Biserica Ortodoxă Română intervine în scandalul momentului: ‘Ura, violenţa și polarizarea societății nu sunt benefice pentru ţară’

0
392

Patri­ar­hia Româ­nă se ara­tă îngri­jo­ra­tă vio­len­țe­le de vineri, din tim­pul pro­tes­te­lor din Pia­ţa Vic­to­ri­ei şi îndeam­nă lumea la pace și dia­log. Patri­ar­hia mai trans­mi­te că BOR, deși neu­tră din punct de vede­re poli­tic, e sen­si­bi­lă la pro­ble­me­le soci­a­le.

Întrea­ga ţară este îngri­jo­ra­tă de eve­ni­men­te­le recen­te sol­da­te cu vio­len­țe ale căror vic­ti­me sunt atât civili, cât și for­țe de ordi­ne. Bise­ri­ca Orto­do­xă Româ­nă, neu­tră din punct de vede­re poli­tic, dar sen­si­bi­lă la pro­ble­me­le soci­a­le, în cali­ta­tea ei de „fac­tor al păcii soci­a­le” îndeam­nă la rugă­ciu­ne, pace, dia­log și cores­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă. Ura, vio­lenţa și pola­ri­za­rea soci­e­tă­ții nu sunt bene­fi­ce pen­tru ţară”, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să trans­mis, sâm­bă­tă, de Patri­ar­hia Româ­nă.

De ase­me­nea, Bise­ri­ca Orto­do­xă Româ­nă îndeam­nă pre­o­ţii să se roa­ge pen­tru uni­ta­tea popo­ru­lui român.

​Îndem­năm pre­o­ții și cre­din­cio­șii Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne să săvâr­șeas­că rugă­ciuni pen­tru pacea şi uni­ta­tea popo­ru­lui român, mai ales în anul aces­ta al cen­te­na­ru­lui, atât de impor­tant pen­tru noi. În ace­lași timp, tre­bu­ie încu­ra­ja­te şi cul­ti­va­te dia­lo­gul și cores­pon­sa­bi­li­ta­tea, pen­tru bine­le Româ­ni­ei”, se mai ara­tă în comu­ni­cat.

Jan­dar­mii au inter­ve­nit în for­ță, vineri sea­ra, cu gaze lacri­mo­ge­ne și tunuri de apă, în Pia­ța Vic­to­ria, pen­tru a dis­per­sa pro­tes­ta­ta­rii aflați în fața sediu­lui Exe­cu­ti­vu­lui. Pes­te 400 de per­soa­ne, prin­tre care 35 de jan­darmi, au pri­mit îngri­jiri medi­ca­le din par­tea echi­pa­je­lor SMURD. Din­tre aces­te per­soa­ne, 40 au fost trans­por­ta­te la spi­tal cu diver­se trau­ma­tis­me. (stiripesurse.ro, 11.08.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply