GARAJELE DIN MANGALIA:
‘Nu există Hotărâre de Consiliu Local pentru desființarea garajelor!’ VIDEO

0
1035

”Tre­bu­ie să pre­ci­zez ade­vă­rul, pen­tru a infor­ma corect cetă­țe­nii Man­ga­li­ei: Nu exis­tă Hotă­râre de Con­si­liu Local pen­tru desfi­in­ța­rea gara­je­lor.

Pe pagi­na Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în lis­ta ofi­ci­a­lă, nu găsiți HCL cu acest subiect. Nu exis­tă nici măcar vre­un pro­iect de dezvol­ta­re care să nece­si­te demo­la­rea gara­je­lor, pe care să‑l fi apro­bat Con­si­li­ul Local. Pen­tru că Pri­ma­rul nu a ini­țiat vre­u­nul.

Con­si­li­ul Local nu este impli­cat în ches­tiu­nea cu gara­je­le, este doar Deci­zia Pri­ma­ru­lui, pe soma­ții.

Iar pro­iec­tul de hotă­râre pe care l‑au refu­zat pe ordi­nea de zi era vor­ba des­pre alt­ce­va, des­pre pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor pen­tru tere­nu­ri­le cu des­ti­na­ția LEGAL sta­bi­li­tă de gara­je. Soma­ți­i­le pri­ma­ru­lui sunt pen­tru con­struc­ți­i­le ile­ga­le.

Dar cu cele lega­le ce facem? Nu le facem con­trac­te? Le plătim des­pă­gu­biri în instan­ță?

Pro­iec­tul HCL este util pri­mă­ri­ei. In ace­ea­si sedin­ta s‑a apro­bat con­sti­tu­i­rea drep­tu­lui la super­fi­cie pen­tru tere­nuri pe care se află gara­je­le (cu etaj!). Cum s‑a facut, dacă nu mai aveau con­trac­te vala­bi­le? Con­si­li­ul Local nu a apro­bat pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor pen­tru niciun garaj.

Avi­zul de lega­li­ta­te pen­tru ace­le HCL de super­fi­cii s‑a dat în baza unor con­ven­ții și con­trac­te de închi­ri­e­re care nu mai sunt vala­bi­le”. (Mena­bit Ozghiun, con­si­li­er muni­ci­pal).


Alte arti­co­le pe tema gara­je­lor din Man­ga­lia, citi­ti aici.


Man­ga­lia News, 11.08.2018. (foto: Inter­net).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply