ESMAHAN, COMORA DE LA MANGALIA [Foto/VIDEO]

0
578

ESMAHAN, COMORA DE LA MANGALIA, docu­men­tar rea­li­zat de Paul Palenc­sar.

Am fost între­bat, des­pre ce e vor­ba în acest film? Sin­cer, nu ştiu… Acum patru ani păşeam pen­tru pri­ma dată în cur­tea celei mai vechi mos­chei din Româ­nia, Esma­han Sul­tan, la Mangalia.Totul a înce­put cu un arti­col pe care l‑am scris pe blo­gul meu de atunci.

Anii au tre­cut şi ide­ea de a face un film des­pre acest loc nu îmi dădea pace. Ast­fel, fil­mul “Esma­han, comoa­ra de la Man­ga­lia” a prins via­ţă. Am fil­mat în toam­na anu­lui tre­cut, 2016, iar acum (1 sept. 2017), fil­mul e gata. De fapt, acest film nu are un subiect anu­me, ci este for­mat dintr‑o suc­ce­siu­ne de stări pe care le-am tră­it la “Esma­han Sul­tan”.

Vă invit să‑l urmă­ri­ţi, cu pre­mi­sa că toţi oame­nii sunt egali sub soa­re  🙂

Paul Palenc­sar: ”La Man­ga­lia se află cea mai veche mos­chee din Româ­nia. Puţini ştiu asta, atât turi­şti, cât şi local­nici. Cur­tea gea­mi­ei adă­pos­teş­te mor­min­te cu o vechi­me de patru sute de ani. Ast­fel, cur­tea este un veri­ta­bil parc al veş­ni­ci­ei. Acest film este for­mat dintr‑o mul­ti­tu­di­ne de stări, pe care eu însumi le-am tră­it ală­tu­ri de comu­ni­ta­tea musul­ma­nă din Man­ga­lia, comu­ni­ta­te cu o vechi­me de 700 de ani pe melea­gu­ri­le din Dobro­gea”.

Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le des­pre acest docu­men­tar de excep­ție, aici.


NU UITAȚI! Dumi­ni­că, 26 august, se va săr­bă­tori ZIUA GEAMIEI ESMAHAN SULTAN

INVITAȚIE la Ziua Gea­mi­ei ‘Esma­han Sul­tan’ din Man­ga­lia


Man­ga­lia News, 11 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply