După zece ani de pauză, Grădina de vară „Farul” din Mangalia se va redeschide

0
1832

Vineri, 17 august, la lăsa­tul serii*, se va redes­chi­de public, după 10 ani de la ulti­mul eve­ni­ment, Gră­di­na de vară ”Farul” din Man­ga­lia. Aso­ci­a­ția One World Roma­nia, cu sus­ți­ne­rea Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză o pro­iec­ție spe­cia­lă a docu­men­ta­ru­lui ”Chi­puri, locuri”, unul din titlu­ri­le nomi­na­li­za­te la Oscar, anul aces­ta: un film des­pre oameni și isto­ri­i­le lor, des­pre cum pere­ții spun povești și ima­gi­ni­le prind via­ță. Și nu în ulti­mul rând, des­pre cola­bo­ra­rea din­tre o regi­zoa­re de 90 de ani și un foto­graf de trei ori mai tânăr. Miza aces­tui eve­ni­ment este de a repu­ne în cir­cu­it gră­di­na de vară, un spa­țiu aflat în ini­ma ora­șu­lui și care, deși nu a fost folo­sit în ulti­mii ani, s‑a con­ser­vat foar­te bine, având un real poten­ți­al de a găz­dui eve­ni­men­te simi­la­re.

Pe par­cur­sul verii, pro­gra­mul edu­ca­țio­nal One World Roma­nia la Școa­lă orga­ni­zea­ză o serie de pro­iec­ții de fil­me docu­men­ta­re în spa­ții necon­ven­țio­na­le, de la curți ale pri­e­te­ni­lor și cola­bo­ra­to­ri­lor la spa­ții nefo­lo­si­te din ora­șe mici, mari și mij­lo­cii, pen­tru a atra­ge aten­ția asu­pra nevo­ii de spa­ții cul­tu­ra­le, dar și pen­tru a des­chi­de dis­cu­ții în jurul unor subiec­te de actu­a­li­ta­te.

În acest scop, am selec­tat fil­me care vor­besc din dife­ri­te per­spec­ti­ve des­pre schim­bă­ri­le care se întâm­plă în lume și des­pre cele pe care ni le dorim: Schim­bări ale ora­șe­lor, clă­di­ri­lor, struc­tu­ri­lor soci­a­le, ale oame­ni­lor și ide­i­lor, schim­bări care ne pri­vesc și pe care le putem influ­en­ța. Îi invi­tăm așa­dar la pro­iec­ție atât pe local­ni­cii din Man­ga­lia, cât și pe iubi­to­rii de film docu­men­tar aflați pe lito­ral. Per­soa­ne­le dor­ni­ce să dea o mână de aju­tor la cură­ța­rea spa­ți­u­lui și pre­gă­ti­rea pro­iec­ți­ei sunt, de ase­me­nea, bine­ve­ni­te. Pen­tru mai mul­te deta­lii, con­tac­tați-ne la 0746672385, pe adre­sa [email protected] sau pe pagi­na noas­tră de Face­bo­ok.

CHIPURI, LOCURI Agnes Var­da, JR | Fran­ța | 2017 | 89 min

Da, aces­ta este un film des­pre chi­puri și locuri. Dar mai ales des­pre un al tre­i­lea lucru, nemen­țio­nat în titlu: timp. Agnès Var­da, regi­zoa­rea ico­ni­că a Nou­lui Val fran­cez, a decis să facă ulti­mul ei film, la aproa­pe 90 de ani, împre­u­nă cu un tânăr artist vizu­al, deja cele­brul JR. Acest cuplu neaș­tep­tat se por­neș­te la drum în cău­ta­rea unui rost. Ce găsesc sunt frag­men­te din fața mai veche a Fran­ței: mun­ci­tori, femei puter­ni­ce, ce a mai rămas din Jean-Luc Godard – bucăți din­tr-un puz­z­le vizu­al pe care cei doi le redau lumii în for­mu­le vizu­a­le suprin­ză­toa­re, încăr­ca­te de emo­ție și sub­stan­ță, pli­ne de o mân­drie și dem­ni­ta­te care intră în con­flict direct cu națio­na­lis­mul și populis­mul gău­nos care bân­tu­ie tacit în afa­ra fie­că­rui cadru.

*Gră­di­na va fi des­chi­să înce­pând cu ora 19:00.

Pro­iec­ția de film înce­pe la ora 20:30.

INTRAREA LIBERĂ. (sur­sa: Mangalia.TV).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply