Congresul Național al Istoricilor Români.
„De ce ne întâlnim noi, istoricii? Aș răspunde cu un citat: «Pentru că e bine să ne ținem de neamuri». VIDEO

0
340

Aca­de­mia Româ­nă: „A fi isto­ric este o mese­rie și nu este una sim­plă, chiar dacă unii ar vrea s‑o vadă foar­te sim­plă, sim­pli­fi­ca­tă și chiar ine­xis­ten­tă“ – Dis­cur­sul acad. IOAN AUREL POP, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, la des­chi­de­rea lucră­ri­lor Con­gre­su­lui Națio­nal al Isto­ri­ci­lor Români, edi­ția a II‑a. Iași | 29 august – 1 sep­tem­brie 2018.

De ce ne întâl­nim noi, isto­ri­cii? Aș răs­pun­de cu un citat: «Pen­tru că e bine să ne ținem de nea­muri». Ne-am cam frânt între noi, de mul­te dece­nii și am uitat de o expre­sie deve­ni­tă pen­tru unii odi­oa­să: brea­sla isto­ri­ci­lor… A fi isto­ric este o mese­rie și nu este una sim­plă, chiar dacă unii ar vrea s‑o vadă foar­te sim­plă, sim­pli­fi­ca­tă și chiar ine­xis­ten­tă.

Indi­fe­rent ce s‑ar spu­ne, isto­ria este o for­mă de cunoaș­te­re fun­damen­ta­lă nu a tre­cu­tu­lui, cum spun unii gră­bit, ci o for­mă de cunoaș­te­re fun­damen­ta­lă a vie­ții oame­ni­lor. Și dacă refu­zăm să cunoaș­tem via­ța oame­ni­lor deve­nim săraci, deve­nim firavi pe acest pământ și ajun­gem cu toții în băta­ia vân­tu­lui. A recon­sti­tui via­ța tre­cu­tu­lui este o mese­rie, nu un moft român“.

Cuvân­tul inte­gral al acad. IOAN AUREL POP, poa­te fi audi­at pe pagi­na zia­ru­lui local „Bună ziua, Iași“, accesând acest link


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply