Cei patru ani de afară. Cum se vede România prin ochii tinerilor care studiază în Occident [VIDEO]

0
390

Cei patru ani de afa­ră. Cum se vede Româ­nia prin ochii tine­ri­lor care stu­di­a­ză în Occi­dent.

Pes­te 30.000 de tineri români sunt ple­cați la stu­dii în Occi­dent. E gene­ra­ția copi­i­lor năs­cuți și cres­cuți în demo­cra­ție, o gene­ra­ție pre­ten­ți­oa­să care nu mai are răb­da­re să aștep­te refor­ma­rea unei țări răma­se pe loc în timp ce ei s‑au făcut mari.

O gene­ra­ție care vede școa­la și via­ța alt­fel decât cei din gene­ra­ția părin­ți­lor și a pro­fe­so­ri­lor lor. Nu mai mer­ge cu cio­co­lă­ți­ca și cu par­fu­me­lul stre­cu­rat dis­cret pe masa secre­ta­rei sau a direc­toa­rei șco­lii. Nu mai mer­ge cu sis­te­mul de aten­ții și recom­pen­se mode­lat în comu­nism și pie­tri­fi­cat în jun­gla ani­lor ’90.

Am stat de vor­bă cu 7 stu­denți care au ales să mear­gă la uni­ver­si­tăți din Occi­dent. De ce au făcut asta? Pen­tru că nu mai supor­tau încă un ciclu de învă­țământ în care com­pe­ten­ța și per­for­man­ța sunt tre­cu­te la capi­to­lul „și alte­le“.

Stu­di­i­le în stră­i­nă­ta­te nu repre­zin­tă un feno­men româ­nesc. La uni­ver­si­tă­ți­le din Euro­pa, glo­ba­li­za­rea edu­ca­ți­ei se sim­te din plin, dar în timp ce alții o văd doar ca pe un schimb de expe­rien­ță, tine­rii din Româ­nia au altă per­spec­ti­vă. Pen­tru că după trei-patru ani în ora­șe pre­cum Lon­dra, Vie­na sau Amster­dam, vine, ine­vi­ta­bil, marea între­ba­re: rămân aici sau mă întorc aca­să?

Am încer­cat să aflăm de la ei ce‑i lip­seș­te Româ­ni­ei pen­tru a recâști­ga încre­de­rea aces­tei gene­ra­ții.

sur­sa: recorder.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply