Echipajele Incognito și Pelican Racing – câștigătoarele Regattei Kaufland, la clasele ORC A&B, respectiv ORC C

0
260

Echi­pa­je­le Incog­ni­to și Peli­can Racing – câști­gă­toa­re­le Regat­tei Kau­fland.

A tre­ia eta­pă a Cupei Româ­ni­ei Alpha Bank 2018 s‑a înche­iat cu Regat­ta Kau­fland Extre­me Games, des­fă­șu­ra­tă în wee­kend-ul care a tre­cut (27–29 iulie a.c.), la Mari­na Lima­nu, cu două zile de com­pe­ti­ție mar­ca­te de con­di­ții meteo care i‑au pus la încer­ca­re pe par­ti­ci­panți: vânt extrem de slab, ploa­ie și furt­u­nă.

La cla­sa ORC A&B, echi­pa­jul Incog­ni­to și‑a păs­trat pozi­ția de frun­te obți­nu­tă la com­pe­ti­ți­i­le ante­ri­oa­re obținând și la aceas­tă regat­ta locul I, pe locu­ri­le al II-lea și al III-lea situ­ân­du-se echi­pa­je­le Que­bra­mar și, res­pec­tiv,  Set­sa­il. 

La cla­sa ORC C, pri­me­le trei locuri au fost ocu­pa­te de ace­leași trei echi­pa­je care au urcat pe podi­u­mul com­pe­ti­ți­ei ante­ri­oa­re din Cupa Româ­ni­ei, dar într‑o ordi­ne ușor dife­ri­tă: Peli­can Racing (locul I), Adria (locul al II-lea) și Jac­k­pot (locul al III-lea).

Lup­ta pen­tru câști­ga­rea Cupei Româ­ni­ei Alpha Bank 2018 rămâ­ne una strân­să, echi­pa­je­le cu miză la podi­u­mul final având punc­ta­je apro­pi­a­te. Regat­ta Kau­fland Extre­me Games 2018 repre­zin­tă a tre­ia eta­pă din Cupa Româ­ni­ei Alpha Bank 2018 for­ma­tă din cinci com­pe­ti­ții.

Urmă­toa­rea regat­ta de bărci mari, Regat­ta Bri­cul Mir­cea, (penul­ti­ma eta­pă din Cupa Româ­ni­ei Alpha Bank 2018) se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 10–12 august și va putea fi urmă­ri­tă de iubi­to­rii spor­tu­lui cu vele, în zone­le de fale­ză și pla­jă din Efo­rie Nord.


Man­ga­lia News, 02.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply