Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene — Mesaj al ministrului Apărării, Mihai Fifor [FOTO]

0
509

 

 

Fifor Mihai: Doam­ne­lor și domni­lor gene­rali, ofi­țeri, maiș­tri mili­tari și sub­o­fi­țeri, sol­dați și gra­dați pro­fe­si­o­niști, per­so­nal civil care vă des­fă­șu­rați acti­vi­ta­tea în rân­dul For­țe­lor Aerie­ne Româ­ne,

Prin tra­di­ție, ziua în care cre­ş­ti­nii orto­do­cși îl prăz­nu­iesc pe Sfân­tul Mare Pro­o­roc Ilie Tes­vi­tea­nul, patro­nul spi­ri­tu­al al Forţe­lor Aerie­ne și ocro­ti­to­rul teme­ra­ri­lor zbo­ru­lui, este și ziua în cele­brăm Ziua Avi­a­ți­ei Româ­ne și a For­țe­lor Aerie­ne.

Româ­nia a fost una din­tre pri­me­le țări din lume care au înțe­les și fruc­ti­fi­cat poten­ți­a­lul avi­a­ți­ei, atât în dimen­siu­nea civi­lă, cât și în cea mili­ta­ră, iar prin­tre per­so­na­li­tă­ți­le de rang inter­națio­nal care, prin inven­ți­i­le și acti­vi­ta­tea lor de avan­gar­dă au con­tri­bu­it la scri­e­rea pri­me­lor pagini ale fas­ci­nan­tei isto­rii a zbo­ru­lui uma­ni­tă­ții s‑au numă­rat și avi­a­tori români de sea­mă, pre­cum Tra­ian Vuia, Aurel Vlai­cu sau Henri Coan­dă.

Prin sem­ni­fi­ca­ția sa isto­ri­că, Ziua Avi­a­ți­ei Româ­ne și a Forţe­lor Aerie­ne adu­ce în memo­ria noas­tră fap­te­le de arme ale avi­a­to­ri­lor români, amin­ti­rea ero­i­lor căzu­ţi la dato­rie de‑a lun­gul tim­pu­lui, la man­șa aero­na­ve­lor inscrip­țio­na­te cu însem­ne­le tri­co­lo­re, pen­tru apă­ra­rea fiinţei naţio­na­le şi pen­tru liber­ta­tea şi sigu­ranţa noas­tră, a tutu­ror.

Din păca­te, în rân­du­ri­le esca­dri­lei din ceruri avi­a­to­rii nu intră doar în timp de răz­boi. Fie­ca­re cli­pă a zbo­ru­lui, în ori­ce con­di­ții și vre­muri isto­ri­ce s‑ar des­fă­șu­ra, înseam­nă o lup­tă cu limi­te­le teh­no­lo­gi­ei, înseam­nă un risc asu­mat deo­po­tri­vă în misiuni rea­le, de lup­tă, cât și în misiuni de antre­na­ment.

Chiar în urmă cu două săp­tămâni, la 7 iulie, dea­su­pra aero­dro­mu­lui mili­tar de la Fetești, căpi­tan-coman­do­rul Flo­rin Rota­ru își pier­dea via­ța într-un tra­gic acci­dent. Arma­ta Româ­ni­ei deplân­ge moar­tea pre­ma­tu­ră a unui pilot tânăr, bun pro­fe­si­o­nist, un model de inspi­ra­ție și curaj, o via­ță dedi­ca­tă pasiu­nii pen­tru zbor însă ale cărei aripi au fost frân­te mult prea devre­me.

La nici zece zile de atunci, pe 16 iulie, un alt inci­dent de avi­a­ție ne‑a ținut cu răsu­fla­rea tăi­a­tă. Doi piloți teme­rari, coman­do­rul Mar­cel Breşug, şeful de stat major al Bazei 95 Aeri­a­nă ”Erou căpi­tan avi­a­tor Ale­xan­dru Șer­bă­ne­scu” şi căpi­tan-coman­do­rul Iuli­an Pena, instruc­tor-şef zbor în cadrul ace­le­ia­şi uni­tăți mili­ta­re, care exe­cu­tau un zbor de veri­fi­ca­re teh­ni­că la bor­dul unei aero­na­ve IAR-99 Șoim cu dub­lă coman­dă, s‑au cata­pul­tat în apro­pi­e­re de Bacău. Din feri­ci­re ambii piloți au reu­șit să se sal­veze, iar sta­rea lor de sănă­ta­te ne per­mi­te să fim opti­miști cu pri­vi­re la recu­pe­ra­rea lor. Îi asi­gu­răm pe ei și pe fami­li­i­le lor că vom face tot ceea ce va fi posi­bil pen­tru asi­gu­ra­rea celor mai bune con­di­ții de tra­ta­ment și refa­ce­re.

Obiec­ti­ve­le majo­re ce pri­vesc Forţe­le Aerie­ne rămân asi­gu­ra­rea capa­ci­tă­ţii de des­cu­ra­ja­re cre­di­bi­lă şi apă­ra­re a spa­ţi­u­lui aeri­an, con­ti­nu­a­rea moder­ni­ză­rii şi dezvol­tă­rii infras­truc­tu­rii aero­dro­mu­ri­lor, pre­cum și înde­pli­ni­rea anga­ja­men­te­lor asu­ma­te de Româ­nia în rela­ţia NATO, UE şi par­te­ne­rii ali­a­ţi.

Guver­nul Româ­ni­ei îşi res­pec­tă anga­ja­men­tul asu­mat prin Pro­gra­mul de Guver­na­re, acor­dând o maxi­mă impor­tanţă con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ţii de apă­ra­re a ţării şi acţionând pen­tru înde­pli­ni­rea obiec­ti­ve­lor majo­re atât în dome­ni­ul înzes­tră­rii, cât şi în cel al pre­gă­ti­rii şi instru­i­rii tru­pe­lor. În 2018, pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv, buge­tul alo­cat apă­ră­rii repre­zin­tă 2 la sută din PIB. Pro­cen­tul chel­tu­it pen­tru înzes­tra­re în anul 2017 a situ­at ţara noas­tră pe pri­mul loc în cadrul Ali­anţei, cu 33 la sută. Tot pe pri­mul loc se află Româ­nia şi în ceea ce pri­veş­te rata cre­ş­te­rii buge­tu­lui apă­ră­rii în 2017, com­pa­ra­tiv cu anul pre­ce­dent.

În acest con­text, pla­nu­ri­le de moder­ni­za­re a For­țe­lor Aerie­ne Româ­ne capă­tă con­sis­ten­ță și con­cre­te­țe. Amin­tesc aici pro­gra­mul stra­te­gic de înzes­tra­re cu avio­nul mul­ti­rol F‑16 Figh­ting Fal­con, care, după imple­men­ta­rea pri­mei eta­pe, în care au intrat în înzes­tra­re 12 aero­na­ve, va con­ti­nua cu com­ple­ta­rea pri­mei esca­dri­le și, ulte­ri­or, cu achi­zi­ția altor 32 de apa­ra­te de zbor pen­tru încă două esca­dri­le ope­ra­țio­na­le.

Pro­gra­mul de înzes­tra­re cu sis­te­me­le de apă­ra­re sol-aer „Patri­ot”, cel mai avan­sat sis­tem de rache­te sol-aer cu băta­ie mare din lume, este, de ase­me­nea, în gra­fic. Au fost rea­li­za­te deja plă­ți­le pen­tru pri­mul din­tre cele șap­te sis­te­me de ulti­mă gene­ra­ție care vor intra în dota­rea Arma­tei Româ­ni­ei, patru din­tre aces­te sis­te­me fiind des­ti­na­te For­țe­lor Aerie­ne.

Țara noas­tră își va dota for­țe­le arma­te cu cea mai recen­tă con­fi­gu­ra­ție a sis­te­mu­lui de rache­te sol-aer cu băta­ie mare „Patri­ot”, con­fi­gu­ra­ția PAC‑3+, care inclu­de ele­men­te har­dwa­re și softwa­re con­ce­pu­te până la nive­lul anu­lui 2017.

Dem­nă de men­țio­nat în acest con­text este și lan­sa­rea, în acest an, a pro­gra­mu­lui de moder­ni­za­re a avio­nu­lui IAR-99 Șoim, inten­ția fiind ca aces­ta să devi­nă avion-școa­lă pen­tru pilo­ții ce urmea­ză să ope­re­ze pe avi­oa­ne­le F‑16.

Misiu­nea de poli­ție aeri­a­nă întă­ri­tă (enhan­ced Air Poli­cing), pre­cum și oport­u­ni­tă­ți­le pen­tru instru­i­re și des­fă­șu­ra­re de misiuni în comun cu For­țe­le Aerie­ne Româ­ne, repre­zin­tă răs­pun­sul NATO la fluc­tu­a­ți­i­le situ­a­ți­ei de secu­ri­ta­te din zona Mării Negre și îmi exprim con­vin­ge­rea fer­mă cu pri­vi­re la rolul aces­tei misiuni în des­cu­ra­ja­rea ori­că­rei inten­ții osti­le ce poa­te pro­ve­ni din aceas­tă zonă geo­gra­fi­că.

Salu­tăm, cu aceas­tă oca­zie, pre­zen­ța deta­șa­men­tu­lui bri­ta­nic in Roma­nia, fapt ce evi­den­ți­a­ză anga­ja­men­tul NATO si abi­li­ta­tea Ali­an­ței de a‑și adap­ta pos­tu­ra de apă­ra­re și des­cu­ra­ja­re la pro­vo­că­ri­le tot mai com­ple­xe din medi­ul de secu­ri­ta­te. Ali­a­ții noș­tri des­fă­șoa­ră, ală­tu­ri de pilo­ții români, misiuni de poli­ție aeri­a­nă și supra­ve­ghe­rea spa­ți­u­lui aeri­an și le mul­țu­mesc, și pe aceas­tă cale, pen­tru modul deo­se­bit în care își dato­ria într‑o misiu­ne exter­nă, depar­te de fami­li­i­le lor. 

Sti­mați avi­a­tori mili­tari, 

În vir­tu­tea bune­lor tra­di­ţii ale avi­a­ți­ei mili­ta­re, vă cer să vă slu­ji­ţi în con­ti­nu­a­re ţara cu ace­la­şi devo­ta­ment pre­cum al îna­in­ta­și­lor dum­ne­a­voas­tră, şi vă îndemn să vă păs­tra­ţi cura­jul de a apă­ra, din aer dar și de la sol, ori­un­de şi ori­când patria, ani­mați în per­ma­nen­ță de hotă­rârea de a învin­ge!

Aceas­tă ani­ver­sa­re îmi ofe­ră plă­cu­ta oca­zie de a vă trans­mi­te salu­tul meu căl­du­ros şi apre­ci­e­rea deo­se­bi­tă faţă de dăru­i­rea şi pro­fe­sio­na­lis­mul cu care dum­ne­a­voas­tră – mili­ta­rii de toa­te gra­de­le şi per­so­na­lul civil con­trac­tu­al din For­țe­le Aerie­ne Româ­ne, băr­ba­ţi şi femei, afla­ţi în slu­j­ba ţării, sub dra­pe­lul tri­co­lor – vă înde­pli­ni­ţi misiu­ni­le de apă­ra­re a patri­ei, a liber­tă­ţii popo­ru­lui român.

Cu pri­le­jul săr­bă­to­ri­rii Zilei Forţe­lor Aerie­ne și a Sfân­tu­lui Mare Pro­o­roc Ilie Tes­vi­tea­nul, vă trans­mit tutu­ror mul­tă sănă­ta­te, depli­ne bucu­rii în fami­lie şi fruc­tu­oa­se rea­li­zări pro­fe­sio­na­le, pre­cum și tra­di­țio­na­lul: CER SENIN!

#WEARENATO #MApN


Man­ga­lia News, 20.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply