Ecaterina Andronescu: SCRISOARE DESCHISĂ — S.O.S. PSD!

0
497

Eca­te­ri­na Andro­ne­scu: SCRISOARE DESCHISĂ — S.O.S. PSD!

    Urgen­ța și dra­ma­tis­mul aces­tor zile fier­binți de august, când ne aflăm deja în al 12-lea ceas, când încă mai putem face ceva pen­tru a ne sal­va ca țară și ca par­tid de la un dez­as­tru major, spre care ne îndrep­tăm ver­ti­gi­nos, ca mem­bru loial al PSD, ca pro­fe­sor și ca cetă­țean al Româ­ni­ei, fac un apel cât se poa­te de res­pon­sa­bil la toți cole­gii fac­tori de deci­zie în acest moment ai PSD, la toți cei care oda­tă au ocu­pat ase­me­nea pozi­ții în PSD și la Pre­șe­din­te­le actu­al al PSD dom­nul Liviu Drag­nea „să nu dăm foc” țării și PSD-ului.

    Ceea ce se întâm­plă în acest moment în PSD și în țară nu este în regu­lă, s‑a mers și s‑a ajuns totuși prea depar­te, iar noi, cei din PSD, ca par­tid de guver­na­re, ne pla­ce sau nu, va tre­bui la un moment dat să decon­tăm abso­lut toa­te fac­tu­ri­le aces­tei situ­a­ții cri­ti­ce. 

    Nu ne putem ascun­de tot tim­pul de res­pon­sa­bi­li­ta­te și să dăm vina pe alții.

    Noi am fost votați să guver­năm, nu să ne plân­gem și să dăm vina pe alții, avem obli­ga­ția față de țară și față de toți mem­brii PSD să fim un par­tid res­pon­sa­bil și să nu îi dez­a­mă­gim. 

    Dragi colegi din PSD, vă rog să fim obiec­tivi și rea­liști. Nu întâm­plă­tor am ajuns în aceas­tă situ­a­ție. De când exis­tă par­ti­dul aces­ta, noi am avut cele mai pro­fe­si­o­nis­te guver­ne, iar în com­po­nen­ța lor au făcut par­te cei mai buni experți și pro­fe­si­o­niști din țară.

    Par­ti­dul a avut și are resur­se uma­ne de foar­te mare cali­ta­te și spe­cia­liști ade­vă­rați, dar din nefe­ri­ci­re com­po­nen­ța actu­a­lu­lui guvern nu este expre­sia PSD-ului și nu repre­zin­tă nive­lul și capa­ci­ta­tea pro­fe­si­o­niș­ti­lor din par­ti­dul nos­tru. 

    Se poa­te com­pa­ra acest guvern cu guver­ne­le ante­ri­oa­re ale PSD-ului? Se poa­te com­pa­ra acest guvern cu guver­ne­le Văcă­ro­iu, Năs­ta­se sau Pon­ta? Nu, în niciun caz. Acest guvern nu mă repre­zin­tă nici pe mine, nici pe dum­ne­a­voas­tră, dragi colegi, nici PSD-ul, nici Româ­nia. Acest guvern este expre­sia unei sin­gu­re per­soa­ne, ceea ce nu este în regu­lă. 

    În acest moment, dăm moti­ve și oca­zii gra­tu­i­te opo­zi­ți­ei și adver­sa­ri­lor noș­tri poli­tici să ne ata­ce și, ce este și mai dure­ros, dăm moti­ve soli­de popo­ru­lui să se ali­eze cu adver­sa­rii noș­tri poli­tici și să se ridi­ce împo­tri­va noas­tră.

    Este momen­tul să ne tre­zim și să luăm în seri­os res­pon­sa­bi­li­ta­tea majo­ră pe care ne‑a încredințat‑o popo­rul: SĂ GUVERNĂM ȚARA. Dar, pen­tru a atin­ge acest obiec­tiv, noi cei din PSD tre­bu­ie să facem urgent două lucruri: 

    1. Să venim în cel mai scurt timp cu un Prim-minis­tru și un guvern PSD de super pro­fe­si­o­niști și să guver­năm țara, iar par­ti­dul are sufi­cienți spe­cia­liști pen­tru un ase­me­nea guvern. 

    2. Pen­tru bine­le Româ­ni­ei și pen­tru bine­le PSD-ului, pre­șe­din­te­le par­ti­du­lui tre­bu­ie să facă un pas în spa­te, să dea dova­dă de res­pon­sa­bi­li­ta­te și matu­ri­ta­te și să facă un act de mare curaj și dem­ni­ta­te poli­ti­că și să se retra­gă din frun­tea par­ti­du­lui. Moti­ve­le sunt sufi­cien­te, le știm cu toții și nu le voi expu­ne acum.

    Dacă lucru­ri­le aces­tea nu se vor întâm­pla acum, urgent, vom pier­de guver­na­rea, iar noi ca par­tid vom ajun­ge la dez­as­tru, iar în locul unui guvern PSD de pro­fe­si­o­niști, pe care am putea să îl avem, ne vom trezi iar cu un guvern de ama­tori, cum am mai avut, iar țara, în an de Cen­te­nar, se va duce și ea înspre pră­pas­tie, spre dis­pe­ra­rea noas­tră și bucu­ria mul­to­ra care nu ne vor puter­nici, uniți și con­so­li­dați în slu­j­ba Româ­ni­ei.

    Dragi colegi PSD-iști de bună cre­din­ță, bine inten­țio­nați, res­pon­sa­bili și iubi­tori de țară și de neam, ACUM este momen­tul tes­tu­lui nos­tru de matu­ri­ta­te! 

    Avem obli­ga­ția și dato­ria să lăsăm copi­i­lor și copi­i­lor copi­i­lor noș­tri o țară fru­moa­să, pros­pe­ră, sigu­ră, demo­cra­ti­că și puter­ni­că. 

    Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia! 

    Cu toa­tă pre­țu­i­rea,
    Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, 14 august 2018.


Man­ga­lia News, 14.08.2018. (sur­sa: facebook.com/Andronescu-Ecaterina). Foto: digi­fm.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele