CERBUL DE AUR 2018
RALUCA BLEJUȘCĂ, ROMÂNIA

0
4529

În pes­te două dece­nii de carie­ră, Ralu­ca Ble­ju­ș­că a obți­nut pre­mii pres­ti­gi­oa­se și a lan­sat hituri ado­ra­te de mii de oameni.

Din ”Ora­șul cu Îngeri” ne‑a spus cel mai fru­mos şi emoţio­nant lucru: ”Mi‑e dor de tine, Mama”. Iar atunci când ne des­pă­rţim de per­soa­na dra­gă, spu­nem împre­u­nă cu ea ”Spe­ram să fii tu”, dar acum ”Te-am pier­dut” – Angel, adi­că Raluca.

Ralu­ca Ble­ju­ș­că (Cio­câr­lan) s‑a năs­cut la Man­ga­lia, pe 27 august 1986, și cân­tă din copilărie.

În anul 1997 a par­ti­ci­pat la Fes­ti­va­lul Copi­i­lor de la Oneşti, unde a obţi­nut locul II, la con­cur­sul „Ba da, ba nu” orga­ni­zat de TVR, unde a obţi­nut pri­mul loc, la Fes­ti­va­lul Muzi­cii – Bucu­reşti, unde a obţi­nut locul I și la Con­cur­sul Noul val – unde s‑a cla­sat pe locul 1.

În anul 1998 a par­ti­ci­pat la fes­ti­va­lul inter­na­ţio­nal Te amo de la Oneşti, unde a obţi­nut locul II, în anul 1999 s‑a cla­sat pe locul III la fes­ti­va­lul inter­na­ţio­nal Micul prinţ de la Bucu­reşti, iar în anul 2000 a fost desem­na­tă cea mai bună voce femi­ni­nă la Pre­mi­i­le Indus­ti­ei Muzi­ca­le Româ­neşti și a par­ti­ci­pat la Fes­ti­va­lul FIDOF de la Cai­ro, unde a obţi­nut locul II.

În 2001 s‑a întors la Cai­ro, la Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal al Cân­te­cu­lui, unde, inter­pre­tând melo­dia ”Mama”, com­pu­să de Cor­nel Fuga­ru, a ocu­pat locul II; a mai par­ti­ci­pat la Fes­ti­va­lul Sun­flower – Ser­bia, unde au fost 44 de con­cu­renţii din 22 de ţări, Ralu­ca obţinând Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună solistă.

La înce­pu­tul ani­lor 2000, la îndem­nul lui Cos­ti Ioni­ță, a for­mat împre­u­nă cu Moni­ca due­tul Angels, cu care a lan­sat vide­o­cli­pul ”Ochii mei” și a făcut tur­nee Rusia, Croa­ţia, Sta­te­le Uni­te. Due­tul s‑a desfi­in­țat în anul 2002, Ralu­ca rămânând în con­ti­nu­a­re cu nume­le de sce­nă Angel. A fost îndru­ma­tă în carie­ra muzi­ca­lă de Cos­ti Ioni­ţă şi apoi de Mire­la Voi­cu­les­cu Fuga­ru şi Cor­nel Fuga­ru. A apă­rut la un con­cert Vala­hia și a cola­bo­rat cu aceas­tă tru­pă în câte­va proiecte.

La Pre­mi­i­le Muzi­ca­le Radio,  melo­dia ” Nu știu cum să-ți spun” a com­po­zi­to­ru­lui Cor­nel Fuga­ru a fost con­si­de­ra­tă cel mai bun şla­găr lan­sat în vara 2002; în anul urmă­tor, Ralu­ca a obți­nut tro­fe­ul fes­ti­va­lu­lui „The Gol­den Mag­no­lia”, de la Baton Rou­ge, Lou­i­si­a­na, Sta­te­le Uni­te. Tot în 2003 a lan­sat albu­mul ”Ora­șul cu Îngeri”. (sur­se: tvr.ro și cerbuldeaur.ro).

Cu aceas­tă pie­să, Ralu­ca va repre­zen­ta Româ­nia la Cer­bul de Aur, edi­ția 2018. Muzi­ca: Adri­an Sta­vian / Ralu­ca Ble­ju­ș­că, ver­suri: Ralu­ca Ble­ju­ș­că, orches­tra­ție: Adri­an Stavian.


RALUCA BLEJUSCAPro­ba­bil nu puțini au fost cei care au ridi­cat din umeri citind nume­le RALUCA BLEJUSCA prin­tre cei selec­tati în con­cur­sul „Cer­bul de Aur” 2018…

Si totu­si nu e vor­ba deloc de un artist nefa­mi­li­a­ri­zat cu sce­na sau feno­me­nul muzical.

Dim­po­tri­vă, carie­ra Ralu­căi a fost una pre­co­ce, de la var­sta de 9–10 par­ti­ci­pand la fes­ti­va­lu­ri­le natio­na­le sau inter­na­tio­na­le de inter­pre­ta­re si adju­de­can­du-si Tro­fee impor­tan­te (între care ar meri­ta amin­tit cel putin „Gol­den Mag­no­lia” 2003, in New Orleans).

Dar, mai mult ca sigur, cei mai multi si‑o amin­tesc in duet-ul pop/dance ANGELS, care rava­sea top-uri­le muzi­ca­le la ince­pu­tul ani­lor 2000.

Deși era con­si­de­ra­tă una din cele mai bune voci in acel moment, ea hotă­răș­te brusc să renun­țe, spre stu­pe­fac­tia fani­lor și a presei.

S‑au făcut, evi­dent, mul­te spe­cu­la­ții des­pre retra­ge­rea artis­tei, niciu­na nefi­ind reala.

Ea decla­ra că a fost, de fapt, o retra­ge­re din show-bizz și nu din muzi­că. Pen­tru că muzi­ca a făcut par­te intot­dea­u­na din via­ța ei.

Ide­ea de a par­ti­ci­pa la pre­se­lec­tia pen­tru Fes­ti­va­lul „Cer­bul de Aur” 2018 a fost a lui Adri­an Sta­vian, com­po­zi­to­rul și orches­tra­to­rul mul­tor hit-uri din carie­ra ei muzi­ca­lă. Impre­u­na cu el si alti 2 com­po­zi­tori (Jan Cos­ta­che si Mari­us Popa) de alt­fel, Ralu­ca a lucrat inde­lung in ulti­ma vre­me si la albu­mul care va apă­rea spre fina­lul aces­tui an.

În peri­oa­da în care nimeni nu mai știa nimic de ea, Ralu­ca a ter­mi­nat Facul­ta­tea de Asis­ten­ță Soci­a­lă-Socio­lo­gie si un Mas­ter cu spe­cia­li­za­rea “Con­si­li­e­re în Asis­ten­ță Socială”.

S‑a căsă­to­rit în anul 2007, iar în pre­zent are 5 copii.

Dedi­can­du-se vie­ții de fami­lie, mai ales celor 3 băieți (Sera­fim, Cas­sian și Emi­li­an) și 2 fete (Maria și Anas­ta­sia), s‑a sim­tit feri­ci­tă și împlinită.

Expe­rien­ța din muzi­că dar mai ales expe­rien­ța din via­ța de fami­lie, au inspirat‑o pen­tru a crea un nou album cu 10–11 pie­se, care va fi lan­sat in curand. Muzi­ca pe care o face actu­al­men­te este inspi­ra­tă din muzi­ca de film, o muzi­că sen­si­bi­lă, care își pro­pu­ne să atingă sufle­te­le oamenilor.

După Fes­ti­va­lul „Cer­bul de Aur”, Ralu­ca are deja pre­va­zu­ta o acti­vi­ta­te artis­ti­că inten­să, în sen­sul rea­li­za­rii si lan­să­rii mai mul­tor vide­o­cli­puri la pie­se­le albu­mu­lui dar si cate­va con­cer­te con­ce­pu­te pen­tru un public inte­re­sat de un alt­fel de muzică.

Ast­fel incat, acest Fes­ti­val poa­te fi con­si­de­rat momen­tul ide­al pen­tru un nou înce­put al artis­tei Raluca.

Mereu fide­lă artei inter­pre­ta­ti­ve a unor artiști cele­bri ca Celi­ne Dion, Lara Fabian, With­ney Hous­ton, ea aceas­ta con­si­de­ră că un artist ade­vă­rat tre­bu­ie să-și păs­tre­ze pro­pria per­so­na­li­ta­te a vocii, să trans­mi­tă emo­ții si, in ace­lași timp, să fie atent la teh­ni­ca sa vocală.

De ace­ea, Ralu­ca con­ti­nuă să ia lec­ții de can­to cu dna. prof. Ale­xan­dra Cana­rei­ca de la Școa­la de Arte din Tul­cea si decla­ră un pro­gres vizi­bil și con­sis­tent în teh­ni­ca voca­lă și interpretativă.

Am venit la Fes­ti­va­lul Cer­bul de Aur 2018 cu dorin­ta de a sen­si­bi­li­za ini­mi­le oame­ni­lor si de a trans­mi­te un mesaj pro­fund de iubire.

Evi­dent, m‑aș bucu­ra să câștig unul din­tre pre­mi­i­le aces­tui fes­ti­val dar cred ca apre­ci­e­rea publi­cu­lui va con­ta foar­te mult” - decla­ra artis­ta al carei mot­to in via­ta rama­ne: „Fă-ți dato­ria, dăru­ind și lasă‑i pe alții să aprecieze!”


Man­ga­lia News, 18.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply