Aurelia Lăpuşan: 15 august, pentru constănţeni

0
324

Înce­pând cu anul 1902, ziua de 15 august, Sfân­ta Maria, patroa­na Mari­nei, este mar­ca­tă la Con­stanţa prin spec­ta­co­le spe­ci­fic mari­nă­reşti.

La 15 august 1910, este inau­gu­rat Cazi­no­ul din Con­stanţa.

În 15 august 1912, un grup de actori tineri ai Tea­tru­lui naţio­nal înce­pe isto­ria spec­ta­co­le­lor româ­neşti cu pie­se anti­ce în aer liber. Prin­tre inter­preţi: Lucia Stur­d­za Bulan­dra, Tony Bulan­dra.

Pri­ma zi a mobi­li­ză­rii a fost luni, 15 august 1916. Con­stanţa era împân­zi­tă cu afi­şe, pro­cla­ma­ţia către naţiu­ne şi către arma­tă oda­tă cu decla­ra­ţia de răz­boi adre­sa­tă Aus­tro-Unga­ri­ei.

La 15 august 1925, pri­mul hidroa­vion român “Get­ta” con­stru­it la Con­stanţa îşi ia zbo­rul în acla­ma­ţi­i­le entu­a­zis­te ale mari­na­ri­lor români şi stră­ini din port. Rea­li­za­rea aces­tui hidroa­vion s‑a făcut sub con­du­ce­rea teh­ni­că a ingi­ne­ru­lui Radu Sto­ika, direc­to­rul fabri­cii STC, cu diplo­mă în con­stru­cţii aero­nau­ti­ce la Sor­bo­na şi Scoţia, iar zbo­ru­ri­le au fost exe­cu­ta­te de asul avi­a­ţi­ei româ­ne, pilot căpi­tan avi­a­tor Romeo Popes­cu.

La 15 august 1934 este dată în fun­cţiu­ne Gara mari­ti­mă a por­tu­lui Con­stanţa, o inves­ti­ţie de pes­te 24 mili­oa­ne lei. Apoi aero­por­tul ora­şu­lui.

În ace­ea­şi zi a avut loc solem­ni­ta­tea inau­gu­ră­rii Monu­men­tu­lui mare­lui poet al nea­mu­lui, Mihai Emi­ne­scu, ope­ră a sculp­to­ru­lui Oscar Han. A fost pre­zent rege­le Carol al ll-lea, Ion Bia­nu, preşe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, mini­ş­tri, zia­ri­şti. A venit spe­cial pen­tru acest moment Syl­via Pan­khur­st, una din­tre cele mai cunos­cu­te figuri ale miş­că­rii mun­ci­to­reşti din Anglia.

Cu câte­va zile îna­in­te fuse­se inau­gu­rat cu tot fas­tul Pavi­li­o­nul muni­ci­pal de la Mama­ia. Ope­ră a arhi­tec­tu­lui Vic­tor Şte­fă­ne­scu, şi a prof.Victor Iano­vici. 

Inau­gu­ra­rea lucră­ri­lor de la Mama­ia s‑a făcut în ziua de 15 August 1935 în pre­zenţa M.S. Rege­lui, a mem­bri­lor guver­nu­lui şi a auto­ri­tă­ţi­lor Muni­ci­pi­u­lui şi Por­tu­lui Con­stanţa.
La 15 august 1935 a fost inau­gu­ra­tă sta­tu­ia regi­nei Car­men Syl­va, ampla­sa­tă pe fale­ză, ope­ră apa­rţinând sculp­to­ru­lui Ion Jalea. Lucra­rea a fost făcu­tă prin sub­scri­pţie publi­că, ca mai toa­te ope­re­le dura­bi­le ale ora­şu­lui, o con­tri­bu­ţie deo­se­bi­tă depunând‑o Soci­e­ta­tea mari­na­ri­lor civili “Regi­na Eli­sa­be­ta”. 

La 15 august 1937, a fost pusă pia­tra fun­damen­ta­lă pen­tru con­so­li­da­rea malu­ri­lor ora­şu­lui. Liga nava­lă a pro­pus ame­na­ja­rea unui port pen­tru ambar­ca­ţiuni şi prac­ti­ca­rea yah­tin­gu­lui. Cele 14 ha de acva­to­riu câş­ti­ga­te din mare au fost ame­na­ja­te mult mai târ­ziu.

De ziua Mari­nei, în 15 august 1938, rege­le Carol şi între­gul guvern îmbar­ca­ţi pe yah­tul „Lucea­fă­rul” trec în revis­tă vase­le mili­ta­re şi comer­ci­a­le din por­tul Con­stanţa, apoi, Carol, îmbar­cat pe o şalu­pă a vizi­tat noul post al Sal­va­ma­ru­lui şi docul plu­ti­tor. Cu acest pri­lej s‑a făcut bote­zul moto­na­vei de pasa­geri Transil­va­nia şi al şalu­pe­lor de sal­va­re Alba­tro­sul şi Pes­că­ru­şul.

După ami­a­ză, s‑au dis­pu­tat cam­pi­o­na­te­le naţio­na­le de cano­taj pe lacul Siu­tghi­ol. Inte­re­san­te demon­stra­ţii au făcut cele trei bărci auto­mo­bi­le, pri­me­le la noi în ţară, care la sfârşi­tul pro­gra­mu­lui au par­ti­ci­pat la pri­mul con­curs de vite­ză.

Ziua Mari­nei, săr­bă­to­ri­tă la 15 august 1938, adu­cea o altă pre­mie­ră naţio­na­lă: echi­pa teh­ni­că a Dire­cţi­ei cine­ma­to­gra­fi­ce a fil­mat solem­ni­tă­ţi­le Zilei Mari­nei şi con­cur­su­ri­le nau­ti­ce şi împre­u­nă cu cele­lal­te eve­ni­men­te impor­tan­te petre­cu­te în vacanţă vor apă­rea în pri­mul jur­nal româ­nesc sonor. (sur­sa: facebook.com/alapusan).


Man­ga­lia News, 15 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele