Consiliul Judeţean Constanţa: Două rute alternative pentru sudul litoralului vor fi reabilitate (galerie FOTO)

0
1919

Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa: Două rute alter­na­ti­ve pen­tru sudul lito­ra­lu­lui vor fi reabilitate.

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Ţuţu­ia­nu, împre­u­nă cu Lucian Lun­goci, admi­nis­tra­to­rul spe­cial al Regi­ei Auto­no­me Jude­țe­ne de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța, au anun­țat, astăzi, inten­ția de a rea­bi­li­ta două rute alter­na­ti­ve pen­tru sudul litoralului.

În fie­ca­re an se for­mea­ză ambu­te­ia­je pe DN39, între loca­li­tă­ți­le Agi­gea, Efo­rie Nord, Efo­rie Sud și Tuz­la. După mai mul­te dis­cu­ții și con­sul­tări cu dom­nul Lucian LUNGOCI, am cău­tat și iden­ti­fi­cat două rute via­bi­le pen­tru acest tron­son de drum. Desi­gur că avem de lucru pen­tru ca cele două rute oco­li­toa­re să fie cir­cu­la­bi­le, și aici mă refer la inves­ti­ții pe două tron­soa­ne de dru­muri județene. 

Mai exact, vor­bim des­pre con­stru­i­rea unui tron­son de 13 km pe DJ 393, între loca­li­tă­ți­le Techir­ghi­ol și Moș­neni, iar cel de al doi­lea tron­son de 11 km, între loca­li­tă­ți­le Amza­cea și Peci­nea­ga, va tre­bui refă­cut. Sunt con­vins că până în luna iulie 2019, una din cele două vari­an­te va fi gata” a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțuianu.

Pri­ma vari­an­tă de oco­li­re pen­tru DN39 este: Autos­tra­da Soa­re­lui A2DN39 — Agi­gea – DN38 – Techir­ghi­ol – DJ393 Moș­neni – DC5 – 23 August — DN39, tron­son de apro­xi­ma­tiv 25 de km, cu apro­xi­ma­tiv 2 km mai lung față de dru­mul vechi.

Cea de‑a doua vari­an­tă oco­li­toa­re este: Autos­tra­da Soa­re­lui A2 – Med­gi­dia – DJ381 – Cio­câr­lia de Sus – DJ308 – Lanu­ri­le – Mereni – DJ391 – Toprai­sar – DN38 – Amza­cea – DJ392 – Peci­nea­ga – DJ394 – Dul­cești – 23 August, aces­tă vari­an­tă având o dis­tan­ță apro­xi­ma­ti­vă de 54 de km, fiind apro­xi­ma­tiv ega­lă cu ruta de pe DN39 spre sudul litoralului.

Mai mult in ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply