Facturile la curent ar putea dispărea? Statul dă bani pentru panouri solare!

0
532

Fac­tu­ri­le la curent ar putea dis­pă­rea? Sta­tul dă bani pen­tru pano­uri sola­re!

TELEGRAF Onli­ne: Sună a sce­na­riu SF, dar ar putea deve­ni rea­li­ta­te. Fac­tu­ri­le la curen­tul elec­tric ar putea să fie isto­rie în peri­oa­da urmă­toa­re, întru­cât româ­nii care vor să se debran­șe­ze de la ori­ce fur­ni­zor vor putea cere de la stat până la 20.000 de lei. Ast­fel, per­soa­ne­le care își doresc să renun­țe la ali­men­ta­rea cu elec­tri­ci­ta­te de la un fur­ni­zor și să trea­că la ali­men­ta­rea cu curent de la pano­uri sola­re foto­vol­tai­ce pro­prii vor putea cere de la stat până la 20.000 de lei, pre­ve­de un pro­iect de act nor­ma­tiv al Minis­te­ru­lui Mediu­lui (MM). Prac­tic, sta­tul va aco­peri 90% din chel­tu­ie­li­le nece­sa­re insta­lă­rii pano­u­ri­lor foto­vol­tai­ce, res­tul de 10% urmând să fie supor­tat de per­soa­ne­le fizi­ce.

Pro­iec­tul de ordin MM pen­tru apro­ba­rea Ghi­du­lui de finanţa­re a Pro­gra­mu­lui a pri­vind insta­la­rea de sis­te­me foto­vol­tai­ce pen­tru pro­du­ce­rea de ener­gie elec­tri­că, în vede­rea aco­pe­ri­rii nece­sa­ru­lui de con­sum şi livră­rii sur­plu­su­lui în reţea­ua naţio­na­lă a fost lan­sat luni în dez­ba­te­re publi­că. Pen­tru a se apli­ca, aces­ta tre­bu­ie apro­bat de minis­trul mediu­lui şi publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

Con­cret, sta­tul va aco­peri până la 90% din cos­turi, însă nu mai mult de 20.000 de lei, res­tul de 10% urmând să fie supor­tat de soli­ci­tant. În acest fel, româ­nii ar renu­nţa la ali­men­ta­rea cu curent de la reţea şi ar tre­ce la ali­men­ta­rea cu aju­to­rul pano­u­ri­lor foto­vol­tai­ce. Prac­tic, asta ar însem­na că o fami­lie şi-ar putea pro­du­ce pe cont pro­priu nece­sa­rul de curent elec­tric, cu aju­to­rul ener­gi­ei sola­re, fără să mai achi­te un abo­na­ment lunar unui fur­ni­zor.

Pro­iec­tul NU se apli­că momen­tan. Pen­tru a intra în vigoa­re, aces­ta tre­bu­ie apro­bat de MM şi publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al. După apa­ri­ţia în Moni­tor, auto­ri­tă­ţi­le tre­bu­ie să anu­nţe o peri­oa­dă de înscri­e­re, pen­tru ca per­soa­ne­le fizi­ce să poa­tă cere bani, scrie avocatnet.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply