Guvernatorul statului Alabama, Kay Ivey, a adus un elogiu României, poporului român și românilor americani, cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri, prin emiterea unei Proclamații

0
310

Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can News: Guver­na­to­rul sta­tul ame­ri­can Ala­ba­ma a adus un elo­giu Româ­ni­ei, popo­ru­lui român și româ­ni­lor ame­ri­cani, cu oca­zia cele­bră­rii Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri.

Guver­na­to­rul sta­tu­lui Ala­ba­ma, Kay Ivey, a adus un elo­giu Româ­ni­ei, popo­ru­lui român și româ­ni­lor ame­ri­cani, cu oca­zia cele­bră­rii Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, prin emi­te­rea unei Pro­cla­ma­ții. “Sta­te­le Uni­te și Româ­nia împăr­tă­șesc o pri­e­te­nie adân­că și de lun­gă dura­tă și un par­te­ne­ri­at stra­te­gic con­stru­it în jurul valo­ri­lor demo­cra­ti­ce, legă­tu­ri­lor isto­ri­ce și a anga­ja­men­tu­lui comun pe calea asi­gu­ră­rii secu­ri­tă­ții tran­sa­tlan­ti­ce și a pros­pe­ri­tă­ții reci­pro­ce”, se ara­tă în tex­tul pro­cla­ma­ți­ei.

Docu­men­tul men­țio­nea­ză legă­tu­ri­le strân­se din­tre Româ­nia și sta­tul Ala­ba­ma în ceea ce pri­veș­te comer­țul, pro­gra­me­le edu­ca­țio­na­le și antre­pre­no­ri­a­tul. Guver­na­to­rul Kay Ivey men­țio­nea­ză “talen­tul, ener­gia și cre­a­ti­vi­ta­tea gene­ra­ți­i­lor suc­ce­si­ve de români ame­ri­cani pre­cum și moș­te­ni­rea cul­tu­ra­lă boga­tă a aces­to­ra”.

Amba­sa­do­rul Româ­ni­ei în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Geor­ge Cris­ti­an Mai­or, a salu­tat pro­cla­ma­ţia sta­tu­lui Ala­ba­ma, ară­tând că Româ­nia este ono­ra­tă de mesa­jul guver­na­to­ru­lui Kay Ivey.

Ges­tul guver­na­to­ru­lui sta­tu­lui Ala­ba­ma ono­rea­ză Româ­nia și dove­deș­te, din nou, pri­e­te­nia și apro­pi­e­rea din­tre țara noas­tră și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. De ase­me­nea, legă­tu­ri­le Româ­ni­ei cu sta­tul Ala­ba­ma sunt puter­nic mar­ca­te de par­te­ne­ri­a­tul mili­tar înde­lun­gat asi­gu­rat de coo­pe­ra­rea cu Gar­da Națio­na­lă a aces­tui stat. Per­so­nal, am un sen­ti­ment spe­cial față de sta­tul Ala­ba­ma în con­tex­tul deco­ra­ți­ei care mi‑a fost con­fe­ri­tă, în urmă cu mai mulți ani, de guver­na­to­rul aces­tui stat pe fon­dul exce­len­te­lor rela­ții de coo­pe­ra­re cu bene­fi­cii impor­tan­te pen­tru Româ­nia. Pro­cla­ma­ția guver­na­to­ru­lui Kay Ivey nu este sin­gu­la­ră, mul­te sta­te ame­ri­ca­ne ară­tân­du-și pre­țu­i­rea față de Româ­nia, români și comu­ni­ta­tea româ­ni­lor ame­ri­cani, prin emi­te­rea de pro­cla­ma­ții simi­la­re”, a afir­mat amba­sa­do­rul Geor­ge Cris­ti­an Mai­or.

Emi­te­rea pro­cla­ma­ți­i­lor de către sta­te ame­ri­ca­ne face par­te din­tr-un pro­iect mai amplu al Amba­sa­dei Româ­ni­ei la Washin­gton de cele­bra­re a Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri din 1918. Sta­tul Ala­ba­ma este cel de al nouă­lea stat ame­ri­can care oma­gi­a­ză Cen­te­na­rul Marii Uniri printr‑o pro­cla­ma­ție spe­cia­lă.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Aflat în sud-estul Sta­te­lor Uni­te, sta­tul Ala­ba­ma a deve­nit al 22-lea stat ame­ri­can în 1819. Con­sti­tu­ția sta­tu­lui este cea mai lun­gă din lume, con­ținând pes­te 300.000 de cuvin­te, fiind și cea mai amen­da­tă, cu 775 de amen­damen­te.

Pri­ma nave­tă spa­ți­a­lă care a dus oameni pe lună a fost con­stru­i­tă la cen­trul NASA din Hunt­svi­l­le, Ala­ba­ma.

Sta­tul Ala­ba­ma este un mare pro­du­că­tor de auto­mo­bi­le, pe teri­to­ri­ul aces­tu­ia exis­tând fabri­ci­le unor mari pro­du­că­tori pre­cum Hon­da, Toyo­ta, Hyun­dai și Mer­ce­des-Benz.

Româ­nia și Ala­ba­ma au un par­te­ne­ri­at mili­tar înde­lun­gat, din 1993, în cadrul Pro­gra­mu­lui de Par­te­ne­ri­at Sta­tal (Sta­te Par­t­ner­ship Pro­gram). Gar­da Națio­na­lă din Ala­ba­ma a asi­gu­rat spri­jin și exper­ti­ză pen­tru instru­i­rea piloţi­lor români pri­vind tre­ce­rea pe avio­nul de lup­tă F‑16, pre­cum şi prin dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii în cadrul Cen­tru­lui Naţio­nal de Instru­i­re Întru­ni­tă Geti­ca din Cin­cu. Din 2015, mili­ta­rii Găr­zii Naţio­na­le din Ala­ba­ma și cei români au exe­cu­tat, o serie de exer­ci­ţii tac­ti­ce cu tru­pe în teren, spe­ci­fi­ce uni­tă­ţi­lor de geniu — “Reso­lu­te Cas­tle”, de cer­ce­ta­re — “Red Dra­gon” şi din forţe­le aerie­ne — “Dacian War­ha­wk” şi “Dacian Viper”.

Amba­sa­do­rul Geor­ge Cris­ti­an Mai­or a fost deco­rat de guver­na­to­rul sta­tu­lui Ala­ba­ma, ofi­ci­a­lu­lui român fiindu‑i con­fe­ri­tă meda­lia “Meri­to­ri­o­us Ser­vi­ce Medal of Ala­ba­ma”.

Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can News, 28.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply