Alexandru Mironov: Ce frumoasă este matematica!
Și ce spectaculoasă devine Istoria, predată după o Enciclopedie digitală!

0
611

Ale­xan­dru Miro­nov: Ce fru­moa­să este mate­ma­ti­ca! Și ce spec­ta­cu­loa­să devi­ne Isto­ria, pre­da­tă după o Enci­clo­pe­die digi­ta­lă! Feli­ci­tări cre­a­to­ri­lor Enci­clo­pe­di­ei „Româ­nia 1918. Oameni, momen­te și ima­gini”! Enci­clo­pe­dia digi­ta­lă Româ­nia 1918.

Fas­ci­nan­tă sin­cro­ni­ci­ta­te! Două gloan­țe lovin­du-se unul pe celă­lalt, în miș­ca­rea lor către moar­te. (Des­pre bătă­lia de la Gal­li­poli, din drep­tul strâm­to­rii Dar­da­ne­le, unde se pare că s‑ar fi întâm­plat poves­tea, puteți afla mai mul­te din Enci­clo­pe­dia digi­ta­lă Româ­nia 1918, pe care o puteți des­căr­ca de aici: http://romania1918.eu/index.html).

Ima­gi­nea asta însă mă duce către mate­ma­ti­că. (Nu cred că v‑am spus, dar sunt pro­fe­sor de mate­ma­ti­că. Îmi cer scu­ze pen­tru asta, nimeni nu e per­fect!).

Pro­ba­bi­li­ta­tea de a se lovi aces­te două gloan­țe ține de teo­ria hao­su­lui unde este foar­te bine expli­ca­tă. Ce fru­moa­să este mate­ma­ti­ca!

Apro­xi­ma­tiv în acceași peri­oa­dă cu deci­zia celor două gloan­țe de a se lovi unul pe altul în loc de a omorâ doi oameni, în lumea ști­in­țe­lor îna­l­te, Niels Bohr și Albert Ein­ste­in aveau o dis­pu­tă ști­in­ți­fi­că vis a vis de… exact ceea ce două gloan­țe necu­nos­cu­te de nimeni, într-un alt loc de pe pla­ne­tă făceau sin­gu­re fără să cea­ră voie de la savanți.

Sunt cele­bre dis­pu­te­le din­tre Niels Bohr și Ein­ste­in refe­ri­toa­re la Quan­ti­că:

Ein­ste­in (într‑o scri­soa­re către Bohr, în 1926): “Sunt con­vins că Dum­ne­zeu nu arun­că cu zaruri” (Tot refe­ri­tor la pro­ba­bi­li­ta­te. Dez­ba­te­rea era vis a vis de <Quan­tum non­lo­ca­li­ty> și este des­cri­să de Bohr într-un arti­col inti­tu­lat “Dis­cus­sions with Ein­ste­in on Epis­te­mo­lo­gi­cal Pro­blems in Ato­mic Phy­sics”).

Bohr îi răs­pun­de: “Nu îi spu­ne tu lui Dum­ne­zeu ce să joa­ce”.
(Dum­ne­zeu are rol figu­ra­tiv în aceas­tă dis­cu­ție. Nici­u­nul nu era reli­gi­os).

Cum ziceam: Ce fru­moa­să este mate­ma­ti­ca!

Dr. Mari­us-Ioan Piso comen­tea­ză superb aceas­tă ima­gi­ne: “Same kind of “pro­ba­bi­li­ty” as the one of the col­li­sion betwe­en the sate­l­li­tes Iri­di­um-33 and Cos­mos 2251 in Febru­a­ry 2009. Some­o­ne by the name of Albert E. clai­med that God does not play dices.”

Ima­gi­nea este pre­lu­a­tă dintr‑o pos­ta­re de ieri a IArt cu tex­tul: “A truly incre­di­ble find! Two bul­lets that col­li­ded during the Bat­tle of Gal­li­poli, WWl, 1915” și sem­na­la­tă de dr. Simo­na Nana Tana­sescu.

VIDEO — Enci­clo­pe­dia digi­ta­lă Româ­nia 1918:


Man­ga­lia News, 31.08.2018. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply