Arc poetic transatlantic Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe’, articol semnat de Simona Botezan, apărut în ziarul MIORIȚA USA, din California

0
743

Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe. (Mio­ri­ta USA).

În anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, teza de doc­to­rat a pro­fe­so­ru­lui uni­ver­si­tar dr. Ioan Iacob “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe” se va trans­for­ma într-un pro­iect cul­tu­ral care va tra­ver­sa fizic Ocea­nul Atlan­tic. Pro­iec­tul îşi pro­pu­ne să reu­neas­că dias­po­ra româ­no-ame­ri­ca­nă la ceas ani­ver­sar, dar şi să atra­gă atenţia expe­rţi­lor şi publi­cu­lui ame­ri­can asu­pra celor două cul­turi, într-un mod ine­dit, cu aju­to­rul a două nume de refe­rinţă ale lite­ra­tu­rii româ­ne şi ame­ri­ca­ne, Mihai Emi­ne­scu şi Edgar Allan Poe. 

Prin inter­me­di­ul Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român, al mass medi­ei şi fun­da­ţi­i­lor cul­tu­ra­le din ţară şi din dias­po­ra, arcul poe­tic din lucra­rea de doc­to­rat a pro­fe­so­ru­lui Ioan Iacob, are şanse să trea­că de la for­ma ini­ţi­a­lă de meta­fo­ră com­ple­xă, care reli­e­fea­ză simi­li­tu­di­ni­le și dife­ren­țe­le din­tre cei doi mari poeţi, la un con­cept nou, care să con­tri­bu­ie la con­so­li­da­rea rela­ţi­i­lor cul­tu­ra­le Româ­no- Americane. 

Pre­o­cu­pă­ri­le pen­tru con­so­li­da­rea rela­ţi­i­lor diplo­ma­ti­ce din­tre Româ­nia şi Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii datea­ză de pes­te 130 de ani. După ade­ra­rea Româ­ni­ei la NATO şi UE, rela­ţi­i­le bila­te­ra­le s‑au focu­sat cu pre­că­de­re pe turism, schim­buri eco­no­mi­ce şi dezvol­ta­rea unor stra­te­gii comu­ne de apă­ra­re şi lup­tă împo­tri­va terorismului. 

Misiu­ni­le cul­tu­ra­le şi diplo­ma­ti­ce ale Româ­ni­ei în SUA, orga­ni­za­ţi­i­le cul­tu­ra­le şi mass media de lim­ba româ­nă din SUA, se pre­o­cu­pă con­stant de pro­mo­va­rea per­so­na­li­tă­ţi­lor şi a lucra­ri­lor de refe­rinţă din cul­tu­ra româ­nă. Sunt pre­zen­ta­te ade­sea docu­men­ta­re isto­ri­ce, fil­me artis­ti­ce şi pie­se de tea­tru. Se orga­ni­zea­ză ver­ni­sa­je, lan­sări de car­te, fes­ti­va­luri, con­cer­te şi spec­ta­co­le extra­or­di­na­re cu arti­şti invi­ta­ţi din Româ­nia. Eve­ni­men­te­le au ca numi­tor comun pre­zen­ta­rea cul­tu­rii şi tra­di­ţi­i­lor româ­neşti pe con­ti­nen­tul Nord American. 

Pro­iec­tul prof. Ioan Iacob — “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe” des­chi­de o dimen­siu­ne nouă în rela­ţi­i­le cul­tu­ra­le Româ­no — Ame­ri­ca­ne, adu­când in faţa publi­cu­lui, simul­tan, cei mai repre­zen­ta­tivi poeţi ai celor două ţări, şi pro­vo­ca­rea de a com­pa­ra, de a găsi simi­li­tu­dini incre­di­bi­le în liri­ca şi via­ţa celor doi poeţi.

Extra­po­lând, pro­iec­tul ar putea să con­du­că la sedi­men­ta­rea altor viziuni comu­ne şi legă­turi nebă­nu­i­te între cele două cul­turi, apa­rent dia­me­tral opu­se. Este un bun pri­lej de a con­strui o pun­te de legă­tu­ră între ide­ea pere­gri­nă­rii filo­so­fi­ce a lui Emi­ne­scu, transhu­manţă şi pere­gri­na­rea pro­priu-zisă a oame­ni­lor — de pe toa­te meri­dia­ne­le şi din toa­te cul­tu­ri­le — pe Pămân­tul Făgăduinţei. 

Pro­fe­so­rul Ioan Iacob ne invi­tă să des­ci­frăm “posi­bi­le­le impli­ca­ții ale unui expe­ri­ment: inter­sec­ta­rea unui arc poe­tic transo­cea­nic ce ne‑a per­mis rela­ţio­na­rea a două mari nume ale liri­cii uni­ver­sa­le, Emi­ne­scu și Poe, cu o axă goti­că ima­gi­na­ră, față de care ambii poeți se rapor­tea­ză prin uni­ver­su­ri­le lor lirice”. 

În teza sa de doc­to­rat, prof. dr. Ioan Iacob a reu­şit să evi­denţie­ze dife­renţe­le spa­ţi­a­le, tem­po­ra­le şi lite­ra­re, dar a reu­şit să găseas­că şi simi­li­tu­dini de viziu­ne şi liri­că remar­ca­bi­le la anglo-saxo­nul Edgar Allan Poe din SUA şi la Mihai Emi­ne­scu — roman­ti­cul întâr­zi­at de sor­gin­te lati­nă. Lucra­rea pro­fe­so­ru­lui Ioan Iacob a sub­li­ni­at autoh­to­nis­mul și uni­ver­sa­lis­mul lui Mihai Emi­ne­scu, dar şi rădă­ci­ni­le euro­pe­ne ale poe­tu­lui ame­ri­can Allan Edgar Poe. 

Ioan Iacob are capa­ci­ta­tea de a dis­cer­ne infor­ma­ţii diver­se şi de a le asi­gu­ra pivo­tul de con­ver­genţă de‑a lun­gul pre­zen­tei între­prin­deri” — afir­ma cri­ti­cul lite­rar Vasi­le Spiridon. 

Ini­ţi­a­to­rii pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic „MIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE” îşi pro­pun să mear­gă mai depar­te, să-şi pre­zin­te argu­men­te­le în faţa publi­cu­lui şi expe­rţi­lor din SUA şi să demon­stre­ze că — în ciu­da dife­renţe­lor majo­re din­tre cul­tu­ra româ­nă şi cea ame­ri­ca­nă — avem şi legă­turi cul­tu­ra­le incredibile. 

Ini­ţi­a­to­rii pro­iec­tu­lui sunt: Rusa­lin Ișfă­noni, Cer­ce­tă­tor etno­log, Secre­tar Gene­ral al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS; Dr. Cori­na Popes­cu, Vice­pre­șe­din­te al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS; Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS; Prof. Univ. Dr. Daniel Ioni­ță, invi­tat spe­cial din Wri­tin­gis­my­li­fe, Aus­tra­lia; Ec. Miha­il Geor­ge­vici, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei MCP MASS COMMUNICATION POWER, Direc­tor al MCP Press Agency. 

MCP Press Agen­cy a făcut deja pri­me­le fil­mări în Par­cul Ciș­mi­giu, pen­tru Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic “Emi­ne­scu – Poe” al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, pro­iect care se va deru­la în par­te­ne­ri­at cu “Man­ga­lia News” (Direc­tor Gene­ral / Pro­fe­sor Tra­ian Lupu) și “Arca TV” (din Hous­ton, Texas, SUA, CEO Lucian Blaga). 

Amă­nu­n­te pri­vind deru­la­rea pro­iec­tu­lui vor putea fi urmă­ri­te pe “Man­ga­lia News”, “MCP Press News”, “HESPERUS News”, “The HESPERUS Cul­tu­ral Foun­da­tion”, “Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can News” și “Arca TV”. 

Autor: Simo­na Bote­zan. Arti­col apă­rut recent în edi­ția luna­ră a zia­ru­lui tipă­rit ”MIORIȚA USA”, din Cali­for­nia. MIORITA USA NEWSPAPER AUG 2018, pag8.


Alte arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, des­pre Pro­iec­tul cul­tu­ral tran­sa­tlan­tic “Emi­ne­scu – Poe”, puteți vizio­na aici.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply