Efectul nociv al ţigărilor electronice asupra sănătăţii este chiar şi mai profund: un nou studiu arată că pot afecta ADN-ul!

0
358

Într‑o pre­zen­ta­re la 256-th Natio­nal Mee­ting & Expo­si­tion of the Ame­ri­can Che­mi­cal Soci­e­ty (ACS), cer­ce­tă­to­rii con­du­şi de Sil­via Bal­bo de la Uni­ver­si­ta­tea din Min­ne­so­ta au ară­tat că exis­tă efec­te gene­ti­ce nega­ti­ve ale ”vaping”-ului, adi­că ale inha­lă­rii vapo­ri­lor pro­du­şi de ţigă­ri­le elec­tro­ni­ce.

Ţigă­ri­le elec­tro­ni­ce au deve­nit o modă, dar efec­te­le pe ter­men lung sunt necu­nos­cu­te”, a pre­ci­zat Romel Dator, care a pre­zen­tat rezul­ta­te­le la con­fe­rinţă. „Vrem să des­cri­em chi­mi­ca­le­le la care sunt expu­şi uti­li­za­to­rii, pre­cum şi afe­cţiu­ni­le gene­ti­ce pe care le pot cau­za”, a adă­u­gat aces­ta.

Intro­du­se pe pia­ţă în 2004, ţigă­ri­le elec­tro­ni­ce sunt dis­po­zi­ti­ve care încă­l­zesc un lichid, de obi­cei unul care conţi­ne nico­ti­nă, până devi­ne un aero­sol pe care uti­li­za­to­rul îl inha­lea­ză. Astăzi, este dis­po­ni­bi­lă o gamă lar­gă de aro­me, pre­cum fruc­te sau cio­co­la­tă, scrie Medi­cal Xpress.

Este clar că mai mul­te sub­stanţe can­ce­ri­ge­ne sunt gene­ra­te de arde­rea tut­u­nu­lui în ţigă­ri­le nor­ma­le decât în vapo­rii ţigă­ri­lor elec­tro­ni­ce”, a pre­ci­zat Bal­bo. „Totu­şi, nu cunoa­ş­tem impac­tul inha­lă­rii com­bi­na­ţi­ei de com­pu­şi pro­du­să de acest dis­po­zi­tiv. Doar pen­tru că ame­ninţă­ri­le sunt dife­ri­te, nu înseam­nă că ţigă­ri­le elec­tro­ni­ce sunt sigu­re”, a adă­u­gat cer­ce­tă­toa­rea.

Pen­tru a des­crie expu­ne­rea chi­mi­că în tim­pul vaping-ului, cer­ce­tă­to­rii au recru­tat cinci uti­li­za­tori de ţigări elec­tro­ni­ce. Au colec­tat mos­tre de sali­vă îna­in­te şi după o şedinţă de 15 minu­te de inha­la­re a vapo­ri­lor şi au mai ana­li­zat şi chi­mi­ca­le­le des­pre care se ştie că afec­tea­ză ADN-ul. Pen­tru a eva­lua efec­te­le pe ter­men lung, echi­pa a stu­di­at dau­ne­le asu­pra ADN-ului celu­le­lor din guri­le volun­ta­ri­lor. Savanţii au folo­sit meto­de baza­te de spec­tro­me­trie de masă pe care le-au dezvol­tat în tre­cut pen­tru un stu­diu dife­rit în care au eva­lu­at efec­te­le gene­ti­ce nega­ti­ve cau­za­te de con­su­mul de alco­ol.

Dator şi Bal­bo au iden­ti­fi­cat trei com­pu­şi care pot afec­ta ADN-ul: for­mal­de­hi­da, acro­le­i­na, metil­gli­o­xa­lul. Nive­lu­ri­le aces­to­ra au cres­cut în sali­vă după vaping.

Com­pa­ra­tiv cu cei care nu folo­sesc ţigări elec­tro­ni­ce, patru din cei cinci uti­li­za­tori au pre­zen­tat afe­cţiuni ale ADN-ului aso­ci­a­te cu expu­ne­rea la acro­le­i­nă, com­pu­sul rea­cţionând cu mole­cu­le­le de ADN. Dacă celu­la nu repa­ră dete­ri­o­ră­ri­le pen­tru ca ADN-ul sănă­tos să fie copi­at, atunci poa­te apă­rea can­ce­rul.

Cer­ce­tă­to­rii au în plan rea­li­za­rea unui stu­diu mai amplu, care să inclu­dă mai mulţi uti­li­za­tori şi un grup de con­trol mai mare şi de ase­me­nea, expe­rţii doresc să deter­mi­ne dife­renţe­le din­tre afe­cţiu­ni­le gene­ti­ce între aceşti uti­li­za­tori de ţigări elec­tro­ni­ce şi fumă­to­rii de ţigări nor­ma­le.

Mai mult pe descopera.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply