Cristian Cealera va lansa și la Mangalia cel de-al III-lea volum din seria „Poveștile Mării Negre”, o carte cu legende neștiute ale tărâmului dobrogean

0
422

Cris­ti­an Cea­le­ra va lan­sa și la Man­ga­lia cel de-al III-lea volum din seria „Poveș­ti­le Mării Negre”, o car­te cu legen­de nești­u­te ale tărâ­mu­lui dobro­gean. Eve­ni­men­tul va avea loc Dumi­ni­că, 12 august, ora 18.00, la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia.

Jur­na­lis­tul și scri­i­to­rul con­stăn­țean Cris­ti­an Cea­le­ra este unul din­tre cei mai împă­ti­miți oameni după legen­de­le și mis­te­re­le Dobro­gei. Ase­meni unui arhe­o­log a făcut săpă­turi în căr­ți­le de spe­cia­li­ta­te, a mers în sate uita­te și a găsit oameni care au auzit de la stră­bu­nii lor povești nemaiș­ti­u­te des­pre Dobro­gea. Una din­tre ele este și cea în care Sfân­tul Ghe­or­ghe duce bătă­lia cu fio­ro­sul bala­ur în Del­ta Dunării.

Fiind atras de topo­ni­mie, m‑a fer­me­cat poves­tea loca­li­tă­ții Cio­câr­lia. Exis­tă Cio­câr­lia de Jos si de Sus, sate dobro­ge­ne obiș­nu­i­te. Aco­lo sunt povești lega­te de mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­te, iar în legen­da înte­me­ie­rii este vor­ba de o poves­te de dra­gos­te între un turc si o român­că. Cei doi au avut 2 fete care cân­tau foar­te fru­mos, una a fost Cio­câr­lia care a rămas în satul natal, iar cea­lal­tă s‑a căsă­to­rit într-un sat vecin și așa am ajuns la Cio­câr­lia de Sus și Cio­câr­lia de Jos. Sunt tot felul de legen­de. De exem­plu, mă între­bam de unde vine nume­le bra­țu­lui Sfân­tu Ghe­or­ghe. Cei mai mulți din­tre local­nici, majo­ri­ta­tea ucrai­neni, spun că atunci când a omorât bala­u­rul, Sfân­tul Ghe­or­ghe a făcut‑o în Del­ta Dună­rii. Mons­trul rănit a înce­put sa fugă spre mare, iar în urma lui au venit ape­le Dună­rii. Aces­ta mai este numit și „dru­mul șar­pe­lui”. Pur și sim­plu m‑am îndra­gos­tit de fie­ca­re legen­dă pe care am scris‑o” a adă­u­gat Cris­ti­an Cealera.

Pasio­nat de mito­lo­gia pămân­tu­lui ce uneș­te Dună­rea de mare, jur­na­lis­tul Cris­ti­an Cea­le­ra a decla­rat pen­tru Radio Con­stan­ța că totul a înce­put cu plat­for­ma onli­ne „Bla­c­k­sea tales” unde și‑a pre­zen­tat pri­me­le povești ale Dobro­gei apoi a ajuns la per­for­man­ța de a publi­ca trei volu­me în care sunt împăr­tă­și­te apro­xi­ma­tiv 380 de poves­tiri și de legen­de. Cel de-al III-lea volum îl dedi­că fos­tu­lui direc­tor al Arhi­ve­lor Națio­na­le, fili­a­la Con­stan­ța, regre­ta­tul Vir­gil Coman.

Totul a înce­put cu plat­for­ma onli­ne „Bla­c­k­sea tales” ală­tu­ri de Cristi Băr­hă­les­cu și de Valen­tin Coman. În 2013, am avut ide­ea aceas­ta prin care să publi­căm mate­ri­a­le scur­te des­pre Dobro­gea, iar eu am fost desem­nat să le scrie. Din aproape‑n aproa­pe, încu­ra­jat de oameni pe care nu îi cunoș­team la momen­tul res­pec­tiv, s‑a ajuns la trans­for­ma­rea aceas­ta de la Cristi Cea­le­ra care punc­tea­ză anu­mi­te lucruri ine­di­te din Dobro­gea,  la Cristi Cea­le­ra – cel care se apu­că să scrie o car­te. Suc­ce­sul pri­mei carți a adus, impli­cit, la des­chi­de­rea ape­ti­tu­lui și la urmă­toa­re­le publi­ca­ții”, spu­ne Cris­ti­an Cealera.

Auto­rul este con­vins că mun­ca sa de rea­li­za­re a unor ade­vă­ra­te colec­ții de povești din și des­pre Dobro­gea nu se va opri aici.

Cris­ti­an Cea­le­ra: Mă întrea­bă lumea dacă va sosi și volu­mul IV. Dobro­gea este foar­te boga­tă, cred că ar putea fi făcu­te 10–15 volu­me, nu știu dacă voi reu­și eu să le fac, deși îmi doresc. Totul ține de timp deo­a­re­ce în ceea ce pri­veș­te pasiu­nea, e clar că exis­tă și mă împin­ge să merg mai departe.

Repor­ter: Ne-ai măr­tu­ri­sit că ai avut un vis pre­mo­n­i­to­riu, un vis in alb. Des­pre ce este vorba?

Cris­ti­an Cea­le­ra: Visul aces­ta în alb este des­pre fap­tul că mi-am struc­tu­rat toa­te cele 3 volu­me de până acum, pe culori. Car­tea gal­be­nă, car­tea albas­tră, acum car­tea ver­de-gri…, să spu­nem așa. Dacă va exis­ta un al patru­lea volum, va fi cu coperți albe. Mă gân­deam să cola­bo­ra­rez cu foto­gra­ful Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu, cel care m‑a aju­tat la cre­a­rea poze­lor pen­tru pri­mul volum, în reda­rea unor foto­gra­fii cu marea înghețată.

Redac­tor: Sil­via PASCALE. Foto: Andre­ea NEICU, Radio Con­stan­ța.


Aici puteți citi toa­te arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, des­pre scri­i­to­rul și jur­na­lis­tul Cris­ti­an Cea­le­ra.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply