Voluntari din Nürtingen, Germania,
activi pentru comunitate, la Școala și Gradinița din Arsa [galerie FOTO]

0
1118

    ”Volun­tari pen­tru feri­ci­re”Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Ion Cre­an­gă”, Albeşti, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Albeşti şi Aso­ci­a­ţia „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te” Man­ga­lia, pri­mesc oas­peţi, un grup de 26 de elevi din cla­sa a XII‑a şi 2 pro­fe­sori de la Şcoa­la Wal­dorf „Rudolf Ste­i­ner” din Nür­tin­gen, Ger­ma­nia.

   Volun­ta­ri­a­tul ger­ma­ni­lor, sub con­du­ce­rea pro­fe­so­ri­lor diri­ginţi, Valen­tin Ţur­că­na­şu — de ori­gi­ne româ­nă, fiu al Man­ga­li­ei şi cole­gul domni­ei sale, Johan­nes Nast, se va con­cre­ti­za în con­stru­i­rea unui loc de joa­că modern şi a unui foişor pen­tru acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve şi spor­ti­ve pen­tru preş­co­la­rii şi ele­vii Şco­lii şi Gră­di­ni­ţei din loca­li­ta­tea Arsa — struc­turi ale Şco­lii Gim­na­zi­a­le „Ion Cre­an­gă”, Albeşti.

   Ele­vii nemţi au ales aceas­tă uni­ta­te şco­la­ră din­tr-un număr de 3 insti­tu­ţii româ­neşti (loca­li­tă­ţi­le Cluj-Napo­ca şi Timi­şoa­ra), lice­e­nii con­si­de­rând că ele­vii din Arsa aveau cea mai mare nevo­ie de acest loc de joa­că, din­tre can­di­da­ţi. Au ales să fie volun­tari pen­tru feri­ci­re.

   Pre­gă­ti­rea şi pro­mo­va­rea aces­tui pro­iect a soli­ci­tat mul­te efor­turi din par­tea ele­vi­lor ger­mani, care au orga­ni­zat eve­ni­men­te cul­tu­ra­le şi au scris indi­vi­du­al scri­sori de intenţie către dive­rşi agenţi eco­no­mici pen­tru asi­gu­ra­rea finanţă­rii mate­ri­a­le­lor de con­stru­cţii şi fon­du­ri­lor nece­sa­re depla­să­rii şi chel­tu­ie­li­lor afe­ren­te şede­rii  în aceas­tă peri­oa­dă, în Româ­nia. Ală­tu­ri de ei vor veni tineri volun­tari ai Aso­ci­a­ţi­ei „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te”. Volun­ta­rii vor fi găz­dui­ţi la Şcoa­la Pri­ma­ră Arsa, în peri­oa­da 08 — 15.07.2017.

   Insti­tu­ţi­i­le par­te­ne­re, repre­zen­ta­te de direc­tor, pro­fe­sor Mihaela–Elena Vîl­cu, pri­mar, Ghe­or­ghe Mol­do­van şi Nico­le­ta Gri­gu­ţă, preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te”, şi-au pro­pus, pe lân­gă cola­bo­ra­rea în cre­a­rea spa­ţi­u­lui de joa­că şi rela­xa­re de către elevi, desfă­şu­ra­rea unor acti­vi­tă­ţi cul­tu­ra­le şi edu­ca­ti­ve comu­ne, schim­buri de expe­rienţă între cadre­le didac­ti­ce, având în vede­re pro­mo­va­rea lim­bi­lor, cul­tu­ri­lor, civi­li­za­ţi­i­lor româ­ne şi ger­ma­ne.

   Volun­ta­ri­a­tul este e valoa­re pe care cei impli­ca­ţi doresc să o pro­mo­veze în rân­dul tine­rei gene­ra­ţii, iar orga­ni­za­to­rii îşi doresc pre­lun­gi­rea aces­tui pro­iect pe ter­men cât mai lung.

Iată câte­va instan­ta­nee foto sur­prin­se zile­le aces­tea pe șan­ti­e­rul de la Arsa:

****************

Frei­wi­l­li­ge aus Nür­tin­gen, aktiv in der Geme­in­de in der Schu­le und Gar­ten in Arsa [FOTOGALERIE]

   “Frei­wi­l­li­ge für Glü­ck”. Secon­da­ry Scho­ol “Ion Cre­an­ga” Albeşti, in Zusam­me­nar­be­it mit der Sta­dt Albeşti Vere­in “ProAc­tiv Com­mu­ni­ty” Man­ga­lia, den Emp­fang von Gäs­ten, eine Gru­ppe von 26 Stu­den­ten der Kla­s­se XII und 2 Lehrer aus Wal­dor­fs­chu­le “Rudolf Ste­i­ner” in Nür­tin­gen, Deut­sch­land.

Volun­te­e­ring Deut­schen unter Lehrern Valen­tin Ţur­că­na­şu — Rumä­nien gebo­re­ne Sohn von Man­ga­lia Kol­le­gen ihm, Johan­nes Nast, beim Bau einen Spiel­platz führt, modern und einen Pavi­l­lon für Erho­lung und Sport für Kin­der und Schü­ler der Schu­le und Kin­der­gar­ten von Arsa — Stru­k­tu­ren des “Ion Cre­an­gă” Gym­na­si­ums, Albeşti.

   Stu­den­ten Deut­schen die­se Schuls­tu­fe in einer Rei­he von drei rumä­nis­chen Insti­tu­tio­nen (Cluj-Napo­ca und Timi­soa­ra) gewählt haben, Gym­na­si­as­ten Arsa Berü­c­k­si­ch­ti­gu­ng hat­te den größ­ten Bedarf für die­sen Spiel­platz des Kan­di­da­ten. Sie wähl­ten Frei­wi­l­li­ge für Glü­ck.

   Vor­be­re­it­ung und För­de­rung die­ses Pro­je­kts viel Aufwand von deut­schen Stu­den­ten erfor­der­li­ch, die kul­tu­re­l­le Veranstalt­un­gen orga­ni­si­ert und schri­eb ein­zel­ne Absi­cht­ser­k­lärun­gen zu verschie­de­nen Unter­ne­h­men, Mit­tel für Mate­ria­li­en und Mit­tel für die Rei­se und Kos­ten für ihren Aufen­thalt in die­ser Zeit in Rumä­nien bau­en . Neben ihnen wer­den jun­ge Frei­wi­l­li­ge der ProAc­tiv Asso­ci­a­tion for the Com­mu­ni­ty kom­men. Die Frei­wi­l­li­gen wer­den vom 8. bis 15. Juli 2017 in der Arsa Pri­ma­ry Scho­ol unter­ge­bra­cht.

   Par­t­ne­rin­sti­tu­tio­nen, dur­ch den Dire­k­tor ver­tre­ten, Pro­fes­sor Miha­e­la Ele­na Vîl­cu Bür­ger­me­i­ster Ghe­or­ghe Mol­do­van Nico­le­ta Gri­gor, Vor­sit­zen­der von „ProAc­tiv Com­mu­ni­ty“ und sch­lug vor, neben der Zusam­me­nar­be­it bei der Scha­ffung von Raum für Spiel und Ent­s­pan­nung von Stu­den­ten führen geme­in­sa­me Kul­tur- und Bil­dun­g­sa­k­ti­vi­tä­ten, Erfa­hrun­g­sa­us­ta­us­ch zwis­chen Lehrern zur För­de­rung von Spra­chen, Kul­tu­ren, rumä­nis­chen und deut­schen Zivi­li­sa­tio­nen.

   Frei­wi­l­li­gen­tä­ti­gke­it ist ein Wert, den die Bete­i­li­gten bei der jün­ge­ren Gene­ra­tion för­dern wol­len und die Orga­ni­sa­to­ren wol­len die­ses Pro­je­kt am län­gs­ten ver­län­gern.


Man­ga­lia News, 10.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply