CONSTANȚA. Bilanț tragic pe litoral: 21 de persoane înecate! Turiștii ignoră avertismentele salvamarilor: ‘Marea nu iartă greșelile și teribilismul’!

0
785

CONSTANȚA. Bilanț tra­gic pe lito­ral: 21 de per­soa­ne îne­ca­te! Turiș­tii igno­ră aver­tis­men­te­le sal­va­ma­ri­lor: ‘Marea nu iar­tă gre­șe­li­le și teri­bi­lis­mul’!

Marea con­ti­nuă să facă vic­ti­me în rân­dul turiș­ti­lor care igno­ră ori­ce fel de sfat sau aver­tis­ment pe care sal­va­ma­rii îl dau. Marți, 21 august, trei per­soa­ne au murit îne­ca­te în Olimp, Cos­ti­nești și Mama­ia, ast­fel bilan­țul celor dece­dați pe lito­ra­lul româ­nesc a ajuns la 21 în acest sezon esti­val. Tot­o­da­tă, sal­va­to­rii au inter­ve­nit în zeci de cazuri de per­soa­ne afla­te în peri­col de înec.

Sal­va­ma­rii spun că turiș­tii igno­ră ori­ce fel de aver­tis­ment atunci când marea este agi­ta­tă iar scăl­da­tul este inter­zis, pe pla­jă fiind arbo­rat stea­gul roșu. Oame­nii con­si­de­ră că în con­ce­diu nu tre­bu­ie să aibă vreo res­tric­ție și se aven­tu­rea­ză în valu­ri­le mari și peri­cu­loa­se.

Oameni buni, marea nu iar­tă gre­șe­li­le și teri­bi­lis­mul. Câți din­tre cei dragi nouă tre­bu­ie să își mai piar­dă via­ța în ape­le Mării Negre?”, a fost ape­lul lan­sat de ISU Dobro­gea cu câte­va zile în urmă.

Con­form regu­la­men­te­lor, sal­va­ma­rii nu pot inter­ve­ni în for­ță pen­tru a scoa­te turiș­tii din apă, ei pot doar aver­ti­za o per­soa­nă că-și pune via­ța în peri­col. Nu de puți­ne ori turiș­tii sunt recal­ci­tranți, înjurându‑i sau lovindu‑i pe sal­va­to­rii care îi aten­țio­nea­ză.

În urmă cu cinci zile, un turist a murit îne­cat după ce a reu­șit să sal­veze o feme­ie afla­tă în peri­col. Dra­ma s‑a petre­cut în sta­țiu­nea Man­ga­lia. Și în acest caz, sal­va­ma­rii îi aver­ti­zea­ză pe cura­joși că tre­bu­ie să lase sal­va­rea per­soa­ne­lor pe sea­ma spe­cia­liș­ti­lor.

Pri­ma lec­ție pe care le‑o dau sal­va­ma­ri­lor, dar este vala­bi­lă și pen­tru cei­lalți, este: fără ero­is­me! Eu nu cred că pot să-mi măsor pute­ri­le cu natu­ra, indi­fe­rent cât de bine pre­gă­tit ești. Atunci când este o mare foar­te agi­ta­tă tre­bu­ie să stai pe nisip și să pri­vești”, spu­ne Gabriel Culea, șeful sal­va­ma­ri­lor din Mama­ia și Con­stan­ța.

Sem­ni­fi­ca­ția stea­gu­ri­lor arbo­ra­te pe pla­jă:

- stea­gul roșu cu gal­ben — pla­jă supra­ve­ghe­a­tă de sal­va­mar;

- stea­gul gal­ben — scăl­da­tul reco­man­dat doar celor expe­ri­men­tați;

- stea­gul roșu — inter­zis scăl­da­tul. (sur­sa: reporterntv.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply