Defilare militară cu cântec, la Castelul Bran. Se va reconstitui, simbolic, trecerea Carpaților de către batalioanele române, în Primul Război Mondial

0
494

Dumi­ni­că, 26 august 2018, la Cas­te­lul Bran, se va recon­sti­tui, sim­bo­lic, tre­ce­rea Car­pa­ți­lor de către bata­li­oa­ne­le româ­ne, în anul 1916, în Pri­mul Răz­boi Mondi­al. 

Bri­ga­da 2 Vână­tori de Mun­te ”Sar­mi­ze­ge­tu­sa” și Aca­de­mia For­țe­lor Aerie­ne ”Henri Coan­dă” din Bra­șov vor fi pro­ta­go­niș­tii aces­tei zile, care ne vor amin­ti de ero­ii de acum 100 de ani.

Defi­la­rea cu cân­tec, oma­gi­e­rea ero­i­lor, fan­fa­ra mili­ta­ră, petre­ce­rea câm­pe­neas­că cu faso­le cu cio­lan la cazan vor com­pu­ne o zi de neu­i­tat, pen­tru încă 100 de ani.

Pro­gra­mul va debu­ta la ora 11.00 cu defi­la­rea mili­ta­ră din­spre Vama Medi­e­va­lă spre Cas­te­lul Bran, cu opri­re în Par­cul Regal, și se va înche­ia la apu­sul soa­re­lui cu un duet muzi­cal între muzi­cie­nii fan­fa­rei mili­ta­re și cei ai Fes­ti­va­lu­lui Jazz at Bran Cas­tle.

Swe­et-soun­ding mili­ta­ry para­de at Bran Cas­tle

On August 26th 2018, Bran Cas­tle will sym­bo­li­ca­l­ly recon­struct the Roma­nian bat­ta­li­ons’ cro­s­so­ver the Car­pa­thians in 1916, during the World War I.

Sar­mi­ze­ge­tu­sa” Moun­tain Bri­ga­de and “Henri Coan­da” Air Force Aca­demy in Bra­sov will be the lea­ding cha­rac­ters of this day, in remem­bran­ce of the 100 years ago hero­es.

The musi­cal para­de, the hono­ring of the hero­es, the mili­ta­ry fan­fa­re, the buco­lic par­ty and its spe­ci­fic food will all trans­form this day into a day to remem­ber for the next 100 years.

The fes­ti­vi­ti­es will start at 11:00 with the mili­ta­ry para­de from the Medi­e­val Cus­to­ms towar­ds Bran Cas­tle, then a stop in the Royal Park and will end the time aro­und sun­set with a duet betwe­en the mili­ta­ry fan­fa­re and the musi­ci­ans atten­ding Jazz at Bran Cas­tle.


Man­ga­lia News, 21.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply