Elevi din Republica Moldova, în vizită la Mangalia, în cadrul proiectului de parteneriat educațional intitulat ”De la Nistru pân-la Mare”

0
611

O dele­ga­ţie de elevi mol­do­ve­ni se află în aces­te zile la Man­ga­lia, vizi­tă ce se înscrie în pro­iec­tul de par­te­ne­ri­at edu­ca­țio­nal inti­tu­lat ”De la Nis­tru pân-la Mare”, pri­le­ju­it de Cen­te­na­rul Marii Uniri.

Gru­pul de elevi ai cla­se­lor a IV‑a de la Gim­na­zi­ul „A. Lupaș­cu” Volo­vi­ța / Soro­ca, împre­u­nă cu ele­vii par­te­neri din cadrul Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Gala Galac­tion”, înso­țiți de direc­to­rii celor două insti­tu­ții șco­la­re — prof. Adri­a­na Popes­cu și prof. Sve­tla­na Rahi­mov, pre­cum și de alte cadre didac­ti­ce și părinți, au vizi­tat Pri­mă­ria şi au avut o întâl­ni­re cu pri­ma­rul ora­şu­lui, Radu Cris­ti­an.

În cadrul întâl­ni­rii, pri­ma­rul Man­ga­li­ei a vor­bit ele­vi­lor des­pre obiec­ti­ve­le turis­ti­ce care pot fi vizi­ta­te atât în Man­ga­lia, cât și în sta­țiuni. Tot­o­da­tă, edi­lul a mulţu­mit oas­peţi­lor că au fost inte­re­sa­ţi să cunoas­că Man­ga­lia şi ves­ti­gi­i­le isto­ri­ce din Dobro­gea. La rân­dul lor, oas­pe­ții de pes­te Prut au mul­țu­mit tutu­ror celor impli­cați în acest pro­iect, menţionând ospi­ta­li­ta­tea cu care sunt pri­mi­ţi pe par­cur­sul vizi­te­lor.

De ase­me­nea, copi­ii au avut pri­le­jul să cunoas­că patri­mo­ni­ul cul­tu­ral și isto­ric al Man­ga­li­ei și împre­ju­ri­mi, să mear­gă la pla­jă, să se plim­be cu vapo­ra­șul și să vizi­te­ze mai mul­te obiec­ti­ve turis­ti­ce din oraș și sta­țiuni, pre­cum și Del­fi­na­ri­ul și Pla­ne­ta­ri­ul din Con­stan­ța.

Con­form cadre­lor didac­ti­ce din cele două țări par­te­ne­re, sco­pul aces­tui par­te­ne­ri­at îl con­sti­tu­ie pro­mo­va­rea uni­tă­ții de cre­din­ță, de neam și de cul­tu­ră, având drept obiec­ti­ve con­sti­tu­i­rea unei echi­pe de pro­fe­sori și elevi, care să pro­mo­veze ace­lași ide­al, ofe­ri­rea posi­bi­li­tă­ţii de a cunoa­ş­te dife­ri­te aspec­te ale vieţii din medi­ul rural/urban pen­tru copi­ii impli­ca­ţi în pro­iect, pro­mo­va­rea dia­lo­gu­lui şi a comu­ni­că­rii între ele­vii celor două şcoli impli­ca­te în acest pro­iect, dezvol­ta­rea coo­pe­ră­rii şi cola­bo­ră­rii între cadre­le didac­ti­ce, dar și orga­ni­za­rea de acti­vi­tă­ţi edu­ca­ti­ve extra­ş­co­la­re cu tema­ti­că spe­ci­fi­că.

Pro­iec­tul se deru­lea­ză timp de doi ani, pro­mo­vând ide­a­lul de cre­din­ță în uni­re, tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le comu­ne și păs­tra­rea neîn­ti­na­tă a por­tu­lui popu­lar.


Man­ga­lia News, 24.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply