Voluntari pentru fericire! O demonstrație de implicare civică de la elevii unei școli din Germania [VIDEO]

0
551

Volun­tari pen­tru feri­ci­re! În peri­oa­da 8–15 iulie 2018, 26 de elevi din cla­sa a XII‑a la Școa­la Wal­dorf „Rudolf Ste­i­ner” din Nür­tin­gen, Ger­ma­nia, coor­do­nați de pro­fe­so­rii diri­ginți Valen­tin Ţur­ca­na­şu (ori­gi­nar din Româ­nia, Man­ga­lia) și Johan­nes Nast, au reu­șit prin efor­turi pro­prii, în doar o săp­tămâ­nă, să pună la punct un loc de joa­că modern şi un foişor pen­tru acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve şi spor­ti­ve pen­tru preş­co­la­rii şi ele­vii Şco­lii şi Gră­di­ni­ţei din satul Arsa – struc­turi ale Şco­lii Gim­na­zi­a­le „Ion Cre­an­gă”, Albeşti.

Pre­gă­ti­rea şi pro­mo­va­rea aces­tui pro­iect a soli­ci­tat mul­te efor­turi din par­tea ele­vi­lor ger­mani, care au orga­ni­zat eve­ni­men­te cul­tu­ra­le şi au scris indi­vi­du­al scri­sori de intenţie către dive­rşi agenţi eco­no­mici pen­tru asi­gu­ra­rea finanţă­rii mate­ri­a­le­lor de con­stru­cţii şi fon­du­ri­lor nece­sa­re depla­să­rii şi chel­tu­ie­li­lor afe­ren­te şede­rii în aceas­tă peri­oa­dă, în Româ­nia.

Volun­ta­rii au fost găz­du­iți la școa­la din Arsa, aco­lo unde și-au ame­na­jat tabă­ra de mun­că. Aco­lo au dor­mit, aco­lo au mân­cat și aco­lo au lucrat din zori și până la înse­rat. Mese­le le-au fost asi­gu­ra­te de o gos­po­di­nă din sat, care le‑a gătit oas­pe­ți­lor mân­că­ruri tra­di­țio­na­le în fie­ca­re din­tre zile­le în care aceștia au locu­it în satul dobro­gean.

Între­gul pro­iect, inclu­siv trans­por­tul până în Româ­nia, a cos­tat 28.000 de euro, iar banii au fost asi­gu­rați în inte­gra­li­ta­te de ele­vii volun­tari care au obți­nut spon­so­ri­zări și au făcut mai mul­te colec­te publi­ce în cadrul unor eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce.

Insti­tu­ți­i­le par­te­ne­re au fost repre­zen­ta­te de Miha­e­la Ele­na Vîl­cu – direc­to­rul Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Ion Cre­an­gă” din Albești, Nico­le­ta Gri­gu­ță – pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei ”ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” și Ghe­or­ghe Mol­do­van – pri­ma­rul comu­nei Albești. (sur­sa: Mangalia.TV, 19.07.2018).


Frei­wi­l­li­ge für Glü­ck! Eine Demon­stra­tion der Bür­ger­be­te­i­li­gu­ng von Schü­lern einer deut­schen Schu­le [VIDEO]

Zwis­chen 08–15 Juli 2018 26 Schü­ler der Kla­s­se XII in der Wal­dor­fs­chu­le „Rudolf Ste­i­ner“ Nür­tin­gen, Deut­sch­land, koor­di­ni­ert von Lehrern Mei­ster Valen­tin Ţur­ca­na­şu (ursprün­gli­ch aus Rumä­nien, Man­ga­lia) und Johan­nes Nast ges­che­i­tert Bemühun­gen eigen eine Woche in nur einen moder­nen Spiel­platz und einen Pavi­l­lon für Erho­lung und Sport für Kin­der und Schü­ler und Kin­der­gar­ten im Dorf Arsa ein­zu­ri­ch­ten — Stru­k­tu­ren Secon­da­ry Scho­ol „Ion Cre­an­ga“ Albeşti.

Vor­be­re­it­ung und För­de­rung die­ses Pro­je­kts viel Aufwand von deut­schen Stu­den­ten erfor­der­li­ch, die kul­tu­re­l­le Veranstalt­un­gen orga­ni­si­ert und schri­eb ein­zel­ne Absi­cht­ser­k­lärun­gen zu verschie­de­nen Unter­ne­h­men, Mit­tel für Mate­ria­li­en und Mit­tel für die Rei­se und Kos­ten für ihren Aufen­thalt in die­ser Zeit in Rumä­nien bau­en . Die Frei­wi­l­li­gen wur­den in der Arsa-Schu­le unter­ge­bra­cht, wo sie ihr Arbe­it­sla­ger aufba­u­ten. Dort sch­li­e­fen sie, dort aßen sie, und dort arbe­i­te­ten sie vom Mor­gen­grau­en bis zur Nacht. Die Mah­l­ze­i­ten wur­den von einer Hausfrau aus dem Dorf, die die Gäs­te tra­di­tio­ne­l­le Geri­ch­te geko­cht in jedem der Tage zur Ver­fü­gu­ng ges­te­llt, wenn sie im Dorf Dobro­gea leb­ten.

Das gesam­te Pro­je­kt, ein­sch­li­eß­li­ch der Rei­se nach Rumä­nien, kos­te­te 28.000 Euro und das Geld wur­de volls­tän­dig von frei­wi­l­li­gen Stu­den­ten zur Ver­fü­gu­ng ges­te­llt, die Paten­schaft erhal­ten hat, und mach­te mehre­re öffen­tli­chen Sam­m­lun­gen in kul­tu­re­l­len und kün­stle­ris­chen Veranstalt­un­gen.

Die Par­t­ne­rin­sti­tu­tio­nen waren ver­tre­ten dur­ch Miha­e­la Ele­na Vîl­cu — die Dire­k­to­rin des “Ion Cre­an­gă” ‑Gym­na­si­ums aus Albeşti, Nico­le­ta Gri­gu­ţă — Prä­si­den­tin des Vere­ins “ProAc­tiv für die Geme­in­schaft” und Ghe­or­ghe Mol­do­van — Bür­ger­me­i­ster der Geme­in­de Albeşti.


Man­ga­lia News, 19.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply