Vrei sa faci economii la factura de curent electric? 4 trucuri utile pentru tine

0
864
Woman doing accounts / accounting / financial accounts

Vrei sa faci eco­no­mii la fac­tu­ra de curent elec­tric? 4 tru­curi uti­le pen­tru tine

Mai ales atunci cand locu­ies­ti in medi­ul rural si nu esti sala­ri­at, pro­ble­me­le lega­te de banii pe care tre­bu­ie sa‑i chel­tu­ies­ti luna de luna pe dife­ri­te fac­turi te stre­sea­za gro­zav. Intr-ade­var, cu aju­to­rul mun­cii reu­ses­ti sa cul­tivi legu­me sau sa cres­ti ani­ma­le pe care sa le vinzi si, in acest mod, sa pui deo­par­te ceva banuti, dar, in gene­ral, suma aceas­ta nu va fi nici­o­da­ta sufi­cien­ta pen­tru a plati fac­tu­ri­le, ali­men­te­le pe care nu le pro­duci in gos­po­da­ria pro­prie sau pen­tru a‑ti satis­fa­ce mici­le pla­ceri nevi­no­va­te ale vie­tii.

Vei fi nevo­it sa gases­ti solu­tii pen­tru a reu­si sa eco­no­mi­ses­ti la fac­tu­ri­le luna­re. Curen­tul elec­tric rama­ne foar­te scump, asa ca ti-ar pla­cea sa reu­ses­ti cum­va sa dimi­nu­ezi cos­tu­ri­le ape­land la ori­ce fel de tru­curi lega­le ai gasi. Stii ca doar prin sim­pla inlo­cu­i­re a becu­ri­lor tra­di­tio­na­le cu cele cu LED ai putea face acest lucru usor si rapid? Daca te inte­re­sea­za ide­ea si iti dores­ti sa achi­zi­tio­nezi ast­fel de pro­du­se, vezi aici becu­ri­le spot cu led, care iti aduc in casa eco­no­mii impor­tan­te la fac­tu­ra.

Iata 4 tru­curi folo­si­toa­re daca locu­ies­ti la tara si nu numai:

1.      O idee buna de a redu­ce fac­tu­ra la curent elec­tric este sa renun­ti la inca­l­zi­rea elec­tri­ca prin par­do­sea­la, la folo­si­rea aeru­lui con­di­tio­nat sau la uti­li­za­rea boi­le­ru­lui elec­tric pen­tru inca­l­zit apa. In loc de inca­l­zi­re prin par­do­sea­la, ai putea folo­si lejer tra­di­tio­na­le­le sobe, care func­tio­nea­za pe baza de gaz, car­buni sau lemn si care pot inca­lzi si apa nece­sa­ra pen­tru baie sau buca­ta­rie. Aerul con­di­tio­nat este per­fect pen­tru veri­le cani­cu­la­re, dar renun­ta la el pen­tru ca este un mare con­su­ma­tor de ener­gie si ape­lea­za la diver­se tru­curi de redu­ce­re a tem­pe­ra­tu­rii in casa.

2.      Lumi­na natu­ra­la este ide­a­la pen­tru ori­ce om, ani­mal sau plan­ta, asa ca incear­ca sa o folo­ses­ti din bel­sug in locu­in­ta ta. Daca feres­tre­le sunt prea mici si nici nu pot fi lar­gi­te, atunci ape­lea­za la un alt sis­tem de ilu­mi­nat decat cel tra­di­tio­nal, mare con­su­ma­tor de curent elec­tric. Ai putea uti­li­za benzi cu led si sa cre­ezi ast­fel o ambi­an­ta pla­cu­ta. De ase­me­nea, aces­tea sunt cea mai iefti­na si mai efi­cien­ta meto­da de ilu­mi­na­re din ziua de astazi.

3.      Cum­pa­ra doar ace­le apa­ra­te elec­tro­ca­s­ni­ce care nu sunt mari con­su­ma­toa­re de ener­gie elec­tri­ca, chiar daca sunt putin mai scum­pe. Cand pleci de aca­sa, scoa­te apa­ra­te­le din pri­za, in acest fel reu­ses­ti sa reduci con­su­mul cu 10%. Daca nu ai nevo­ie de cup­tor elec­tric, atunci nu‑l folo­si pen­tru ca acest dis­po­zi­tiv con­su­ma de doua ori mai mul­ta ener­gie decat cup­to­rul cu micro­un­de.

4.      Ai putea sa ape­lezi la un alt truc prin care sa scapi de tot de fac­tu­ra la curen­tul elec­tric. Cum­pa­ra-ti pano­uri sola­re si uti­li­zea­za-le pen­tru a obti­ne lumi­na arti­fi­ci­a­la, cal­du­ra de care ai nevo­ie si apa cal­da pen­tru casa ta. Desi poa­te parea o inves­ti­tie des­tul de mare pen­tru ince­put, totu­si vei obti­ne inde­pen­den­ta ener­ge­ti­ca, asa ca in timp iti vei scoa­te banii fara niciun fel de pro­ble­ma.

In con­clu­zie, mai ales atunci cand stai in medi­ul rural si nu ai un ser­vi­ciu sta­bil, pro­ble­me­le lega­te de pla­ta fac­tu­ri­lor te pot cople­si, asa ca ar fi bine daca ai lua in cal­cul sfa­tu­ri­le de mai sus si ai incer­ca sa faci eco­no­mii intr-un mod inte­li­gent.


Man­ga­lia News, 17.07.2018. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply