Expert financiar: Guvernul PSD a acordat cea mai bună facilitate fiscală din România micilor întreprinzători, de la Revoluţie încoace, prin Declaraţia unică

0
397

Decla­ra­ţia unui expert: Guver­nul PSD a acor­dat cea mai bună faci­li­ta­te fis­ca­lă din Româ­nia mici­lor între­prin­ză­tori de la Revo­lu­ţie încoa­ce, prin Decla­ra­ţia uni­că. Un PFA care avea veni­turi de 200.000 de euro, plă­teş­te acum con­tri­bu­ţii afe­ren­te nive­lu­lui sala­ri­u­lui minim. În 2017, PFA-uri­le plă­teau con­tri­bu­ţii la nive­lul veni­tu­ri­lor rea­li­za­te.

Radu Geor­ges­cu: Com­pa­ra­tiv cu Ger­ma­nia, unde impo­zi­tul pe pro­fit este de 35%, zona fis­ca­lă româ­neas­că este una pri­e­te­noa­să. În zona de sala­riu, într-ade­văr, fis­ca­li­ta­tea este ridi­ca­tă.

♦ Un audi­tor sau un con­sul­tant finan­ci­ar care înca­sea­ză veni­turi de 200.000 de euro pe an prin­tr-un PFA, de exem­plu, plă­teş­te con­tri­bu­ţii afe­ren­te nive­lu­lui sala­ri­u­lui minim. În 2017, PFA-uri­le plă­teau con­tri­bu­ţii la nive­lul veni­tu­ri­lor rea­li­za­te.         

Decla­ra­ţia uni­că – care tre­bu­ia depu­să până ieri de către con­tri­bu­a­bi­lii cu veni­turi extra­sa­la­ri­a­le —  este cea mai bună faci­li­ta­te fis­ca­lă din Româ­nia acor­da­tă mici­lor între­prin­ză­tori de la Revo­lu­ţie încoa­ce. Aceş­tia au posi­bi­li­ta­tea să plă­teas­că impo­zi­te şi con­tri­bu­ţii rapor­ta­te la sala­ri­ul minim pe eco­no­mie, indi­fe­rent de veni­tul rea­li­zat într-un an, a expli­cat Radu Geor­ges­cu, mana­ging par­t­ner al com­pa­niei de con­sul­tanţă CFO Network, în cadrul emi­siu­nii de busi­ne­ss ZF Live.

În peri­oa­da 2014 — 2016, guver­ne­le au încer­cat să cre­as­că impo­zi­ta­rea pe PFA-uri (per­soa­ne fizi­ce auto­ri­za­te), ast­fel încât să se plă­teas­că cam ace­la­şi impo­zit, indi­fe­rent dacă per­soa­na res­pec­ti­vă era sala­ri­a­tă sau PFA. Au intro­dus la PFA şi obli­ga­ti­vi­ta­tea de a plăti con­tri­bu­ţie la pen­sie şi la sănă­ta­te (CAS şi CASS). Noul sis­tem intro­dus de anul aces­ta este fix invers, ast­fel încât toa­te aces­te cate­go­rii de PFA-uri, oameni care câş­ti­gă sute de mii de euro pe an, să plă­teas­că con­tri­bu­ţii la nive­lul sala­ri­u­lui minim.“

Faci­li­ta­tea fis­ca­lă a fost intro­du­să ini­ţi­al prin decla­ra­ţia 600, care s‑a anu­lat şi care acum se numeş­te decla­ra­ţia 212 sau decla­ra­ţia uni­că. Potri­vit date­lor Agenţi­ei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, decla­ra­ţia uni­că a fost depu­să deja de cir­ca 600.000 de con­tri­bu­a­bili, din­tre care 190.000 au depus‑o onli­ne.

 „Din ce anu­nţa­se îna­in­te, tre­bu­ia să depu­nă decla­ra­ţia 900.000 de oameni. Majo­ri­ta­tea amâ­nă pen­tru ulti­ma zi, pro­ba­bil că astăzi (ieri — n.red.) va fi un pro­gram pre­lun­git la ANAF. (…) De anul vii­tor va fi obli­ga­to­rie depu­ne­rea onli­ne a aces­tei decla­ra­ţii, pe baza unui user şi a unei paro­le.“

Decla­ra­ţia tre­bu­ie să fie depu­să de toa­te per­soa­ne­le care au veni­turi din PFA, drep­turi de autor, care obţin veni­turi din chi­rii, din divi­den­de, care au vân­dut acţiuni pe bur­să sau care au obţi­nut câş­ti­guri din jocuri onli­ne. În prin­cipiu, decla­ra­ţia tre­bu­ie depu­să de către toa­te per­soa­ne­le care au obţi­nut sau esti­mează că obţin veni­turi extra-sala­ri­a­le. PFA-uri­le în sis­tem real, care plă­tesc impo­zit la veni­tul net, tre­bu­ie să de­pu­nă decla­ra­ţia uni­că şi să declare veni­tul rea­li­zat pe 2017 şi veni­tul esti­mat pe 2018.

Pen­tru veni­tul rea­li­zat pe 2017, ANAF va emi­te o deci­zie de impu­ne­re. Pen­tru cel pe 2018 va fi un nou con­cept de auto­im­pu­ne­re. ANAF va face ulte­ri­or un con­trol alea­tor, pro­ba­bil bazat pe niş­te cri­te­rii de risc. Dacă eşti PFA şi înca­sezi sub 22.800 de lei, nu tre­bu­ie să mai plă­teşti CAS (con­tri­bu­ţie la pen­sie), dar tre­bu­ie să plă­teşti CASS (con­tri­bu­ţie la sănă­ta­te).“

PFA-uri­le pot fi de două tipuri — PFA în sis­tem real, care plă­tesc impo­zit la dife­renţa din­tre veni­turi şi chel­tu­ieli, şi PFA la nor­me de venit, unde se în­ca­drează  IT-iştii, de exem­plu.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply