Conferinţă Internaţională de Matematică la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia

0
1360

Con­fe­rinţă Inter­na­ţio­na­lă de Mate­ma­ti­că la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia.

În peri­oa­da 30 august – 2 sep­tem­brie 2018, Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia, împre­u­nă cu Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­că din Bucu­rești, Bal­kan Soci­e­ty of Geo­me­ters și Soci­e­ta­tea de Ști­in­țe Mate­ma­ti­ce din Româ­nia, Fili­a­la Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză a XII‑a edi­ţie a Con­fe­rin­ței Inter­națio­na­le de Mate­ma­ti­că, ”Diffe­ren­ti­al Geo­me­try and Dyna­mi­cal Sys­tems (DGDS-2018)”.

Este pen­tru a şasea oară când Lice­ul Teo­re­tic “Cal­la­tis” este orga­ni­za­tor şi gaz­dă a aces­tei con­fe­rinţe, care s‑a desfă­şu­rat tot la Man­ga­lia și în anii 2005, 2008, 2012, 2014 și 2016, bucu­rân­du-se de un deo­se­bit suc­ces în rân­dul cer­ce­tă­to­ri­lor ști­in­ți­fici și al pro­fe­so­ri­lor şi fiind un pri­lej exce­lent de a face cunos­cu­tă acti­vi­ta­tea lice­u­lui în mari­le cen­tre uni­ver­si­ta­re din Româ­nia, pre­cum și în întrea­ga lume.

La Con­fe­rinţa Inter­na­ţio­na­lă de Mate­ma­ti­că au par­ti­ci­pat de‑a lun­gul ani­lor pro­fe­sori și cer­ce­tă­tori din cen­tre­le uni­ver­si­ta­re Bucu­rești, Con­stan­ța, Cluj, Iași, Crai­o­va, Timi­șoa­ra, Bra­șov, pre­cum și pro­fe­sori de mate­ma­ti­că din învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar din dife­ri­te școli și licee. Cu aces­te oca­zii, Lice­ul Teo­re­tic “Cal­la­tis” a fost vizi­tat de cer­ce­tă­tori și pro­fe­sori din Sta­te­le Uni­te, Bra­zi­lia, Argen­ti­na, Bel­gia, Ger­ma­nia, Rusia, Ita­lia, Spa­nia, India, Japo­nia, Mala­y­sia, Ara­bia Sau­di­tă, Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, Isra­el și mul­te alte țări din Uniu­nea Euro­pea­nă, Orien­tul Apro­pi­at și spa­ți­ul ex-sovi­e­tic.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a con­fe­rinţei a avut loc într-un cadru fes­tiv cu par­ti­ci­pa­rea prof. univ. dr. Con­stan­tin Udri­ş­te de la Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­că din Bucu­reşti, prof. dr Vasi­le Arsin­te, orga­ni­za­tori ai con­fe­rinţei, con­du­ce­rii Lice­u­lui Teo­re­tic “Cal­la­tis”, prof. Cori­na Miha­la­che şi prof. Ghiul­nar Bechir, pre­cum şi cu par­ti­ci­pa­rea unor remar­ca­bili pro­fe­sori şi cer­ce­tă­tori şti­inţi­fici din Rusia, Bela­rus, India, Japo­nia, Polo­nia, Ser­bia etc, unii din­tre ei afla­ţi la pri­ma lor vizi­tă la Man­ga­lia şi în Româ­nia.

Pe site-ul http://www.mathem.pub.ro/dept/dgds-18/dgds-18.htm se regă­sesc deta­lii des­pre pro­gram, par­ti­ci­panți, comi­te­tul şti­inţi­fic de orga­ni­za­re și alte infor­ma­ţii refe­ri­toa­re la deru­la­rea aces­tei con­fe­rinţe.

Direc­tor, prof. Cori­na Miha­la­che,                    

Dir. adj, prof. Ghiul­nar Bechir,

Prof. pre­u­niv. dr. Vasi­le Arsin­te.


Man­ga­lia News, 31.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply