Expoziţia „Regina Maria – 100 de ani de inspirație“, la final [VIDEO]

0
384

Expo­zi­ția „Regi­na Maria – 100 de ani de inspi­ra­ție“, par­te a pro­iec­tu­lui “Uni­rea — Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor”, un eve­ni­ment în pre­mie­ră naţio­na­lă la Con­stanţa, ce a celebrat‑o pe Regi­na Maria în toa­te ipos­ta­ze­le sale, a ajuns la final, fiind des­chi­să, în cadrul Muze­u­lui de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa până în data de 19 august 2018.

În cadrul săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­rul Marii Uniri de la 1918 în ora­şul nos­tru, expo­zi­ţia a inte­grat, într‑o sce­no­gra­fie cre­a­ti­vă, cărți rare (inclu­siv cu auto­gra­ful Regi­nei), cele­bre­le recla­me, foto­gra­fii ori­gi­na­le cu Regi­na Maria (expu­se în pre­mie­ră), ves­ti­men­ta­ție și acce­so­rii din epo­că, pre­cum și cre­a­ții ves­ti­men­ta­re con­tem­po­ra­ne inspi­ra­te de per­so­na­li­ta­tea ei, din colec­ții pri­va­te sau pre­zen­ta­te în pre­mie­ră, cu aceas­tă oca­zie.

Artiști pre­cum Aurel Tar, Paul Hit­ter, Mir­cea Nechi­ta sau Cipri­an Istra­te au evocat‑o în viziuni plas­ti­ce dife­ri­te, de la expre­si­o­nism bal­ca­nic la hiper­re­a­lism. Au fost expu­se pre­ți­oa­se pie­se țără­nești din peri­oa­da 1900 – 1930, cu îna­l­tă valoa­re etno­gra­fi­că și este­ti­că, în sti­lul celor pur­ta­te de Regi­na Maria a Româ­ni­ei, care a trans­for­mat IA în veș­mânt regal. Expo­zi­ția a cuprins şi cărți poș­ta­le și foto­gra­fii ori­gi­na­le cu Regi­na Maria a Româ­ni­ei, pre­cum şi mul­te alte expo­na­te.

Sute­le de vizi­ta­tori care i‑au tre­cut pra­gul au admi­rat, s‑au emoţio­nat sau bucu­rat de fru­mu­seţea şi sen­si­bi­li­ta­tea con­cep­tu­lui, căci aceas­tă colec­ție, al cărei cura­tor a fost Iulia Gor­nea­nu, are două sufle­te, după cum spu­ne artis­ta: unul este gene­ra­tor de con­ver­sa­ție iden­ti­ta­ră — obiec­te țără­nești ale căror pat­tern-uri vin din stră­ve­chi­me, fiind exem­ple de design colec­tiv de mare excep­ție și rafi­na­ment (ii, mara­me, fote, vâl­ni­ce, sal­be, opre­ge, pafta­le, foto­gra­fii etno­gra­fi­ce etc.), iar celă­lalt adu­ce în actu­a­li­ta­te femi­ni­ta­tea, can­doa­rea, mis­te­rul feme­i­lor de la sfâr­șit de sec XIX — înce­put de XX (dan­te­le, poșe­te, pălă­rii, umbre­lu­țe, biju­te­rii, car­ne­țe­le de bal, pan­tofi, revis­te și foto­gra­fii).

Întreg demer­sul expo­zi­țio­nal a dorit să atra­gă aten­ția asu­pra fap­tu­lui că exis­tă un „stil Regi­na Maria” care, ase­me­nea sti­lu­lui vic­to­ri­an, a inspi­rat doam­ne­le din peri­oa­da în care aceas­ta a tră­it, iar acum, din­co­lo de timp, con­ti­nuă să ne inspi­re și să ne aju­te să ducem poves­tea mai depar­te.

Expo­zi­ţia a ajuns la Con­stanţa, în pre­mie­ră, dato­ri­tă Iuli­ei Gor­nea­nu şi Andre­ei Cior­tea şi cuprin­de mul­te nume fru­moa­se: cole­cţio­na­rii — Ralu­ca Ale­xan­dru Par­te­nie by NoHai!Design, Geor­ge­ta Mari­ne­scu, Dia­na Lazăr şi Ale­xan­dra Mari­na Ghe­or­ghe; desig­ne­rii — Ralu­ca Ele­na Coşă­rea­nu, Andre­ea Zahn, Iulia Nea­goe by Luvi­a­ne (Par­fu­mul „Flo­ri­le Regi­nei”), Ioa­na Pali­ci­ca by Kro­nik Bijo­ux (coli­e­rul „Tim­pul Regi­nei”), Ali­na Popa by Osta­ra (care a adus în expo­zi­ţie un coli­er cre­at de ea, cu ampren­ta voca­lă a Regi­nei Maria) şi arti­ş­tii — Aurel Tar (artist vizu­al), Paul Hit­ter (pic­tor), Giuli­an Dumi­triu (sculp­tor), Mir­cea Nechi­ta (artist vizu­al — gra­fi­că, gra­vu­ră, design, sti­clă), Cipri­an Istra­te (pic­tor), Mire­la Tră­is­ta­ru (artist vizu­al — pic­tu­ră, desen, sce­no­gra­fie, bodyart, happe­ning, media).


Man­ga­lia News, 22.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply