Discover communities’, proiect derulat de Școala Gimnazială Nr.1 din Mangalia, în colaborare cu organizația AIESEC Constanța [galerie FOTO]

0
890

Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 din Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu orga­ni­za­ția AIESEC Con­stan­ța, deru­lea­ză un pro­iect, până la data de 11 sep­tem­brie 2018. Tema pro­iec­tu­lui  este ”Disco­ver com­mu­ni­ti­es”. În cadrul aces­tu­ia, ele­vii des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți NON FORMALE și vor avea par­te de jocuri, cunoș­tin­țe dura­bi­le, dezvol­ta­re per­so­na­lă, soci­a­li­za­re și mul­tă con­ver­sa­ție în lim­ba engle­ză. Toa­te aces­tea se des­fă­șoa­ră în com­pa­nia unor stu­denți stră­ini veniți din Croa­ția, Spa­nia și Turcia.

Dacă sun­teți dor­nici să vă ală­tu­rați aces­tor tineri fru­moși și entu­ziaști, să par­ti­ci­pați la ast­fel de acti­vi­tăți, vă aștep­tăm, cu mic, cu mare în școa­la noas­tră (elevi ai cla­se­lor a III‑a – a VIII‑a).

Acti­vi­tă­ți­le au loc zil­nic în inter­va­lul orar 9.00–12.00, în cabi­ne­tul de lim­bă tur­că, în sala de sport și în alte spa­ții din școală.

Este o oport­u­ni­ta­te ce nu tre­bu­ie rata­tă! Vă invi­tăm să pro­fi­tați de ea!

Mult suc­ces!                                                                               

Prof. Cris­ti­an Dobre, director.


Man­ga­lia News, Marți, 14 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply