Aurelia Lăpuşan: Remember. Cinstind limba română. Un emoţionant gest de frăţie

0
410
0 R

Aure­lia Lăpu­şan: Remember. 

Cin­s­tind lim­ba româ­nă. Un emoţio­nant gest de frăţie.

   Pri­mă­ria Con­stanţa trans­mi­tea către insti­tu­ţi­i­le cul­tu­ra­le din oraş: „Joi, 31 august 1906, la ore­le 10 dimi­nea­ţa, sosesc în Con­stanţa coru­ri­le româ­neşti din Arde­al şi Banat, com­pu­se din 2.400 per­soa­ne. Vizi­ta fra­ţi­lor noş­tri de din­co­lo ne umplu sufle­tul de mân­drie şi spe­ranţe. Pri­me­ni­rea aceas­ta de gru­puri româ­neşti, veni­te din cele mai înde­păr­ta­te unghe­re locu­i­te de fra­ţii noş­tri, e un semn îmbu­cu­ră­tor de tre­zi­re naţio­na­lă şi împros­pă­ta­re de aspi­ra­ţiuni. Adu­cân­du-vă aceas­ta la cunoş­tinţă, vă rog căl­du­ros să veni­ţi la gară ca să întâm­pi­năm pe dra­gii noş­tri excur­si­o­ni­şti cu toa­tă iubi­rea hotă­râ­tă de aces­te împre­ju­rări solemne”.

   Două săp­tămâni mai târ­ziu, repre­zen­tan­tul diplo­ma­tic al Aus­tro-Unga­ri­ei la Bucu­reşti, con­te­le Sza­pa­ry Lorin­cz, infor­ma pe con­te­le A. Golu­chow­s­ki des­pre pro­gra­mul cori­ş­ti­lor arde­leni în Bucu­reşti, Sina­ia şi Constanţa: 

   ”Con­fra­ţii cân­tă­reţi din Unga­ria s‑au dus la Con­stanţa, însoţi­ţi de orga­ni­za­to­rul din comi­tet, L. Ghi­ca; aco­lo au fost pri­mi­ţi de pri­ma­rul Băne­scu şi de cetă­ţeni, cu muzi­ca mili­ta­ră, intonân­du-se cân­te­cul „Deş­teap­tă-te româ­ne” şi un salut entu­zi­ast din par­tea pri­ma­ru­lui. A răs­puns pre­o­tul Avram Cos­ta (Banat), apoi s‑a dan­sat o „horă”, apoi a răs­puns pri­ma­rul, la salu­tul aces­tu­ia adre­sat celui de-al doi­lea tren de cân­tă­reţi sosi­ţi mai târ­ziu, avo­ca­tul dr. Comşa din Săli­ş­te. S‑a for­mat o coloa­nă de aproa­pe 3.000 per­soa­ne, cu muzi­că, spre sta­tu­ia lui Ovidiu. 

   Coru­ri­le s‑au aşe­zat în cerc şi pri­ma­rul Băne­scu a ros­tit o cuvân­ta­re. Apoi zia­ris­tul Mîr­za a decla­mat o fru­moa­să „Doi­nă”, înre­gis­trând apla­u­ze. Coru­ri­le au cân­tat imnuri, iar „Armo­nia” din Cer­nă­u­ţi „Via­ţă de vână­tor”, corul din Lugoj „Hora Dobro­gei”, apoi coru­ri­le uni­te au into­nat „Pe al nos­tru steag”. De aici, întrea­ga coloa­nă s‑a îndrep­tat spre gară şi a ple­cat în două tre­nuri spre Mamaia.

   Reîn­torşi în oraş, ei au fost invi­ta­ţi la masă şi ospă­ta­ţi pe o plan­ta­ţie, dato­ri­tă ospi­ta­li­tă­ţii mai­o­ru­lui Sănă­tes­cu şi a ofi­ţe­ri­lor bata­li­o­nu­lui 5 Vână­tori. Muzi­ca mili­ta­ră, sub con­du­ce­rea capel­mai­s­tru­lui Cutrupi, a cân­tat în tim­pul prân­zu­lui arii naţio­na­le. Entu­zi­as­mul a fost enorm şi con­stă­nţe­nii s‑au întreţi­nut cu oas­peţii lor. După ter­mi­na­rea prân­zu­lui, mulţu­meş­te dr. Comşa din Sibiu, adu­când elo­gii arma­tei româ­ne, care este, în defi­ni­tiv, spri­ji­nul naţiu­nii şi care a dat tot­dea­u­na dovezi de sen­ti­men­te naţio­na­le. Pri­ma­rul Băne­scu a răs­puns, adu­când lau­de transil­vă­ne­ni­lor, întrea­ga popu­la­ţie româ­nă fiind încân­ta­tă de vizi­ta con­fra­ţi­lor. Coru­ri­le au cân­tat şi s‑a jucat hora. La ore­le 2 p.m. a sosit al doi­lea tren cu întâr­zi­a­ţi care, de ase­me­nea, au fost invi­ta­ţi la masă. Toa­tă vre­mea a domnit cel mai mare entu­zi­asm. Cu muzi­că, au por­nit apoi toţi prin oraş. Publi­cul a mani­fes­tat, musul­ma­nii s‑au ală­tu­rat con­vo­i­u­lui şi au manifestat. 

   Apoi s‑au dus toţi în port, unde s‑au urcat pe vapo­rul „Româ­nia” şi au făcut o excur­sie pe mare până la ore­le 6 sea­ra. Din port, oas­peţii au ple­cat în jurul orei 7, în două tre­nuri sepa­ra­te, mulţu­mind încă o dată pri­ma­ru­lui pen­tru ama­bi­li­ta­tea sa. Pre­tu­tin­deni aco­lo a domnit ordi­ne per­fec­tă şi lini­ş­te, dato­ri­tă măsu­ri­lor lua­te de şeful poli­ţi­ei, Dur­ma şi de agenţii de poli­ţie. Con­stanţa a fost în acea zi împo­do­bi­tă cu dra­pe­le şi pavoa­za­tă. Con­fra­ţii cân­tă­reţi s‑au întors apoi vineri (14/IX) dimi­nea­ţa la Bucu­reşti, spre a‑şi lua rămas bun de la cei de un neam cu ei din Bucu­reşti, cu care au petre­cut zile de neu­i­tat”. (Aure­lia Lăpușan, Vineri, 31 august 2018).


Man­ga­lia News, de Ziua Lim­bii Româ­ne — 31 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply