Cerbul de Aur 2018
— Ordinea intrării în concurs [VIDEO]

0
543

Cer­bul de Aur 2018. Dumi­ni­că, 26 august, la Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta din Bra­șov, a avut loc tra­ge­rea la sorţi pen­tru sta­bi­li­rea ordi­nii de intra­re a fina­liș­ti­lor în con­cur­sul de inter­pre­ta­re.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, care a avut loc în pre­zen­ța tutu­ror con­cu­ren­ți­lor și a repre­zen­tan­ți­lor orga­ni­za­to­ri­lor, fie­ca­re fina­list a extras unul din­tre bile­te­le nume­ro­ta­te de la 1 la 18, pen­tru a afla cu ce număr intră în con­curs. 

Ordi­nea de intra­re în Con­cur­sul Inter­națio­nal de Inter­pe­ta­re al Fes­ti­va­lu­lui Cer­bul de Aur 2018 este urmă­toa­rea: 

1 Kel­ly Joy­ce (Franţa),
2 Anto­nia Gigo­v­s­ka (Mace­do­nia),
3 Karl Wil­li­am Lund (Marea Bri­ta­nie),
4 Ama­li­ya Mar­ga­ryan (Arme­nia),
5 Ovi­diu Anton (Româ­nia),
6 Tizia­na Came­lin (Ita­lia),
7 John Kara­yi­an­nis (Cipru),
8 Inis Neziri (Alba­nia),
9 Basti (San Mari­no),
10 Oli­vi­er Kaye (Bel­gia),
11 Omer Net­zer (Isra­el),
12 Lidia Isac (Repu­bli­ca Mol­do­va),
13 Jor­ge Gon­za­lez (Spa­nia),
14 Dami­a­no Borgi (Ita­lia),
15 Ryan O’Shaughnessy (Irlan­da),
16 Dora Gai­ta­no­vici (Româ­nia),
17 Dina­ya (Kaza­khs­tan),
18 Ralu­ca Ble­ju­ș­că (Româ­nia).

Joi, 30 august, în pri­ma sea­ră de con­curs, cei 18 artiști vor intra în ordi­nea sta­bi­li­tă prin tra­ge­rea la sorți, urmând ca, în sea­ra urmă­toa­re, ordi­nea să fie inver­să.

Spre exem­plu, con­cu­ren­tul, care va cân­ta ulti­mul melo­dia pro­prie în pri­ma sea­ră de con­curs, va inter­pre­ta în mod auto­mat pri­mul melo­dia în lim­ba româ­nă din cea de‑a două sea­ră de con­curs.

Publi­cul din Pia­ța Sfa­tu­lui și teles­pec­ta­to­rii TVR îi vor urmări pe cei 18 fina­liști în zile­le de con­curs ale Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal Cer­bul de Aur, pe 30 și 31 august, de la ora 20.30.

Pe 1 sep­tem­brie, la Gala Fes­ti­va­lu­lui, vom afla câști­gă­to­rii Con­cur­su­lui Inter­națio­nal de Inter­pre­ta­re.

Pe lân­gă Mare­le Tro­feu, în valoa­re de 25 de mii de euro, şi cele trei pre­mii de pe podi­um, la aceas­tă edi­ţie ani­ver­sa­ră, con­cu­renţii mai au şan­sa de a câş­ti­ga unul din­tre pre­mi­i­le spe­ci­a­le: Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună inter­pre­ta­re a unei pie­se româ­neşti; Pre­mi­ul Bra­şo­vu­lui; Pre­mi­ul Publi­cu­lui; Pre­mi­ul Pre­sei Fes­ti­va­lu­lui; Pre­mi­ul Soci­e­tă­ţi­lor Publi­ce de Radio şi de Tele­vi­ziu­ne.

În anul Cen­te­na­ru­lui, edi­ţia ani­ver­sa­ră a Fes­ti­va­lu­lui are un for­mat spe­cial: o Gală Ani­ver­sa­ră, două zile de con­curs, o Gală a Fes­ti­va­lu­lui şi eve­ni­men­te adia­cen­te. Eve­ni­men­tul se înche­ie cu Româ­nia Cen­te­nar, un spec­ta­col fol­cloric ce va reuni muzi­ca popu­la­ră tra­di­ţio­na­lă româ­neas­că şi pre­lu­crări de actu­a­li­ta­te ale aces­tui gen muzi­cal.  

Vede­te­le invi­ta­te la Bra­şov pen­tru a susţi­ne reci­ta­luri sunt: Nico­le Scher­zin­ger, James Blunt, Amy Mac­do­nald, Andra, Delia, Horia Bren­ciu & HB Orches­tra, Lore­da­na, The Motans, Carla’s Dreams, Fla­vi­us and Lin­da Teo­do­siu Show Band, The Humans, Gigli­o­la Cinqu­etti, Eleni Fou­rei­ra, Edvin Mar­ton.

Fes­ti­va­lul Cer­bul de Aur va fi trans­mis în direct şi în exclu­si­vi­ta­te de TVR 1, TVR Inter­națio­nal, TVR MOLDOVA și TVR HD, în peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie, de la ora 20.30. Acce­sul publi­cu­lui la eve­ni­men­tul din Pia­ța Sfa­tu­lui se face înce­pând cu ora 18.45, în fie­ca­re sea­ră de spec­ta­col.

Des­pre Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur:

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur a debu­tat în anul 1968 şi a avut 17 edi­ţii, ulti­ma din­tre aces­tea fiind orga­ni­za­tă în anul 2009. Eve­ni­men­tul a deve­nit cel mai mare fes­ti­val inter­na­ţio­nal de muzi­cã orga­ni­zat în Româ­nia  şi, în mod tra­di­ţio­nal, la Bra­șov.

De‑a lun­gul ani­lor, acest pres­ti­gi­os fes­ti­val a găz­du­it apa­ri­ţii sau reci­ta­luri ale unor vede­te pre­cum Dia­na Ross, Amá­lia Rodri­gu­es, Julio Igle­si­as, Dali­da, She­ryl Crow, Tom Jones, Juli­et­te Gre­co, Vaya con Dios, Coo­lio, Chris­ti­na Agu­i­le­ra, Cli­ff Richard, Ken­ny Rogers, Ric­ky Mar­tin, Kel­ly Fami­ly, Patri­cia Kaas, Gil­bert Beca­ud, Jose­phi­ne Baker, Toto Cutug­no, Enri­co Maci­as, Boy Geor­ge, James Brown, Ken­ny Rogers, Ray Char­les, UB 40, Scor­pi­ons, Pink, She­ryl Crow şi mulţi alţii.

N.red: Des­pre man­ga­li­a­na Ralu­ca Ble­ju­ș­că și vocea ei de aur, mai mult, aici: 

CERBUL DE AUR 2018 RALUCA BLEJUȘCĂ, ROMÂNIA


Man­ga­lia News, 27.08.2018. Sur­sa: tvr1.tvr.ro/cerbul-de-aur-2018


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply