Expoziția sculptorului Marian Sava „Vibrații în 3D”, la Institutul Cultural Român

0
442

Vineri, 31 august 2018, ora 18.00, se des­chi­de, în Sala Mare a Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român, expo­zi­ția sculp­to­ru­lui Mari­an Sava, „Vibra­ții în 3D”. 

Per­so­na­li­ta­te artis­ti­că recu­nos­cu­tă pe plan inter­națio­nal și aproa­pe necu­nos­cu­tă în Româ­nia, sculp­to­rul Mari­an Sava, a pri­mit, în luna mai a anu­lui 2018, Pre­mi­ul de Exce­len­ță în cadrul Galei „100 pen­tru Cen­te­nar” de la Bru­xe­l­les, dis­tinc­ție care răs­plă­teș­te zece per­soa­ne de ori­gi­ne româ­nă sta­bi­li­te în Belgia. 

Gala „100 pen­tru Cen­te­nar” de la Bru­xe­l­les des­chi­de o serie de eve­ni­men­te în cadrul căro­ra vor fi pre­mi­ați 100 de români de suc­ces din Bel­gia, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Ita­lia, Spa­nia, Por­tu­ga­lia, Fran­ța, Ger­ma­nia, Marea Bri­ta­nie, Gre­cia, Isra­el. Aces­tui demers de ono­ra­re a artis­tu­lui Mari­an Sava s‑au ală­tu­rat în anii tre­cuți și repre­zen­tan­ții ICR Bru­xe­l­les, con­tri­bu­ind la orga­ni­za­rea a două din­tre expo­zi­ți­i­le artis­tu­lui în Bel­gia: „SAVA |VIBRATIONS en 3D” la Le Cer­cle Royal Gau­lo­is, în anul 2017, res­pec­tiv par­ti­ci­pa­rea în cadrul fes­ti­va­lu­lui EUROPANOVA în 2015.

Pen­tru Româ­nia, în Anul Cen­te­na­ru­lui, este o pro­vo­ca­re orga­ni­za­rea unui peri­plu expo­zi­țio­nal cu acest plas­ti­cian, atât de cunos­cut pe alte meri­dia­ne și aproa­pe necu­nos­cut în țara sa natală.

Expo­zi­ția va fi iti­ne­ra­tă la Muze­ul de Artă Con­stan­ța, impor­tant seg­ment al pro­mo­vă­rii artei con­tem­po­ra­ne în plan națio­nal, dar și la Muze­ul de Artă Vizu­a­lă Galați, pri­mul muzeu de artă con­tem­po­ra­nă din Româ­nia și ora­șul natal al plasticianului. 

În cadrul expo­zi­ți­ei vor fi pre­zen­ta­te 20 de sculp­turi și 16 pla­che­te selec­ta­te de artist. Aces­tea vor fi expu­se în Sala Mare a ICR în peri­oa­da 31 august-16 sep­tem­brie 2018, urmând să fie trans­por­ta­te și expu­se la Muze­ul de Artă Con­stan­ța, în peri­oa­da 18–29 sep­tem­brie 2018 și, în final, la Muze­ul de Artă Vizu­a­lă Galați, în peri­oa­da 3–21 octom­brie 2018.

Co-orga­ni­za­tori ai eve­ni­men­tu­lui: Muze­ul de Artă Con­stan­ța, Muze­ul de Artă Vizu­a­lă Galați.


Man­ga­lia News, 26.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply