Chicago Romanian American News: România, felicitată cu ocazia Centenarului Marii Uniri, printr‑o Proclamație emisă de guvernatorul statului Connecticut

0
243

 

Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can News: Româ­nia, feli­ci­ta­tă cu oca­zia Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, printr‑o pro­cla­ma­ție emi­să de guver­na­to­rul sta­tu­lui Con­nec­ti­cut

Guver­na­to­rul sta­tu­lui Con­nec­ti­cut, Dan­nel P. Mal­loy, a emis o pro­cla­ma­ţie ofi­ci­a­lă prin care feli­ci­tă Româ­nia, cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri de la 1918. În docu­ment se men­țio­nea­ză fap­tul că, de mai mul­te gene­ra­ții, româ­nii-ame­ri­cani au aju­tat la con­struc­ția diver­se­lor comu­ni­tăți din sta­tul Con­nec­ti­cut, mun­ca lor fiind apre­cia­tă de‑a lun­gul între­gii Ame­rici.

Guver­na­to­rul Dan­nel P. Mal­loy îi feli­ci­tă pe cetă­țe­nii româ­no-ame­ri­cani cu oca­zia tre­ce­rii a 100 de ani “de la naș­te­rea Româ­ni­ei moder­ne și uni­te” și trans­mi­te “cin­stea și recu­noaș­te­rea” sa față de Dias­po­ra Româ­nă din sta­tul Con­nec­ti­cut.

Amba­sa­do­rul Româ­ni­ei în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Geor­ge Cris­ti­an Mai­or, a apre­ciat mesa­jul trans­mis de către guver­na­to­rul sta­tu­lui Con­nec­ti­cut, Dan­nel P. Mal­loy, sub­li­ni­ind recu­noș­tin­ța țării noas­tre față de spri­ji­nul acor­dat de pre­șe­din­te­le Woo­drow Wil­son, în urmă cu o sută de ani, pen­tru rea­li­za­rea Marii Uniri.

Emi­te­rea pro­cla­ma­ți­i­lor de către sta­te ame­ri­ca­ne face par­te din­tr-un pro­iect mai amplu al Amba­sa­dei Româ­ni­ei la Washin­gton de cele­bra­re a Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri din 1918.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Sta­tul Con­nec­ti­cut este supra­nu­mit “Sta­tul Con­sti­tu­țio­nal”, denu­mi­re a cărei ori­gi­ne se pre­su­pu­ne că ar avea legă­tu­ră cu rolul impor­tant pe care l‑au avut dele­ga­ții aces­tui stat la adu­na­rea fede­ra­lă con­sti­tu­an­tă din 1787, unde au pro­pus un com­pro­mis accep­tat de toți par­ti­ci­pan­ții. Sta­tul Con­nec­ti­cut a adop­tat Con­sti­tu­ția SUA în 1788, deve­nind al cin­ci­lea stat care a făcut acest lucru.

În Con­nec­ti­cut se află una din­tre cele mai impor­tan­te uni­ver­si­tăți din Sta­te­le Uni­te, Yale, fon­da­tă în 1701, a tre­ia cea mai veche insti­tu­ție de învă­țământ supe­ri­or din Ame­ri­ca.

Medi­ul aso­ci­a­tiv româ­nesc din acest stat este repre­zen­tat de orga­ni­za­ţia non-pro­fit “Româ­nul”, care a apă­rut din dorinţa înfi­inţă­rii unei plat­for­me meni­tă să uneas­că întrea­ga comu­ni­ta­te româ­neas­că din sta­tul Con­nec­ti­cut, pen­tru ca ulte­ri­or ini­ţi­a­ti­va să fie extin­să către ansam­blul comu­ni­tă­ţi­lor româ­neşti din nord-estul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii. Sco­pul prin­ci­pal al aso­ci­a­ţi­ei este legat de con­so­li­da­rea potenţi­a­lu­lui spi­ri­tu­al şi eco­no­mic al comu­ni­tă­ţii româ­neşti, pre­cum şi de pro­mo­va­rea valo­ri­lor naţio­na­le.

În cur­sul anu­lui 2017 a fost reîn­fi­inţat Con­su­la­tul Ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Hart­ford, con­sul ono­ri­fic fiind numi­tă doam­na Dana Bucin, avo­cat, care a ini­ţi­at demer­suri pen­tru înfi­inţa­rea unei cate­dre de lim­ba româ­nă la Quin­ni­p­iac Uni­ver­si­ty.


Man­ga­lia News, Luni, 27.08.2018. (sur­sa: facebook.com/CRANews).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele