Elevii de clasa a VIII‑a vor avea o noua materie, care devine obligatorie din 2020

0
463

Ele­vii de cla­sa a VIII‑a vor avea o noua mate­rie, care devi­ne obli­ga­to­rie din 2020.

Ele­vii de cla­sa a VIII‑a vor avea o noua mate­rie, deo­cam­da­ta optio­na­la, dar care va deve­ni obli­ga­to­rie din anul 2020. Mai exact, li se vor pre­da notiu­ni­le de baza ale Edu­ca­ti­ei Finan­ci­a­re, asa cum ara­ta un acord sem­nat de Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei, impre­u­na cu Ban­ca Natio­na­la a Roma­niei.

Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei Natio­na­le, Ban­ca Natio­na­la a Roma­niei, Minis­te­rul Finan­te­lor Publi­ce, Auto­ri­ta­tea de Supra­ve­ghe­re Finan­ci­a­ra si Aso­ci­a­tia Roma­na a Ban­ci­lor decla­ra ca vor asi­gu­ra supor­tul in for­ma­rea cadre­lor didac­ti­ce care vor pre­da dis­ci­pli­na “Edu­ca­tie eco­no­mi­co-finan­ci­a­ra” pen­tru cla­sa a VIII‑a.

Mate­ria ar urma sa fie pre­da­ta la cla­sa a VIII‑a in urma unui acord de cola­bo­ra­re sem­nat marti intre insti­tu­ti­i­le men­tio­na­te.

Mai mult, ele­vii de cla­sa a VIII‑a vor avea Edu­ca­tia Finan­ci­a­ra inclu­sa in trun­chiul comun al pla­nu­lui-cadru, adi­ca va fi mate­rie obli­ga­to­rie, ince­pand din anul 2020. Con­ti­nu­tul pro­gra­mei la aceas­ta dis­ci­pli­na pre­ve­de meto­de de eco­no­mi­si­re, redu­ce­rea risi­pei finan­ci­a­re, intoc­mi­rea unui buget lunar pen­tru chel­tu­ie­li­le de baza sau la ce tre­bu­ie sa fie aten­ti daca isi vor lua un cre­dit de la ban­ca.

La ora actu­a­la, la nive­lul sco­li­lor, Edu­ca­tia Finan­ci­a­ra se pre­da doar la nivel de optio­nal in cla­se­le a III‑a si a IV‑a, res­pec­tiv ciclul liceal.

Roma­nia se afla pe ulti­mul loc in Euro­pa in ceea ce pri­ves­te edu­ca­tia finan­ci­a­ra, indi­ca­to­rul care masoa­ra nive­lul aces­tei com­po­nen­te fiind de 21%, com­pa­ra­tiv cu nive­lul mediu al UE, de 52%, iar in Bul­ga­ria de 35%, con­form decla­ra­ti­i­lor lui Ale­xan­dru Ciun­can, secre­tar gene­ral al Aso­ci­a­ti­ei Pen­tru Pro­mo­va­rea Asi­gu­ra­ri­lor (APPA).

Roma­nii sunt anal­fa­beti din punct de vede­re finan­ci­ar, adi­ca nu au cunos­ti­in­te mini­ma­le des­pre ce inseam­na un cre­dit, doban­da, infla­tie, ipo­te­ca si alte con­cep­te finan­ci­a­re. (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele