta­rea debu­tea­za joi, la ora 10:00, cu o pre­mie­ra – o trans­mi­siu­ne live din sala de ope­ra­tii a SCJU Cta cu 2 pre­zen­tari de caz  — His­te­ro­sco­pie si Lapa­ro­sco­pie – inter­ven­tii rea­li­za­te de prof. univ. dr. Vlad Tica – medic pri­mar Obs­te­tri­ca-Gine­co­lo­gie.

Tema­ti­ca din acest an îi vizea­ză pe cei care doresc să învețe și prac­tic cum să mânu­ias­că pro­ba de eco­gra­fie, ce pro­bă să alea­gă în func­ție de exa­me­nul pe care doresc să îl facă, cum să obți­nă ima­gi­ni­le adec­va­te și, nu în ulti­mul rând, să învețe să folo­seas­că butoa­ne­le eco­gra­fu­lui pen­tru a obține cele mai bune ima­gini, aspec­te extrem de impor­tan­te de care depin­de dia­gnos­ti­cul.

De ace­ea, pe lân­gă noţiuni des­pre prin­ci­pi­i­le ISUOG de a face eco­gra­fia corect, se vor orga­ni­za ate­li­e­re prac­ti­ce. Cur­sanţii vor avea oca­zia să învețe prac­tic pas cu pas tai­ne­le unei eco­gra­fii corec­te de la experți națio­nali și inter­na­ţio­nali: Titia Cohen (NL) si Trish Chu­d­lei­gh  (UK), dar şi naţio­nal: prof. univ. dr. Vlad Tica, prof. univ. dr. Cla­u­diu Măr­gi­nean, dr. Miha­e­la Ste­riu, dr. Doi­ni­ţa Gache.

Doc­tor Titia Cohen de la Eras­mus Rot­ter­dam  și Trish Chu­d­lei­gh de la Cam­bri­d­ge, autoa­re a nume­roa­se mono­gra­fii de eco­gra­fie, ambe­le amba­sa­doa­re ISUOG, ce edu­că în eco­gra­fie în întrea­ga lume, pre­cum și Dr Doi­ni­ta Gache și Miha­e­la Ste­riu din Bucu­res­ti, ambe­le cu expe­rien­ța valo­roa­să  în exa­me­ne­le eco­gra­fi­ce în Obs­te­tri­că și Gine­co­lo­gie vor fi atât spea­keri, cât și trai­neri per­so­nali la acest curs.

Sesiu­ni­le de han­ds-on vor fi sus­ti­nu­te bene­fi­ci­ind de cele mai per­for­man­te eco­gra­fe.

Pro­fe­so­rul Cla­u­diu Măr­gi­nean (şeful unui depar­ta­ment de nivel națio­nal unde majo­ri­ta­tea medi­ci­lor spe­cia­li­şti tri­mit cazu­is­ti­că pen­tru rezol­va­re fina­lă  — Cen­trul de chi­rur­gie car­d­ia­că de la Uni­ver­si­ta­tea din Tg. Mureş) va face intro­du­ce­rea în exa­me­nul cor­du­lui fetal  — un curs de o impor­tanţă spo­ri­tă pen­tru prac­ti­cieni.  Noţiu­ni­le ii vor aju­ta pe cur­san­ti să întoc­meas­ca un raport eco­gra­fic corect.

Mani­fes­ta­rea şti­inţi­fi­că este orga­ni­za­tă de Aso­ci­a­ţia Clu­bul Isis şi Facul­ta­tea de Medi­ci­nă din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Ovi­di­us Con­stan­ta, în par­te­ne­ri­at cu Isis Hos­pi­tal, sub egi­da ISUOG şi cre­di­ta­tă de CMR cu 15 punc­te EMC.


Man­ga­lia News, 22.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply