Celebrul interpret de muzică populară, taragotistul Dumitru Fărcaş, a murit în urma unui infarct

0
614

Inter­pre­tul de muzi­că popu­la­ră, tara­go­tis­tul Dumi­tru Făr­caş a murit în noap­tea de luni spre marţi într-un spi­tal din Cluj, în urma unui infarct. Tara­go­tis­tul avea 80 de ani.

A murit Dumi­tru Făr­caş.

În luna mai, Făr­caş a împli­nit vâr­sta de 80 de ani, oca­zie cu care preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis i‑a ofe­rit Ordi­nul Naţio­nal “Ser­vi­ciu Cre­din­cios” în grad de cava­ler.

În vara anu­lui 2014, Dumi­tru Făr­caş a rămas fără tara­got, după ce aces­ta i‑a fost furat din­tr-un micro­buz par­cat în faţa Ate­ne­u­lui Român, ast­fel că artis­tul nu a mai putut cân­ta la spec­ta­co­lul ani­ver­sar al lui Ghe­or­ghe Zam­fir.

La înce­pu­tul cari­e­rei sale, înce­pând cu anul 1959, Dumi­tru Făr­caş a făcut par­te din Ansam­blu­lui Fol­cloric Naţio­nal „Transil­va­nia”, cunos­cut atunci sub nume­le de “Ansam­blul Mara­mu­reşu­lui”, fiind mem­bru fon­da­tor. Din anul 1970 a deve­nit mem­bru al Uniu­nii Arti­ş­ti­lor Muzi­cieni din Elveţia “SUISSA”. În anii 1977 şi 1999, artis­tul a pri­mit din par­tea Insti­tu­tu­lui — Smi­th­so­nian Washin­gton DC, SUA, diplo­me de onoa­re. În 1962, a fon­dat Orches­tra de muzi­că popu­la­ră “Mărţi­şo­rul” a Casei de Cul­tu­ră a stu­denţi­lor din Cluj-Napo­ca, cu care a obţi­nut nume­roa­se pre­mii naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le.  De‑a lun­gul cari­e­rei sale i s‑a acor­dat titlul de onoa­re al ora­şe­lor Phe­nian (Core­ea de Nord), Cluj-Napo­ca, Bucu­reşti, Reşi­ţa şi Baia Mare.

MN: Dum­ne­zeu să te odih­neas­că în pace, Maes­tre desă­vâr­șit, Mitru­le drag.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply