Începe FESTIVALUL ANTICTOMIS’, ediția 2018! PROGRAMUL complet al Festivalului

0
525

PROGRAMUL FESTIVALULUI ANTIC TOMIS, EDIŢIA 2018:

Vineri, 31 august 2018

10:00 – 16:00 – Sosi­rea aso­ci­a­ţi­i­lor de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că par­ti­ci­pan­te, ampla­sa­rea tabe­re­lor,
16:30 – 18:00 – Para­da raz­bo­i­ni­ci­lor antici – de la Har­tă (intra­rea în Par­cul arhe­o­lo­gic de pe bule­var­dul Fer­di­nand) — Lupa capi­to­li­na – Pia­ța Ovi­diu – Coman­damen­tul Flo­tei – Cazi­no – Ter­me­le Roma­ne,
18:00 – 18:30 – Cere­mo­n­ia de des­chi­de­re,
18:30 – 19:00 – Dan­suri anti­ce şi lup­te de gla­di­a­tori,
19:00 – 19:30 – Recon­sti­tu­i­rea unei bătă­lii din anti­chi­ta­te – Danu­bi­ul roşu,
20:00 – 21:00 – Con­cert folk.

Sâm­bă­tă, 1 sep­tem­brie 2018 
10:00 – 16:00 – Acti­vi­tă­ţi de tabă­ră (ate­li­e­re de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că, meș­te­șu­guri anti­ce, demon­stra­ții etc.),
16:00 – 19:30 – Jocu­ri­le Tomi­su­lui: intre­ceri spor­ti­ve anti­ce intre repre­zen­tanți ai aso­ci­a­ti­i­lor par­ti­ci­pan­te,
20:00 – 21:00 – Con­cert folk.

Dumi­ni­că, 2 sep­tem­brie 2018 
10:00 — 16:30 – Acti­vi­tă­ţi de tabă­ră (ate­li­e­re de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că, meș­te­șu­guri anti­ce, demon­stra­ții etc.),
16:30 — 17:00 – Recon­sti­tu­i­rea unei bătă­lii din anti­chi­ta­te – Bătă­lia de la Adam­cli­si, 
17:30 — 18:30 — Cere­mo­n­ia de inchi­de­re,
20:00 – 21:00 — Con­cert folk.

Orga­ni­za­tori sunt: Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Tomis și Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.


Cris­ti­an Cea­le­raFes­ti­va­lul Antic Tomis, la o nouă edi­ție. Ne vedem în wee­kend, pen­tru că voi fi pre­zent la eve­ni­ment cu cele patru cărți ale mele, res­pec­tiv cu cele trei volu­me din ciclul de legen­de și isto­rii “Poveș­ti­le Mării Negre” și cu roma­nul “La Mar­gi­nea Impe­ri­u­lui — Ori­gini”. Să ne vedem cu bine. 


Man­ga­lia News, 30.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply