Cultură, cultură, da’ să ştim şi noi… când! PROGRAM FITIC 2018

0
439

Cul­tu­ră, cul­tu­ră, da’ să ştim şi noi… când! PROGRAM FITIC 2018.

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa edi­ţia a III‑a se deru­lea­ză în inter­va­lul 1 – 8 sep­tem­brie 2018 în mai mul­te loca­ţii din Con­stanţa: Tea­trul de Stat, Cen­trul „Jean Con­stan­tin”, Par­cul Arhe­o­lo­gic, Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie, Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian. Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Art Soci­e­ty Cen­ter şi finanţat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa şi adu­ce în acest an mul­te nou­tă­ţi, pre­cum fes­ti­va­luri de film, tea­tru în spa­ţii necon­venţio­na­le şi o cate­go­rie OFF extrem de gene­roa­să. Intra­rea este libe­ră la toa­te eve­ni­men­te­le, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le.

Aces­ta este Pro­gra­mul:

Sâm­bă­tă, 1 sep­tem­brie 2018

Tea­trul de Stat

19.00 Pali­a­tiv de Radu Popes­cu (pre­mie­ră) – o pro­duc­ție ART SOCIETY CENTER

AICI… în Par­cul Arhe­o­lo­gic

21.00 Ope­ra de trei para­le – Tru­pa AICI şi Aso­ci­a­ția Cul­tu­ral Artis­ti­că Teen Talent

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

CIFF — Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val

18.00

Scurt­me­traj

1. Liber, Roma­nia

2. VIZA, Togo

3. The last supper, Ucraina&Germania

4. REC, Roma­nia

Lung­me­traj

5. Dan­ce Hall Land, Ita­lia.


Dumi­ni­că, 2 sep­tem­brie 2018

Tea­trul de Stat

Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

10.30 Doi Tineri din Vero­na — Tru­pa SHAKESPEARE – Ita Weng­man Bucu­rești

12.00 Cei­lalți muzi­canți din Bre­men — Tru­pa de Tea­tru Ges­tu­al “NECUVINTE” — Școa­la Pro­fe­sio­na­lă Spe­cia­lă pen­tru Defi­cienți de Auz ”Sfân­ta Maria” Bucu­rești

Tea­trul de Stat

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce

14.00 Șase din 49 – Tea­trul de Artă Bucu­rești

16.30 Ket­chup – Avansce­na

19.00 Insomn­ia­cii – Tea­trul de Artă Bucu­rești

Tea­tru în OFF

21.00 Doi pe o ban­că – Godot Cafe Tea­tru

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

Tea­tru dans

14.00 Hete­ro­cro­mia – Fabri­ca de Pen­su­le

17.00

FILMMIC în OFF

Oglin­da vre­mu­ri­lor

CIFF — Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val

Scurt­me­traj

1. Under the royal oak tree, Gre­cia

2. Fla­me, Roma­nia

3. Translu­cid, Roma­nia

4. REVE GENERAL, Polo­nia

Docu­men­tar

5. Pas­sing tyro­u­gh the door of the past, Tur­cia

6. From human life, Ucrai­na

Film în OFF

20.30 Mihai Vitea­zu – regia Ser­giu Nico­la­es­cu.

În pod… la Muzeu (Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța)

11.00 Sha­kes­pea­re 400 — Aso­ci­a­ția Art Eve­rywhe­re

13.00 Fata din cur­cu­beu – Tea­trul de Artă Bucu­rești

15.00 Ghi­ci cine intră pe fereas­tră! – pro­duc­ție Iulia Cris­tes­cu

17.00 Mer­sul tre­nu­ri­lor – pro­duc­ție Andrei Adam

19.00 Con­ste­la­ții – Tea­trul de Artă Bucu­rești

AICI… în Par­cul Arhe­o­lo­gic

18.30 – 21.00 – happe­nin­guri și acti­vi­tăți Sea­thre Highs­cho­ol Con­test


Luni, 3 sep­tem­brie 2018

Tea­trul de Stat

Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

10.00 BOOMERANG – Tru­pa CEVA – Lice­ul “Vasi­le Con­ta” Târ­gu Neamț și Cole­gi­ul Națio­nal “Ște­fan cel Mare” Târ­gu Neamț.

11.30 Dacă noi ne iubim – Tru­pa VICTORIA ART Bucu­reşti

14.00 CONFERINȚĂ DE PRESĂ — Tea­tru poli­tic și influ­en­ța poli­ti­cu­lui în tea­tru

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce

16.00 Feme­ia ide­a­lă – Tea­trul Mic din Sibiu

18.30 Întrea­ga mea lume – Tea­trul Arte dell Ani­ma

Tea­tru în OFF

21.00 Sub pra­gul de sus — Godot Cafe Tea­tru

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

Tea­tru Dans

14.00 When Dar­k­ne­ss Beco­mes Light — Con­tem­po­ra­ry Cre­a­ti­ve Drea­mers

17.00

FILMMIC în OFF

7 Minu­te

CIFF — Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val

Scurt­me­traj

1. Bona, Roma­nia

2. Eco­uri, Mol­do­va

3. Kee­per, Finlanda&Germania

4. Ofi­te­rul, Roma­nia

Lung­me­traj

5. 12 The­sis, Ger­ma­nia

Film în OFF

20.30 Nemu­ri­to­rii – regia Ser­giu Nico­la­es­cu

Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian — Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

15.00 — 18.00 – Wor­k­shop-uri traineri/coordonatori

AICI… în Par­cul Arhe­o­lo­gic

18.30 – 21.00 – happe­ning-uri și acti­vi­tăți Sea­thre Highs­cho­ol Con­test.


Marți, 4 sep­tem­brie 2018

Tea­trul de Stat

Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

10.00 Ham­let — Tru­pa PARADIGME — Cole­gi­ul Națio­nal de Arte „Regi­na Maria” Con­stan­ța

Tea­tru dans
12.00 Hor­mann — Cure­lici Eugen (Uni­ver­si­ta­tea de Vest Timi­șoa­ra)

Tea­trul de Stat

14.00 Invi­ta­ție la vals — Tea­trul Gene­za Art Chi­și­nău

18.00 Totul des­pre femei – Tea­trul Arte dell Ani­ma

Tea­tru în OFF

21.00 Cre­di­tul — Godot Cafe Tea­tru 1h20

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

18.00

FILMMIC în OFF

One night stand

CIFF — Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val

Scurt­me­traj
1. A SFX adven­tu­re in Chi­si­nau, Mol­do­va

2. Glo­ria, Roma­nia

Docu­men­tar

3. Oltean­ca, Roma­nia

4. Ame­ca­me­ca, Polo­nia

Film în OFF

21.00 Dacii – regia Ser­giu Nico­la­es­cu

Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian — Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

15–00 — 18.00 – wor­k­shop-uri traineri/coordonatori

AICI… în parc (Par­cul Arhe­o­lo­gic)

18.30 – 21.00.


Mier­curi, 5 sep­tem­brie 2018

Tea­trul de Stat

Red Thea­tre Revo­lu­tion Uni­ver­si­ty Con­test

10.00 Caii de la fereas­tră – UNATC „I.L. Cara­gi­a­le“

12.00 Aș fi ceea ce nu sunt – Robert Dobre (Uni­ver­si­tea „Ovi­di­us“ din Con­stan­ța)

Tea­trul de Stat

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce

14.00 Pro­ce­sul — Jamais Vu

16.30 Noi nu, nici­o­da­tă — Reac­tor de cre­a­ție și expe­ri­ment

19.00 Cai pute­re — Jamais Vu

21.30 Let­ti­ce și leu­ș­tea­nul – Tea­trul Arte dell Ani­ma

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

14.00 Ate­li­er Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

17.00

FILMMIC în OFF

Cine știe

CIFF — Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val

Scurt­me­traj

1. Refu­gee Poe­try, Aus­tria

2. In fami­lie, Roma­nia

3. Dan­te Café, Mol­do­va

Lung­me­traj

4. Loo­king for Zion, Ger­ma­nia

Film în OFF

20.30 Mir­cea – regia Ser­giu Nico­la­es­cu

Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian — Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

10.00 — 13.00 — Ate­li­er coregrafie/muzica

AICI… în Par­cul Arhe­o­lo­gic

18.30 – 21.00 happe­ning-uri și acti­vi­tăți Sea­thre Highs­cho­ol Con­test.


Joi, 6 sep­tem­brie 2018

Tea­trul de Stat

Red Thea­tre Revo­lu­tion Uni­ver­si­ty Con­test

10.00 Para­ziți – Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Arte „Geor­ge Ene­scu“ Iași

14.00 CONFERINȚĂ DE PRESĂ – Pri­begi în ciu­ma noas­tră cul­tu­ra­lă.

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce

15.00 90 — Tea­trul Copp Macaz

Tea­tru în OFF

17.30 Trei – Aso­ci­a­ția Artes Iași

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce

19.30 Reflec­tion — Ligh­twa­ve Thea­tre Com­pany

Tea­tru în OFF

21.30 Acum ori nici­o­da­tă – On Sta­ge

23.00 Ate­li­er de noap­te – Adri­a­na Tran­da­fir.

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

17.00

FILMMIC în OFF

From Zero to Hero

CIFF — Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val

Scurt­me­traj

1. Cado­ul, Mol­do­va

2. Je viens da futur. Polo­nia &Germania

3. Humans in fra­me, Roma­nia

Docu­men­tar

4. All or nothing, Roma­nia

5. Cala­ra­si, a land by the gate of hea­ven, Mol­do­va

Film în OFF

20.30 Orient Express – regia Ser­giu Nico­la­es­cu

Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian — Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

10.00 — 13.00 — Ate­li­er coregrafie/muzica

15.00 — 18.00 – Wor­k­shop-uri traineri/coordonatori + trai­neri core­gra­fie /muzica

AICI… în Par­cul Arhe­o­lo­gic

18.30 – 21.00 happe­ning-uri și acti­vi­tăți Sea­thre Highs­cho­ol Con­test.


Vineri, 7 sep­tem­brie 2018

Lice­ul Teo­re­tic Tra­ian — Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

10.00 — 13.00 — Ate­li­er trai­ner coor­do­na­tori

15.00 — 18.00 – Wor­k­shop traineri/coordomatori.

Tea­trul de Stat

Red Thea­tre Revo­lu­tion Uni­ver­si­ty Con­test

10.00 Lec­ția – UNATC „I.L. Cara­gi­a­le“

12.00 Slu­ga la 5 stă­pâni – UNATC „I.L. Cara­gi­a­le“.

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

Tea­tru dans

11.00 Fra­gi­le. Han­d­le with care

13.00 Lan­sa­re de car­te Ioan Căr­mă­zan, Vasi­le Bogdan – Des­ci­frând Codul Căr­mă­zan

Pro­iec­ție film LIȘCA de Ioan Căr­mă­zan.

Tea­trul de Stat

Tea­tru în OFF

14.30 Coco­șa­tul de la Notre Dame – Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us“ Con­stan­ța

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce

17.00 Mat­ca – Tea­trul Semn

Tea­tru în OFF

19.00 Jumă­ta­tea mea, băr­ba­tul

21.00 Zeul măce­lu­lui – On Sta­ge

23.00 Ate­li­e­rul de noap­te – Ceza­ra Dafi­ne­scu.

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

17.00

FILMMIC în OFF

Casa buco­vi­ne­a­nă

CIFF — Con­stan­ta Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val

Scurt­me­traj

1. Invicti, Roma­nia

2. Snit­ch, Ger­ma­nia

Docu­men­tar

3. Cul­tu­ral jour­ney to Tim­bu­k­tu, Mali

4. The road to home, Anglia

Film în OFF

20.30 Ulti­ma noap­te de dra­gos­te – Ser­giu Nico­la­es­cu

AICI… în Par­cul Arhe­o­lo­gic

18.30 – 21.00.


Sâm­bă­tă, 8 sep­tem­brie 2018

Tea­trul de Stat

Sea­thre Highs­cho­ol Con­test

10.00 – 13.00 Ate­li­er de cre­a­ție — Tru­pa SHAKESPEARE, Tru­pa de Tea­tru Ges­tu­al “NECUVINTE”, Tru­pa CEVA, Tru­pa VICTORIA ART, Tru­pa PARADIGME

13.00 Con­fe­rin­ță și lan­sa­re de car­te conf.univ.dr. UNATC Ana­ma­ria Nis­tor – Urze­a­la tex­tu­lui

Cen­trul „Jean Con­stan­tin“

19.00 Gala de pre­mi­e­re. INVITAȚI: Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­rești & Radu Ghe­or­ghe – Uce­ni­cul Vră­ji­tor.

21.30 Nea Marin Mili­ar­dar – regia Ser­giu Nico­la­es­cu.


Man­ga­lia News, Joi, 30 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply